Tallinna Tehnikaülikool

Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi pälvis käesoleval aastal Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituudi järeldoktor-teadur Joonas Pärn.

Sihtkapitali ekspertkomisjon otsustas 1000-eurose stipendiumi määrata Tallinna Tehnikaülikooli teadurile Joonas Pärnale, kes hetkel töötab Belgias Genti Ülikoolis Prof. Dr. Kristine Walraevens’i juhendamisel. Pärna 2020. aastal alanud järeldoktorantuuri projekti teema on „Põhjavees esineva põllumajandusliku nitraadi reostuse geokeemiline areng ja vanus ning selle mõju põhjaveest sõltuvate pinnaveekogude seisundile“. Stipendiumi eesmärk on toetada saaja teadusliku uurimistöö läbiviimist.

Uuringu läbiviimise üldisemaks eesmärgiks on hinnata praegu rakendatavate ja plaanitavate veekaitse meetmete võimalikku mõju põhjavee lämmastikreostuse piiramisele. Meetmed, mis arvestavad täpsemalt põllumajandusliku hajukoormuse allikate ja maapõues toimuvate geokeemiliste protsessidega, aitavad tulevikus omakorda vähendada hajusreostuse mõju nii pinnavee kui ka Läänemere ranniku mereökosüsteemide seisundile.

Jaan-Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010. aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele. Stipendiumile said kandideerida loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased.

Laeb infot...