Tallinna Tehnikaülikool

Campulse meeskonna teekond andmehõive platvormi loomiseks algas 2018. aasta sügisel ühes uurimisrühma vestluses esitatud küsimusega: „Kuidas saaks ülikoolilinnakus tekkivad andmed inimeste hüvanguks tööle panna?“

Hannes Agabus, energiamajanduse ekspert, energiamajanduse ja kõrgepingetehnika uurimisrühm

Campulse vaade

Sellest kasvas välja arendusprojekt Campulse, kus esialgseks eesmärgiks oli luua Tehnikaülikooli kampust hõlmav, keskkonnaparameetreid seirav ja ressursside kasutamist hindav mõõteandmete platvormi kontseptsioon, kaasates andmeallikate pakkujateks esmalt inseneriteaduskonna instituudid koos nende kasutuses oleva taristuga.

Selleks kaardistasime teaduskonna uurimisrühmade ja kinnisvaraosakonna teadmised ja soovid, kuidas kampuses tekkivaid andmeid koguda, töödelda ning teadus- ja arendustööks kasutada. Kahjuks pidime tõdema, et sellise mastaabiga projekti realiseerumine oli tol hetkel liialt ambitsioonikas vähese ligipääsu tõttu andmeallikatele.

Nii seadsime kitsama fookuse, keskendudes elektrienergia mõõteandmetele ning reaalse demokeskkonna arendamisele. Projektile avaldati suurt toetust toonase rektori ning elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktori kohtumisel 2019. aasta kevadel, kus kinnitati Campulse rolli olulisust ülikoolilinnaku muutmisel targaks linnakuks ning sooviti toetada arendusprojekti edasiviimist ülikooli tasandil. Demonstreerisime esimest toimivat platvormi versiooni juba 2019. aasta lõpus.

Täna võimaldab Campulse koguda andmeid linnakus olevatest jaotusvõrguettevõtja kommerts­arvestitest ning ülikoolisisestest elektrienergia arvestitest ühte sidusasse andmehõive platvormi, mis pakub elektrienergia tootmise, tarbimise ja turuhindade arvandmeid ning statistikat kasulike otsuste tegemiseks, samuti õppe- ja teadustööks. Lisaks pakutakse andmete visualiseerimist nutisõbraliku Campulse Lite monitooringu rakenduse kaudu laiemale kasutajaskonnale. Võimalus on liidestada ka kolmandate osapoolte rakendusi ning nendega seotud tooteid ja teenuseid. Arendatud NB-IoT protokollil põhinev elektrimõõdik võimaldab autonoomset energiakoguste lugemist reaalajas, mille funktsionaalsust on lihtne rakendada kasvõi hoonesisese CO2 taseme mõõtmiseks.

Väljakutseterohke arendusprotsess on olnud suurepäraseks õpikeskkonnaks projekti meeskonnale, kes on omandanud uusi ning arendanud vanu teadmisi ja oskusi alates riist- ja tarkvara arendamisest ja lõpetades administreerimise infosüsteemi funktsionaalsuse optimeerimisega.

Campulse on tõestanud oma olulisust digilahenduste edasiarendamisel energiavaldkonnas, olles mõõteandmete allikaks ülikooli õppetöös ning erinevates teadus- ja arendusprojektides. Ühtlasi on osaletud juba hulgas rahvusvahelistes projektialgatustes.

Nüüd on vaja vaadata ülikoolisisese demoprojekti formaadist kaugemale ning liituda ülikooli uue arengukava raames plaanitavate targa linnaku ning digitaalsete infrastruktuuri teadus- ja arendusprojektidega.

Campulse ekraanivaade

Campulse andmemahtude ja funktsionaalsuse tõstmine ning integreerimine ülikooli targa linnaku laiema eesmärgiga seotud projektidega aitab ülikoolil saada energiavaldkonna digiveduriks digitaalsete energiasüsteemide ja nutikate infrastruktuuride arengus. Näiteks võib tuua lokaalse võrgupiirkonna muutmise kliimaneutraalseks või energiatarbimise süsinikujalajälje kaardistamise ja monitooringu. Campluse võimaldab teha tarku otsuseid ülikoolilinnaku halduses, näiteks teostada täiendavat energiakasutuse seiret ja tuvastada optimeerimist vajavaid tarbimiskohti. Seega tuleks Campulse siduda kliimaneutraalse ülikooli eesmärkidega ning osaleda suurtes rahvusvahelistes projektides.

Et saavutada veelgi suurem mõju ülikooli nutikate lahenduste valdkonnas, tuleb platvormiga liidestada täiendavaid energia mõõtepunkte ning juurde tuua andmeallikaid, suurendada platvormi funktsionaalsust läbi andmeteaduse ning katsetada andmeanalüüsil põhinevat automatiseeritud otsustusprotsessi ülikooli taristu osade peal, näiteks P2P elektrienergiaga kauplemine. Ühtlasi tuleb täiendada administreerimise liidest läbi dünaamilise struktuuri ning lisada kommertskasutusele vastav võimekus.

Siinjuures kutsungi ülikooli peret Campulset kasutama, et aidata veelgi paremini tuvastada seni veel avastamata väärtuskohad või veaolukorrad, tõstes sellega platvormi väärtuspakkumist ja kasutajasõbralikkust. Ühtlasi oleme avatud koostööks ettevõtete ja teiste organisatsioonidega, kellel on huvi kogutud andmeid kasutada näiteks elektrituru väljakutsete, reaalaja energiahalduse vm hoonete ja lõpptarbijate elektrivarustuse küsimuste lahendamiseks.

Campulse ekraanivaade

CAMPULSE – Taltech Digital Data Hub arendusprojekt

Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Partnerid: Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituut, Elektrilevi OÜ, Enefit Connect OÜ, Telia AS

campulselite.taltech.ee

Email: campulse@taltech.ee

Laeb infot...