Tallinna Tehnikaülikool

Targa linna ideekonkursi üheks pilootprojektiks on DigiAudit, mis lahendab hoonete energiatõhususe ja sisekliima tingimustega seotud probleeme hoone seisukorra hindamise digitaliseerimise ja olukorra pideva monitooringu kaudu.

Torustik

DigiAuditi platvorm arendab välja teaduslikud tööriistad hoonete energiakasutuse ja sisekliima olukorra analüüsiks, tulemuste visualiseerimiseks, diagnostikaks ja renoveerimise otsuste langetamiseks. Hoonetest ühtsesse keskkonda andmete kogumine võimaldab rakendada masinõpet, arendada targemaid algoritme, hinnata hoone energiakasutust ja sisekliimat, võrrelda hoonet teiste sarnaste hoonetega ning tuvastada potentsiaalseid puudusi.

Eelnevad uuringud on näidanud, et hoonete tegelik energiatarbimine võib oodatust oluliselt suurem olla, kui energiakasutust ei jälgita ja probleemidega ei tegeleta. Ilma reaalajas kogutava ja üksikasjaliku teabeta hoone energiakasutuse kohta on heal tasemel energiatõhususe saavutamine äärmiselt keeruline ülesanne. Suurte hooneportfellide omanikel puuduvad sageli kesksed hoonete energiakasutuse andmed ja analüüsid, mis on vajalikud hoonete energiakasutuse tõhusaks haldamiseks. Energiamärgiseid uuendatakse iga 10 aasta järel ilma põhjalikuma analüüsita. DigiaAudit võimaldab hoonete energiakasutuse analüüside automatiseerimist ja reaalajas koostatavaid energiamärgiseid.

Kui hoonete energiatarbimine on olnud fookuses juba üle 10 aasta, siis koroonaviiruse pandeemia tulemuse on viimase aasta jooksul aktuaalseks teemaks saanud ka hoonete sisekliima ja ventilatsioonisüsteemid. Eriti oluliseks on saanud koolide ja lasteaedade ventilatsioon. Hetkel on andurite puudumise tõttu üsna piiratud ülevaade hoonete sisekliima parameetritest, nagu näiteks ventilatsiooni õhuvooluhulgad ja siseõhu CO2 sisaldus. Projekti käigus paigaldades sisekliima parameetrite jälgimiseks  hoonetesse andurid, mis andmeid salvestavad ja võimaldavad kogutud andmete analüüsi. Kogutud tulemuste põhjal töötatakse välja ka sisekliima märgise raamistik, mis sarnaneb energiamärgisega. Sisekliima märgis põhineb mõõdetud parameetritel ja hoone kasutajate tagasisidel. Sisekliimat iseloomustavad mõõdetavad sisekliima standarditel põhinevad parameetrid (nt temperatuur ja CO2 tase) ning hoone kasutajate poolne rahulolu. Seetõttu on sisekliima hindamine kombinatsioon mõõtmistest ja kasutajate tagasisidest. Teaduslik väljakutse seisneb erinevate parameetrite kogumises ja ühendamises üheselt arusaadavaks sisekliima märgiseks.

DigiAudit on suunatud kohalikele omavalitsustele ja teistele suurematele kinnisvaraportfellide omanikele. Projekti partneriteks on kaks Eesti suuremat omavalitsust Tallinna ja Tartu, kellel mõlemal on pikaajaliseks eesmärgiks saada aastaks 2050 kliimaneutraalseks linnaks. Ülevaade hoonete energiatarbimisest ja sisekliima olukorrast aitab omavalitsustel vähendada hoonete süsinikujälge, tegemata sisekliima parameetrite osas järeleandmisi. Projekti kaastatud piloothooned kajastavad munitsipaalhoonete portfelli läbilõiget: koolid, lasteaiad, kontorid ja sotsiaalhoolekande hooned. Lisaks kohalike omavalitsuste hoonetele on projekti kaastatud ka TalTechi ülikoolilinnaku hooned. Kokku ühendatakse platvormiga 45 hoonet.

Hoonete energiatõhususe ja sisekliima reaalajas toimivuse auditi rakendamine toob kaasa energiasäästu ja sisekliima paranemise ning võimaldab koguda andmed, mis on vajalikud suuremate renoveerimisstrateegiate, näiteks riikliku hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia ja euroopa rohelise kokkuleppe hoonete renoveerimislaine planeerimiseks ja rakendamiseks. DigiAuditi projekt töötab välja hoonete digitaalse auditeerimise prototüübi, mis koosneb pilvelahendusest, kasutajaliidesest ja automatiseeritud analüüsidest, mida testitakse partner linnades ja ülikoolilinnakus.

Neli targa linna pilootprojekti valiti 2020.a. ideekonkursi baasil ja 2021.a. valitakse veel kaks ideed, mida ellu viia. Pilootprogrammi viib ellu Targa linna tippkeskus ja seda rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Teadus- ja Haridusministeerium.

taltech.ee/tarklinn

Laeb infot...