Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli noorteadlaste võimekuse tõstmiseks teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojektide ettevalmistamisel, nendes eduka osalemise toetamiseks ning projektide valdkonnas kompetentsete noorteadlaste järelkasvu tagamiseks avati aasta tagasi koolitusprogramm Grandikiirendi, mis praegu valmistab ette teist, seekord ingliskeelset vooru. 

katseklaasid värviliste vedelikega

Siim Läänelaid, Marika Lunden | Foto: TalTech

TalTechi ligi 2000-pealisest töötajaskonnast moodustavad akadeemilised töötajad veidi üle poole. Nende seas omakorda on pea 2/3 doktorikraadiga töötajaid. Noorteadlasi, kellel doktorikraad omandatud vähem kui seitse aastat tagasi, on 150 ja teist samapalju on neid, kes omandasid doktorikraadi 8–12 aastat tagasi. Olukorras, kus enamus teadustööle suunatud rahast tuleb teadlastel endal leida, taotleda, vastu võtta ja reegleid järgides kulutada, on väga oluline, et ülikool toetaks selleks vajalike oskuste omandamist.

Selle grupi sees on väga selge erinevus teadusraha taotlemisel ja saamisel. Näiteks esitasid Tehnikaülikooli noorteadlased (kuni 7 aastat kraadi omandamisest) aastatel 2016–2020 vaid 16 Horisont 2020 rahataotlust ja said positiivse otsuse neist ühele. Samas natuke kogenumad (8–12 aastat doktorikraadist) esitasid samal perioodil 121 Horisont 2020 taotlust ja said 14 positiivset rahastusotsust. Osalemise erinevus on seitsmekordne ja edukuse erinevus pea kahekordne kogenenumate kasuks. Osaliselt tulebki edukas taotlemine läbi kogemuste, aga mitte ainult.

Rohkemate projektitaotluste koostamiseks ning noorteadlaste (kuni 12 aastat doktorikraadi omandamisest) rahataotlemise ja projektide haldamise võimekuse tõstmiseks pani ülikooli teadusosakond kokku 9-kuise koolitusprogrammi koondnimega Grandikiirendi.

Võtsime sihiks leida osalejaid kõikidest teaduskondadest ning instituutidest/kolledžitest, et anda kõikidele üksustele võrdsed võimalused ning et moodustuks kogu ülikooli kattev võrgustik koolituse läbinutest, kes üksteist teavad ning saavad ja oskavad nõu ja jõuga toetada, interdistsiplinaarsest osalejarühmast rääkimata. Ligi 300 hariduse omandamise aja järgi kvalifitseeruva teadlase seast pakkusid teaduskonnad välja 31 kandidaati ja programmi osalema kutsusime neist 21 (12 naist ja 9 meest).

Koolitused toimusid üheksa kuu vältel, kord kuus, kolm tundi korraga, üldiselt füüsiliselt kohapeal, et kõik saaksid keskenduda just sellele, mis parasjagu käimas. Koolitajate põhituumiku moodustas teadusosakond (Siim Läänelaid, Marika Lunden), kuid lisaks käis meie noorteadlasi koolitamas 11 inimest TalTechi seest ja mujaltki.

Koolituste tulemusena oskavad noorteadlased oma projektide ideid sõnastada ja struktureerida, otsida rahastusallikaid ideede teostamiseks ning selleks vajadusel ideid ümber korrastada, teavad rahataotluste peamisi komponente ning oskavad neid mõtestada, teavad intellektuaalomandi ja eetikanormide tähtsust rahataotluste ettevalmistamisel ja elluviimisel, on valmis rahastatud projektides erinevates rollides osalema, oskavad paremini vältida läbipõlemist, oskavad orienteeruda akadeemilises karjäärikorralduses, on teadlikud TalTechi tugistruktuuridest, nende pakutavatest projektide tugiteenustest, teistest osalejatest ja oskavad neid teadmisi töös kasutada.

Kõik osalejad pidid esitama oma teadusprojekti idee kirjelduse, millele said ka tagasiside korraldajatelt koos potentsiaalsete rahastusallikatega selle elluviimiseks. Saime töötada näiteks ideedega, mis käsitlesid päikesepaneelide tootmist Kuu materjalidest Kuul ja eurooplaste maksukäitumist. Äärmiselt mitmekülgsed ning huvitavad ideed laekusid kõikidelt osalejatelt!

Juba Grandikiirendi 9-kuulisel perioodil saavutasid mitmed osalejad positiivseid tulemusi nii ETAGi uurimistoetustega kui ka Euroopa Horisondi teadusgrantidega, mis annab kinnitust, et valitud osalejad on väga perspektiivikad teadlased ning nende toetamine projektialaste teadmiste ja oskustega toetab ühtlasi ka TalTechi edukate noorteadlaste järelkasvu ja konkurentsivõimet. Koolitusel osalejate sõnul aitab koolitusprogramm neil edaspidi seada projektidega seotud sihte õigeaegselt ning tõsta enesekindlust rahvusvaheliste grantide taotlemiseks.

Grandikiirendi teise lennu planeerimine on täies hoos: otsime koolitajaid ja peatselt loodame kokku viia taas ühe lennu ambitsioonikaid noorteadlasi Euroopa teadusruumi täienduseks. Kui esimese lennu koolitused viisime läbi eestikeelsena, siis teine lend tuleb rahvusvaheline ja ingliskeelne.

Teadusosakond on äärmiselt tänulik kõikidele osalejatele ning pakub tugiteenuseid teadlaste arenguks ja ambitsioonide elluviimiseks, sealhulgas rahastamisvõimaluste leidmist ja tutvustamist, projektikirjutamise teenust, juba rahastatud projektide haldamise nõustamist ja palju muud.

Laeb infot...