Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Energia investeeris mullu teadus- ja arendustöösse 11 miljonit eurot, et töötada välja lahendused tootmise keskkonnajalajälje vähendamiseks ning klientidele nutikamate ja kasulikumate teenuste pakkumiseks. Tihedat koostööd teeb Eesti Energia ka kõrgkoolidega, ennekõike Tallinna Tehnikaülikooliga. 

Keemiatööstus_Eesti Energia
Foto: Eesti Energia

Eesti Energia on võtnud eesmärgiks jõuda aastaks 2045 süsinikuneutraalsuseni. Üks määrav samm sellel teekonnal on muuta praegune vedelkütuste tööstus Ida-Virumaal ringmajandusel põhinevaks CO2 vabaks keemiatööstuseks.

Eesmärkide saavutamiseks uuritakse koos teadlastega, kuidas püüda kinni ja kasutada efektiivselt ära tootmisel tekkiv CO2, võtta vedelkütuste tootmisel kasutusele seni ära põletatud või prügilatesse ladestatud prügiplastid ning tõsta olemasolevate toodete kvaliteet tasemele, et need vastaksid keemiatööstuse kõrgetele standarditele.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul võimaldab koostöö maailma tasemel tippspetsialistidega viia ellu ettevõtte strateegilisi eesmärke teekonnal süsinikuneutraalsuseni. Samuti annab innovatsioon selgelt kasu ka ärilises mõttes. Lisaks jäi enam kui 90% mullu teadus- ja arendustöösse investeeritud rahast Eestisse.

„Iga Eesti Energia teadus- ja arendusprojekt on ühel või teisel moel maailmas ainulaadne, luues teadmisi ja oskusi, millega saame enda ja oma klientide keskkonna jalajälge vähendada läbi nutikate ja innovaatiliste lahenduste,“ ütles Vals. „Näiteks oleme välja töötanud ainulaadse lahenduse plastijäätmete ümbertöötlemiseks ja elektrivõrgu stabiliseerimiseks muu hulgas taastuvenergia varadega. Oluline on märkida, et sisuliselt kõikidesse koostööprojektidesse on kaasatud ka siinsed teadusasutused, mis tähendab seda, et me ei loo seda tarkust vaid enda jaoks, vaid toetame ka meie ülikoolide ja teadlaste arengut.“

Tihedat koostööd teeb Eesti Energia siinsete kõrgkoolidega. Ennekõike Tallinna Tehnikaülikooliga, aga ka Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga. Samuti teeb ettevõte teadus- ja arendusalast koostööd rahvusvaheliste suurettevõtetega.

Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektori Sven Illingu sõnul on Eesti Energia ülikooli pikaajaline strateegiline partner „Ainuüksi viimase viie aasta jooksul sõlmiti kontserni ettevõtetega 66 teadus-arendusvaldkonna lepingut, neist eelmisel aastal 12,“ märkis Illing. „Multidistsiplinaarses koostöös analüüsime, katsetame ja töötame välja innovaatilisi lahendusi, mis aitavad saavutada nii Eesti Energia kui ka Eesti riigi ambitsioonikaid strateegilisi keskkonnaalaseid ja energiajulgeoleku eesmärke.“

Illing lisas, et vähem oluline ei ole koostöö insenerihariduse propageerimisel ühiskonnas, aga ka õppekavade ja -ainete loomisel, mida kasutatakse nii tuleviku töötajate ettevalmistamiseks kui ka ümberõppeks. Samuti on olulised tudengitele tööpraktika võimalused Eesti Energia kontserni ettevõtetes.

„Teadusasutusena oleme oma fookuse seadnud rakendusuuringutele ja teaduspartneri rolli täitmisele,“ ütles TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk, kelle hinnangul on üks väärt investeeringuid näiteks pürolüüsi tehnoloogia rakendamine plastjäätmete ringlussevõtu eesmärgil.

Uusi rakendusi otsitakse ka olemasolevatele tootmisvõimsustele. Näiteks on Auvere elektrijaam ja tuulepargid virtuaalse elektrijaama platvormi kaudu ühendatud kiiresti reageerivaks energiareserviks, mis saab toetada energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamist. Nii pakutakse nt Auvere elektrijaamaga Soome elektriturule automaatse sagedusreservi teenust. Samuti töötatakse selle nimel, et muuta energia tarbimine ja tootmine paindlikumaks, ühendades klientide käsutuses olevad varad virtuaalse elektrijaama ning seeläbi paindlikkusturgudega. Vähetähtsad pole ka tööd olemasolevate tuuleparkide töökindluse suurendamiseks ja tulevikuvõrgu rajamiseks.

Eesti Energia eelmise aasta kõige olulisemad partnerid teadus- ja arenduskoostöö vallas olid TalTech ja TalTechi Virumaa kolledž, Tartu Ülikool ja ka Eesti Maaülikool ning rahvusvahelised suurkorporatsioonid erinevatest valdkondadest nagu energeetika tehnoloogiad, taastuvenergeetika, naftakeemia.

Eesti Energia kuulub mitmesse innovatsiooni eest seisvasse ühingusse nagu Euroopa puhta vesiniku allianss, ringmajandusettevõtete liit, tööandjate keskliidu uuendusmahukate ettevõtete 2% klubi, innovatsiooniliidrite klubi ja plastiliit. Samuti osaleb Eesti mitmes rahvusvahelises teadus- ja arendusprojektis, kus fookus on elektriautode laadimise ja kortermajade renoveerimise innovaatilistel lahendustel.

Uudis tugineb Eesti Energia pressiteatele.

Laeb infot...