Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi digitaalsete eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute koostamiseks.

Konkursi eesmärk on edendada eestikeelset kõrgharidusõpet, arendada erialast terminivara ning väärtustada eesti keeles publitseerimist.

Konkurss on järgmistes valdkondades:

  1. Haridus
  2. Humanitaaria ja kunstid
  3. Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
  4. Ärindus, haldus ja õigus
  5. Loodusteadused, matemaatika ja statistika
  6. Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
  7. Tehnika, tootmine ja ehitus
  8. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
  9. Tervis ja heaolu
  10. Teenindus

Vt ka Programmid https://www.hm.ee/et/tegevused/eesti-keel-ja-voorkeeled/programmid ja „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomise toetamise põhimõtted 2018–2027“.

Nõuded taotlusele: Taotlus on koostatud kõrgkooli ja autori(te) koostöös ning see peab sisaldama õpiku koostamist kureeriva(te) kõrgkooli(de) nime(sid), autori(te) nime(sid), õpiku pealkirja (tõlkematerjali korral tuleb näidata, kas tõlke litsents on omandatud või omandamisel ning kes on originaali litsentsi omanik), hinnapakkumist (sh kõrgkooli omaosalust) ja selle detailset lahtikirjutust (autoritasu(d), kujundamine, tehnoloogiliste lahenduste loomine või tellimine vms), õpiku kavandatavat valmimisaega ja tööde ajakava, võimalikku kasutajate arvu ja kättesaadavuse tagamist, kavandit (sh tehnilisi näitajaid, õpiku komponentide nt ülesannete tehnilisi lahendusi [kirjeldusi], sisukorda ning ühe tervikliku osa näidist või kirjeldust). Eelistatud on õpikud, mida oleks võimalik kasutada ka haridusastmete üleselt (nt üld- või kutsehariduses) ning mis on innovaatilised. Programmi toetusel ilmuv õpik peab võimaldama õppetöös piiramatut taaskasutamist ning teksti- ja andmekaevet, st olema avatud litsentsiga (nt Creative Commons litsentsid CC-BY või CC-BY-0). Ühe õpikuprojekti maksimaalne maksumus võib olla 25 000 eurot.

Esitatud taotluste hulgast valitakse välja kuni 10 õpikukavandit ning SA Archimedes sõlmib kõrgkooli ja autori(te)ga kolmepoolse lepingu õpiku valmimise toetamiseks.

Konkursitingimustele vastavate taotluste puudumisel võib juhtkomitee kuulutada välja uue konkursi.

Lisainformatsioon: programmi koordineerija Triinu Putnik, triinu.putnik@harno.ee

Tallinna Tehnikaülikooli koondettepaneku koostamiseks palub Raamatukogu direktor Tõnis Liibek saata oma teaduskonna dekaani /EMERA direktori poolt digiallkirjastatud taotluse 19. novembriks 2020 raamatukogu kirjastamisspetsialisti aadressile mirjam.piik@taltech.ee.

Laeb infot...