Tallinna Tehnikaülikool

Hariduse kvaliteedi töögrupp (HKT) on Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse algatatud projekt, mille eesmärgiks on aidata parandada hariduse kvaliteeti konstruktiivse tagasiside kaudu ning arendada tagasiside andmise, vastuvõtmise ja rakendamise kultuuri ülikoolis. Projekti korraldab TalTechi üliõpilasesindus koostöös TalTechi üliõpilaskogude ja õppeosakonnaga. Üliõpilasesinduse poolt koordineerib tegevusi ja vastutab projekti arengu eest juhatuse liige haridusvaldkonnas.

Mis on meie eesmärk?

HKT projekti käigus on võimalus tudengitel analüüsida enda antud panust õppetöösse, hinnata saadud õpikogemust ning anda tagasisidet õppejõule. HKT on täiendus ÕISi tagasiside küsimustikule ning kokkuvõte ÕISis korjatud tagasisidele. HKTd on vaja TalTechi hariduse edendamiseks ning parendamiseks, selle edu tugineb meie tudengite initsiatiivikusel ning edumeelsusel. Õppetöö tagasisidestamine aitab avastada, kus on veel puudujääke. Nii saab nende probleemidega tegeleda ja kindlustada, et tulevikus on õppeained ja õppekavad huvitavad, kasulikud ja tudengisõbralikud. ÕISi tagasiside pole vaid kitsaskohtade leidmiseks, väga oluline on ka märgata ja tunnustada, kui midagi hästi tehakse.

Meie missioon on aidata parandada hariduse kvaliteeti konstruktiivse tagasiside kaudu ning arendada tagasiside andmise, vastuvõtmise ja rakendamise kultuuri ülikoolis.

Mõned aastad tagasi koostas töörühm koostöös õppeosakonnaga tagasiside hea tava, millest tagasiside andmisel lähtuda. 

  • eneseanalüüsile tuginev – oma panuse arvestamine õpetamise hindamise puhul on väga tähtis. Õppejõud võib ka tiritamme kasvatada, aga õppimine saab toimuda ikka vaid igaühe enda peas;
  • viisakas – solvamine ja inetused ei aita õppejõul ega programmijuhil õppeainet ja õpetamist paremaks muuta;
  • põhjendatud – küsimustikus antud hindepunktid on küll heaks indikaatoriks, kuid kvaliteedi parandamise seisukohalt on põhjendused parimad;
  • objektiivne – tagasisidest võiksid välja jääda emotsioonid. Vahel on kasulik tagasiside andmisega veidi oodata ja analüüsida oma tegevust õppejõu tegevusega paralleelselt, et jõuda asja tuumani ja asjalike tähelepanekute ning ettepanekuteni;
  • konstruktiivne – õppejõud ja programmijuhid kasutavad tudengitelt saadud tagasisidet oma töö tõhustamiseks. Seda saab teha juhul, kui tagasiside annab selleks võimalusi, st põhineb tähelepanekutel ja faktidel ning on täpne (kommentaarid on kirjutatud valitud õppejõu tegevuse kohta jne); 
  • kiitmiseks – õppejõu tunnustamine tehtud tubli töö eest innustab ja julgustab neid veelgi rohkem pingutama.
ÕIS tagasiside 2023

Kuidas HKT täna töötab?


HKT projekti käigus loevad töögrupi liikmed iga ÕISis antud kommentaari läbi. See tähendab, et tudengite arvamus päriselt loeb. Seetõttu on väga oluline, et ÕISis antaks ausat, viisakat ja konstruktiivset tagasisidet. Ära muretse, kogu antud tagasiside jääb anonüümseks!

Kõik projektitiimis olevad liikmed on sõlminud ülikooliga konfidetsiaalsuslepingu ja ei tohi ühtegi kommentaari ega tagasisidet levitada tiimist väljapoole. Kommentaare analüüsitakse õppekavade kaupa ning loetu põhjal koostatakse erialapõhine kokkuvõte. Kokkuvõtetes tuuakse välja, mis tudengitele meeldis/ei meeldinud, millised õppejõud on tudengitele silma jäänud ning milliste ainete õppekorraldust tuleks parandada. Tiim peab meeles pidama, et kokkuvõte oleks konstruktiivne. 

Tagasiside põhjal tuuakse välja kitsaskohti aga ka tunnustatakse õppejõudusid, kes on oma tööd sel semestril hästi teinud. Sellele järgnevalt edastab üliõpilasesindus kokkuvõtted õppeprodekaanidele ja programmijuhtidele. Projekti lõppedes esitletakse tulemusi TalTechi senati õppekomisjonis ja esinduskogus.

Mis on muutunud HKT tulemusel?


Tänu tudengite antud konstruktiivsele ja ausale tagasisidele on tehtud muudatusi õppekavades tudengite arvamust arvesse võttes. Paljudes õppekavades on vaadatud üle ainete mahtusid, varem kohustuslik aine on tehtud valikaineks, aineid omavahel kokku liidetud ja leitud õppejõududele ka arengupotsensiaale. Tihti tuletame õppejõududele meelde õppekorralduse eeskirja ja juhime nende tähelepanu õppematerjalidele, tööde tagasisidestamise aegadele ja meetoditele. 

Igal semestril on olukordi, kus üksikud tudengid on välja toonud õppejõu ebakorrektseid nalju või maininud, et õppejõud kohtleb ebavõrdselt tudengeid. Tänu HKT kokkuvõtete kirjutamisele oleme tõstatanud ka selliseid probleeme ning palunud õppejõupoolset vaadet olukorrale. Lisaks oleme tänu tagasisidele võtnud rohkem enda fookusesse tudengite vaimse tervise teemad, mille seisukohti üliõpilasesindus hetkel ka koostab.

Viimane kord kui HKT kokkuvõtted tulid kasuks, oli 2023 jaanuar, kui tudeng kurtis, et õppejõud ei andnud kolme eksami aega, mistõttu ei saanud tudeng eksamit teha, sest oli ette antud eksami ajal haige. Selliseid pöördumisi  võtame tõsiselt, käies läbi varasemaid semestrite kokkuvõtted ja vaadates, kas probleem on ka varem esinenud ning vastavalt sellele siis juba tegutseme edasi, et kaitsta tudengite huvisid. 

Mida ausam ja konstruktiivsem on tagasiside, seda suurem on võimalus teha õppekavades muutusi ning näha arenguid. Üliõpilasesinduse eesmärk on aidata arendada hariduse kvaliteeti ning kaitsta läbi selle tudengite huve koostöös programmijuhtide ja õppejõududega. 

Allikas: https://www.juuliuseblogi.ee/post/k%C3%B5ik-hariduse-kvaliteedi-t%C3%B6%C3%B6grupist-ehk-hktst

Laeb infot...