Tallinna Tehnikaülikool

Ülikooli Kooliõpilaste keskus tutvustab TalTechi erialasid gümnaasiumi- ja põhikooliõpilastele ja valmistab neid ette tehnika- ja looduserialade õppimiseks.

Kooliõpilaste keskuse juhataja Kadri Sildvee

Selle õppeaasta eel sai õppeosakonda kuuluvast kooliõpilastega tegelevast üksusest (endine eelõppetalitus) kooliõpilaste keskus, kuhu on koondatud suur hulk TalTechis toimuvast õpilastegevusest: siia kuulub eksamikool, olümpiaadikool, õpiabi, lisaks vahendame koolidele valikaineid.

Keskuse üheks oluliseks missiooniks on mõjutada tugevaid kooliõpilasi valima tehnikaülikooli erialasid. Püüame teha seda mitmesuguste kanalite ja tegevuste kaudu, millede hulgas on kaks uut ja omavahel seotut: olümpiaadid/võistlused ja valikained. Gümnaasiumidele pakutavate erialaste valik­ainete kõrval arvestatakse koolides meie olümpiaadikursuseid samuti kui võimalikke valikaineid. Suuremaks eesmärgiks on arendada koolides ühekordsete teemadega alternatiivainetele lisaks välja ka läbi gümnaasiumi süvitsi minevad valikained, mis koosneksid jätkukursustest.

Sellised pikemad kursused aitavad leevendada probleemi, et kooliprogramm pakub kõike natuke ja pinnapealselt. Meie õppejõud saavad koolile abiks olla ja teha kursusi koostöös kooliõpetajatega. Näiteks alustatakse 10. klassis programmeerimise algkursusega. Ühe valikaine maht on 35 tundi, nõrgemad ja väiksema huviga õpilased ei vali enam kursust edasijõudnutele, mille maht oleks taas 35 tundi. Nõnda toimib sõel juba gümnaasiumis ning neile, kes lõpuks läbi kahe või kolme aasta kestnud kursuse lõpetavad, võiks pakkuda võimalust aine üle kanda esmakursuse vabaainena. Hetkel käivadki läbirääkimised ühe Tallinna kooliga just programmeerimise süvendatumalt õpetamiseks.

Sügissemestril alustas inseneriteaduskonna robootikakursus – valikaine 6 EAP-d. Osalevad õpilased mitmest koolist, edukalt lõpetatud kursuse saab üle kanda vabaainena, kui õpilane asub õppima tehnikaülikooli. Kursuse initsiatiiv tuli TTÜ Robotiklubi liikmelt ja GAG-i vilistlaselt Jaan Roobilt, kes seda ise ka läbi viib. Jaan osales 2017. aastal Rakett69-s ning on praegu tootearenduse ja robootika eriala üliõpilane.

Nii valikainete kui ka olümpiaadikursustega tegelemine annab võimaluse senisest rohkem ja sihipärasemalt töötada ka üldhariduskoolide õpetajatega. Mitmekülgsemate võimaluste kaudu (eksamikool, olümpiaadikool ja valikained) aitame õpilastel leida oma huvi ja eriala, mis võiks neid tulevikus paeluda. Oleme võtnud suuna, et tunnid toimuksid võimalikult palju tehnikaülikooli ruumides: uue aasta algul alustab kaks loodusteaduskonna valikainet Loodusteaduste majas, lisaks programmeerimise kursus – kõigis neis hakkavad õppima Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased. Samuti hakkavad uuest aastast meie majas õppimas käima Tallinna Reaalkooli ja Maardu Gümnaasiumi õpilased, kokkulepe on ka Paide Gümnaasiumiga. Mitu kooli ootavad veel pakkumist. Kui GAG-i bioloogiaõpetaja Helina Reinold palus meilt valikainet, millest sai lõpuks molekulaar- ja rakubioloogia valikaine, siis tema mõte oli just see, et selle valivad ikkagi andekamad õpilased, kes võiksid lõpuks TalTechi õppima tulla.

Valikainete kõrval on ka Olümpiaadikooli tegevused eelmise sügisega võrreldes palju kasvanud. Olümpiaadiks ettevalmistavatel kursustel osaleb sel sügissemestril kokku 152 õpilast. Eelmisel, esimesel aastal, pakkusime kooliõpilastele kolme olümpiaadiks ettevalmistavat kursust, nüüd on neid juba seitse. Gümnaasiumiõpilastele on ettevalmistus matemaatika, füüsika ja kaks kursust maateaduste olümpiaadideks, põhikooliõpilastele keemia, loodusteaduste ja füüsika olümpiaadideks.

Kursusi korraldame koostöös Tallinna Reaalkooli ning Gustav Adolfi Gümnaasiumiga, õpilasi ootame osalema kõikidest koolidest. Kui tundi annab TalTechi õpetaja, siis toimuvad tunnid ülikoolis, kui GAG-i või reaalkooli õpetajad, siis on tunnid nende koolides.

