Tallinna Tehnikaülikool

Sihtasutuses Innove on käimas projekt „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM), mille raames viidi viies kutse- ja kõrghariduskoolis läbi praktikaprotsesside tunnustamise tegevus.
Protsessi tulemusena määrati Eesti Mereakadeemiale kvaliteedimärk.

SA Innove praktikaprotsessi tunnustamissüsteemi eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust, sh lähtuda praktika planeerimisel, elluviimisel, ülevaatusel ja parendamisel ühtsetest põhimõtetest ja kriteeriumidest. Protsessi käigus kirjeldati Eesti Mereakadeemia praktikakorralduse häid näiteid ja kitsaskohti läbi enesehindamise ning välishindamise.

Eesti Mereakadeemia osales protsessis viie õppekavaga:

1.       Ettevõtlus ja elamusmajandus;

2.       Laevajuhtimine;

3.       Laevamehaanika;

4.       Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine;

5.       Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine.

Praktikaprotsessi tunnustamine viidi läbi eelnevalt väljatöötatud hindamisprotsessi ja -kriteeriumite alusel, mis on jagatud kolme põhikategooriasse:

1.       Praktika planeerimine

2.       Praktika läbiviimine

3.       Tagasisidestamine ja parendamine

Tunnustamisprotsessi käigus koostas Eesti Mereakadeemia praktikakoordinaator koostöös programmijuhtidega enesehindamise raporti ning tutvustas assessoritele koolikülastuse praktikakorraldust. Assessoritega kohtusid ka meie tudengid ja praktikakohti pakkuvad ettevõtted. Pika protsessi tulemusena otsustas SA Innove, et Eesti Mereakadeemia vastas kvaliteedimärgi saamise tingimustele kõigis kolmes põhikategoorias ning omab kvaliteedimärki neli aastat. Tagasisideraportis toodi muuhulgas tugevustena välja läbiv organiseeritus praktikakorralduses ning koolipoolne toetus ja väärtushinnang praktikaprotsessi arendamisse meie õppekavades.
 

Eesti Mereakadeemia Õppekeskus tänab kõiki kes osalesid tunnustamisprotsessis!

Laeb infot...