Tallinna Tehnikaülikool

Koos 2020. aastaga lõpeb Tehnikaülikooli IT-teaduskonna ja majandusteaduskonna dekaanide ning Eesti Mereakadeemia direktori ametiaeg. Uute juhtide otsimist alustas ülikool oma inimeste hulgast novembrikuus. Kandideerima olid oodatud nii ülikooli töötajad kui ka nende soovitatud isikud.

Dekaanid Jervan, Listra, Leiger

Kokku kandideeris kolmele ametikohale kuus inimest. Kõik kandidaadid said võimaluse üksuse nõukogu, professorite, rektori ja prorektorite ees sõnastada oma nägemuse üksuse tulevikust. Rektor kogus suulist ja kirjalikku tagasisidet esinemiste kuulajaskonnalt ning arutas vajadusel kandidaatidega tingimusi.

Infotehnoloogia teaduskonna dekaanina jätkab järgmised viis aastat professor Gert Jervan, kes oli ainuke kandidaat ja kogus olulise hulga toetusvaldusi nii soovituste edastamise ajal, kui hiljem arutelude käigus.


Gert Jervan: „Eelmised viis aastat olid tugevalt mõjutatud ülikooli struktuurireformist ja sellest tulenevalt oli põhitähelepanu uue teaduskonna üles ehitamisel. Lisaks kolm aastat kestnud IT Kolledži integreerimisprotsess. Tänaseks oleme jõudnud teaduskonnani, kus on hästi juhitud õppeprogrammid, teadusgruppide põhine ülesehitus ja tugev tugistruktuur. Järgmise perioodi peamise väljakutsena näen teaduskonna rolli tugevdamist nii ülikoolis kui ka väliste osapoolte silmis. Peame tugevdama oma teadusgruppe ning õppetöö kvantiteet ja kvaliteet peavad saavutama parema tasakaalu. Endiselt on lahendamata teaduskonna ruumiline paiknemine, sest hajutatus viide erinevasse hoonesse ei ole jätkusuutlik.“

Majandusteaduskonna dekaanina jätkab järgmised kolm aastat professor Enn Listra, kes tuli võitjana välja väga tõsiseltvõetavast ja sisulisest kolme osalejaga konkursist. Konkursil kandideerisid ka teaduskonna ja ülikooli välised kandidaadid. Enn Listra kasuks kõneles eelkõige tema tugev teadmiste ja kogemuste pagas ülikooli ja majandusteaduskonna toimimisest ning selge tegevuskava järgmisteks aastateks.


Enn Listra: „Tehnikaülikool koosneb neljast Eesti majandusele enam-vähem võrdselt olulisest osast – majandusteaduskond, IT-teaduskond, loodusteaduskond ja inseneriteaduskond, millega haakub Mereakadeemia. Koos loome Eesti majanduse ja ühiskonna tulevikku ja on tõeliselt uhke jätkata TalTechi ühe osa juhina. Uhke saan olla ka teaduskonna inimeste üle, kes sõltumata eelistustest kandidaatide osas mõtlesid teaduskonnast ja selle tulevikust sisuliselt ja konstruktiivselt. Tänu meie nelja valdkonnaga teaduskonnale on Tehnikaülikool Eesti juhtiv majandusülikool. Kolme aasta pärast saab minul dekaaniametit peetud kokku ligikaudu 12 aastat – paras aeg mõelda sellele, et äkki on kellelgi rohkem indu ja uusi ideid, et teaduskonda uutesse kõrgustesse vedada. Oleme selleks ajaks rahvusvahelise majandusülikoolide kogukonna tunnustatud liige ning alus edasiseks arenguks saab loodud lähiaastate ühise tööga.“

Eesti Mereakadeemia direktorina jätkab järgmised kolm aastat Roomet Leiger. Konkurssi iseloomustas lisaks kahe kandidaadi tugevuste kaalumisele diskussioon Mereakadeemia kui ülikooli akadeemilise üksuse arengu ambitsioonide ja sellest tulenevate juhtimispõhimõtete osas.


Roomet Leiger: „Merendus on Eesti majanduse üks mootoreid. On tähelepanuväärne, et Tehnikaülikool panustab jätkusuutlikult merendusvaldkonna õppe- ja teadustegevusse. Mereakadeemia on ülikooli koosseisus teinud viimase nelja aasta jooksul läbi kiire ja keeruka arenguetapi. Soovin kõiki kolleege, koostööpartnereid ja üliõpilasi selle panuse eest siiralt tänada! Eelseisval perioodil saab meie suurimaks väljakutseks olema õppekvaliteedi tõstmine, teaduspõhise õppe osakaalu suurendamine ja uurimisrühmade tugevdamine. Meie eesmärkide elluviimisel peab olema fookus nii ülikooli sisesel kui ülesel koostööl.“

Praegune Tehnikaülikooli põhikiri annab teaduskondade dekaanide ja Mereakadeemia direktori nimetamise õiguse rektorile, kes kuulab eelnevalt ära struktuuriüksuse nõukogu arvamuse. Rektor Tiit Land sõnas „Otsustasin teaduskondade ja Mereakadeemia töötajatele anda võimaluse esitada kandidaate, keda nad näevad oma juhtidena järgmise perioodi jooksul. Lisaks kaasasime arvamuse avaldamise protsessi lisaks nõukogule professorid. Mul on hea meel, et esitati mitmeid kandidaate ning toimus sisuline arutelu üksuste arengute ja väljakutsete üle. Tulevikus näen teaduskondade ja Mereakadeemia suuremat rolli oma juhtide valimisel.“

Jõudu dekaanidele ja Mereakadeemia direktorile ja tänu kõikidele, kes osalesid ja aruteludesse panustasid!
 

Laeb infot...