Tallinna Tehnikaülikool

Standardimise tehnilise komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ aastakoosolekul anti positiivne hinnang komitee senisele tegevusele põlevkivivaldkonna standardimisel, kinnitati tööprogramm aastaks 2022. Veel on Eesti algupäraseid valdkondlikke standardeid, mis on aegunud ja ootavad ülevaatusprotsessi.

PKK_IMG_1499
Eesti Standardikeskuse juurde registreeriti 25.05.2015 standardimise tehniline komitee komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“. Tehnilise komitee tegevust kureerib ja standardite koostamist juhib Põlevkivi Kompetentsikeskus.

Tõlkestandardina on kavas avaldada eelmisel aastal trükist ilmunud Eesti algupärane standard EVS 943:2021 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Kütused (klass F). Destillaat- ja jääkkütused, Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon”. Standard tõlgitakse inglise keelde, Petroleum Products Fuels (Class F) Distillate and Residual Fuels Specification of Estonian Shale Oil. Tõlkeversioon on vajalik koostööks rahvusvahelise organisatsiooni ISO vastavate tehniliste komiteede alamkomisjonide ja töörühmadega (ISO/TC 28/SC 4/WG 6 – Classification and specification of marine fuels) ning välispartneritega. Selles standardis määratletakse põlevkiviõli eri fraktsioonide peamiste tunnussuuruste vahemikud (tihedus, viskoossus, elementkoostis, tuhasus) ning katsemeetodid nende tunnussuuruste määramiseks. Põlevkiviõli spetsifikatsiooni kehtestamine tuleneb vajadusest defineerida vastav toode selle iseloomulikest omadustest tulenevalt. Standard ilmub 2022.a sügisel.

Eesti algupäraste standardite ülevaatusprotsess jätkub. Sel aastal alustasime standardi EVS 669:1996  „Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine” uustöötlust (projekti kestvus 10.01.22 – 20.10.22). Projekti täitja on TalTechi Põlevkivi Kompetentsikeskuse Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor. Uusversiooni koostamiseks teostatakse võrdlusanalüüs kehtivate uute standarditega, viiakse läbi vajalikud katsed, kaasajastatakse terminoloogiat ja täiendatakse standardit. Standard ilmub 2022.a sügisel.

Lisaks on kavas alustada algupärase standardi  EVS 670:1998  „Kaubapõlevkivi“ uustöötlust. See standard kehtestab kvaliteeditunnuste normid ja kvaliteedigrupid kaevandatud põlevkivile kui kaubapõlevkivile, mida kasutatakse kui kütust ja tooret. Standard on aegunud ja vajab kaasajastamist, standardeid vaadatakse üle iga 5-10 aasta järel ning viiakse vastavusse kehtestatud normidega uutes rahvusvahelistes ja rahvuslikes standardites. Kui ülevaatusprotsessi ei algatata või kehtivusaega ei pikendata, siis standard tühistatakse. Standardi koostamiseks on EVS/TK 57 juurde loodud töörühm, kuhu kuuluvad suurettevõtete ja ülikoolide esindajad. Standard on kavas avaldada 2023. aastal.

Rahvusvahelistest standarditest võtame vaatluse alla EVS-ISO 29541:2015 „Tahked mineraalsed kütused. Süsiniku, vesiniku ja lämmastiku kogusisalduse määramine. Instrumentaalne meetod. Solid mineral fuels. Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content. Instrumental method”, mis on kavas üle võtta ümbertrüki meetodil. See rahvusvaheline standard kirjeldab instrumentaalset meetodit kogu süsiniku, vesiniku ja lämmastiku määramiseks söes ja koksis. Ülevõetud modifitseeritud väljaandesse lisatakse modifikatsioonid põlevkivi kontekstis. Standard on kavas avaldada 2023. aastal.

Lisainfo: Anu Nuut, EVS/TK 57 sekretär, TalTech Virumaa kolledži IO ekspert, anu.nuut@taltech.ee

Laeb infot...