Hea meel on sellest, et oleme leidnud oma ülikooli ridadest väga tublisid õpetajaid. Teame ju kõik, kui suur puudus on reaal- ja loodusainete õpetajatest. Eriti raske on leida neid, kes julgeksid või tahaksid võtta riski õpetada just andekamaid. Seetõttu peame ise sellised õpetajad leidma ja andma neile võimaluse arenguks. Olümpiaadikooli üks võlusid ongi see, et oleme sunnitud otsima uuele valdkonnale õpetajaid ning meil on võimalus koostöös üldhariduskoolide ja meie enda ülikooliga Põhja-Eestis arendada välja andekate laste õpetajate võrgustik. Usume, et just ülikoolide juures oleks õige koht selliste õpilastega tegelemiseks. Hea võimalus on kaasata ka andekaid üliõpilasi, keda saaks varakult nakatada õpetajapisikuga: nii olümpiaadikool kui ka eksamikool annavad võimaluse töötada motiveeritud õpilastega.

Kooliõpilaste keskuse õpilasest üliõpilaseks ja õpetajaks

Sel aastal õpetab 8. ja 9. klasside füüsika olümpiaadikursuse üht rühma Raimond Pääru, kes ise on osalenud kooliõpilasena TalTechi eelõppe matemaatikakooli kõrgema matemaatika kursusel, lõpetanud meie ülikoolis mehhatroonika eriala ning jätkab nüüd õpinguid tootearenduse ja tootmistehnika magistrantuuris. Talle meeldib õpetada ja ta teeb seda ka oma kunagises koolis. Füüsikat õpetab nii eksami- kui ka olümpiaadikoolis ka viimase projektijuht Päivo Simson, kes samuti on tehnikaülikooli vilistlane ning korraldab ja viib läbi olümpiaade.

Keemiakursuse õpilasi valmistab olümpiaadiks ette reaalkooli keemiaõpetaja Martin Saare kõrval meie materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi teadur Kadriann Tamm, kes tunneb samuti suurt missiooni tegelda kooliõpilastega.

Loodusteaduste kursusel annavad tunde samas instituudis töötav vanemlektor Marina Kritševskaja ja teadur Eneliis Kattel. Marina Kritševskaja arvati sel aastal Eesti kümne parima õppejõu hulka.

Gümnaasiumifüüsika kursusel õpetab küberneetika instituudis töötav professor Jaan Kalda, kes treenib õpilasi rahvusvahelisteks olümpiaadideks juba väga pikka aega.

Kooliõpilaste keskuse vanimaks osaks on eksamikool, mille kursused aitavad 9. klassi õpilastel kandideerida 10. klassi ning 12. klassi õpilastel minna paremate teadmistega vastu riigieksamitele. Lisaks on juunis võimalik korrata matemaatikat ka TalTechi sisseastumiskatseks. 90% õpilastest käivad küll matemaatikakursustel, aga õpitakse ka füüsikat, keemiat, eesti keelt ning inglise keelt.

Eksamikooli kursuste vastu on endiselt huvi suur. Kui 15. augustil registreerimise avasime, siis ainuüksi esimesel päeval pani ennast erinevatele kursustele kirja üle 200 õpilase. Novembriks oli kursuslasi 956, mis on kõigi aegade sügiseste kursuste rekord. Neist valmistub riigieksamiteks 457 ja gümnaasiumikatseks 241 õpilast, õpiabis osaleb 246 õpilast ning 12 õpivad individuaaltundides.

Sügissemestril töötab Tallinnas 17 eksamiteks valmistuvat ning 29 õpiabirühma, Tartus 4 eksamiks valmistuvat ja 3 õpiabirühma, Pärnus 4 õpiabirühma.

Uued kursused algavad juba jaanuaris 2020. ■

Koolinoored avatud uste päeval

Kooliõpilaste keskus numbrites

  • Sügissemestril 2019 õppis kooliõpilaste keskuse kursustel kokku 1108 õpilast.
  • Viiel viimasel õppeaastal on 60% kooliõpilaste keskuse eksamikoolis õppinud abiturientidest esitanud avalduse TalTechi astumiseks. Neist 40–50% on tulnud ka õppima.
  • Olümpiaadidel osalenud abiturientidest esitas avalduse 60% TalTechi õppima asumiseks, neist 50% tuli õppima.
  • 2018/19. õa-l oli kõige enam kursuslasi Tallinna Reaalkoolist (65), Rocca al Mare koolist (62), Gustav Adolfi Gümnaasiumist (60), Jakob Westholmi Gümnaasiumist (49), Tallinna Nõmme Gümnaasiumist (47), Tallinna 21. Koolist (45), Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist (40).

Tulemas on kolm olümpiaadi ja kolm võistlust

  • Maateaduste olümpiaadi piirkonnavoor (toimus 30. november 2019) ja lõppvoor (14. märts 2020)
  • Koolimatemaatika olümpiaad Tallinnas ja Tartus (16. mai 2020)
  • Põhja-Balti füüsika olümpiaad (24.–26. aprill 2020)
  • Füüsikaülesannete lahendamise võistlus Kajakas 8.–12. klassile (detsember 2019)
  • Physics Cup – ülemaailmne füüsika võistlus, mis kestab 17. novembrist 2019 kuni 5. aprillini 2020
  • TalTechi lahtine majandusvõistlus (8. veebruar 2020)

Laeb infot...