Tallinna Tehnikaülikool

Valmis TalTech majandusteaduskonna poolt koostöös FinanceEstoniaga koostatud aruanne Eesti FinTech maastikust. See annab tervikliku ülevaate Eesti FinTech ökosüsteemi hetkeseisust, FinTech ettevõtete ärimudelite karakteristikutest, nende asukohavalikuid mõjutavatest teguritest ning viimase kahe aasta jooksul aset leidnud arengutest nii regulatsioonide kui ka sektori väljavaadete osas.

Analüüsist selgub, et:

  • 2020. aasta lõpu seisuga oli Eestis registreeritud vähemalt 215 ettevõtet, mille tegevust on võimalik liigitada FinTech alla.
  • Jätkuvalt domineerivad turul ettevõtted, mis tegutsevad digitaalse varade vahendamise ning digitaalse laenamisega. Samas on FinTech ettevõtete poolt Eestis kaetud kõiki olulised FinTech alamvaldkonnad ning ettevõtete ärimudelid mitmekesised.
  • Kuigi Eesti FinTech ettevõtete ärimahud võrreldes finantssektoriga tervikuna on veel küllaltki tagasihoidlikud (varade maht 2019. aastal oli kokku 1,03 miljardit eurot), ulatus nende tulude maht 2019. aastal ligikaudu 235 miljoni euroni.
  • Eesti FinTech ökosüsteem tugineb FinTech ettevõtetele ning selle arengut on toetanud tugev kohalik ettevõtluskultuur ning digitaalse infrastruktuuri olemasolu. Siiski nähakse kitsaskohti nõrgas koostöös Eesti finantssektori ettevõtetega ning omavahel.
  • Ettevõtete asukohavalikut on tugevalt mõjutanud nende asutajate side Eestiga. Kuigi väärtustatakse Eesti ärikeskkonna tugevusi, ollakse valmis oma asukohavaliku otsuseid muutma kui kapitali või kliente ei leita piisavalt või ei suudeta kohaneda regulatiivse keskkonnaga.
  • Pandeemia mõju sektorile on olnud tagasihoidlik. Endiselt nähakse suurima väljakutsena regulatiivset keskkonda. Ettevõtja ootavad riigilt selgemat sihti regulatiivse keskkonna loomisel, regulatsioonide selgitusi ning suuremat toetust (sh ka rahalist) valdkonnale.

TalTechi majandusteaduskond jätkab Eesti FinTech sektori arengute jälgimist ka lähiaastatel. Uurimismeeskond tänab kõiki seotud osapooli, kes aruande valmimisele kaasa aitasid.

Terviklik raport on kättesaadav siit (inglise keeles).

Laeb infot...