Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool on ettevõtlik ülikool, mille koostööpartnerite hulgas leidub suuri ja väikeseid ettevõtteid nii Eestist kui ka välismaalt. Ülikooli ja ettevõtte koostöö eesmärgiks võib olla suurendada ettevõtte energia-, ressursi- või kulutõhusust ja on eriti hea, kui see aitab panustada ka üliõpilaste ehk tuleviku talentide võimestamisse. Ülikooli taristu ja töökeskkond toetavad igati innovatsiooni tervikahelat, uurimisest kuni prototüüpimiseni, et luua ettevõtte jaoks toimiv lahendus.

Reet Pärgmäe, TalTechi ettevõtlusosakonna juhataja | Fotod: Heiki Laan

spooni ja vineeri tootmisliin

Näiteid heast koostööst ettevõtetega on meil palju. Kui nimetada vaid mõned, võib esile tuua näiteks FoodDocsi projekti, mille käigus töötati välja toiduohutussüsteemi haldamise tarkvara toidukäitlejatele. Thinnectiga koos arendati ja täiendati ettevõtte poolt patenteeritud tavapärasest suurema jõudluse, skaleeritavuse ja lihtsama paigaldusega targad andurid. Plywood Estoniaga väärindati puitu moel, mis võimaldab kasutada odavat küttepuitu ka ehituses. Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühinguga töötasime välja tõhusa kaugkütte ja kaugjahutuse hindamise metoodikad. Suurte energeetikaettevõtetega on ellu viidud projekte, mis käsitlevad soojuse salvestamist, madalatemperatuurilist kaugkütet, kaugjahutust, suuri soojuspumpi jne. Eesti Energiaga loome võimalusi põlevkivitööstuse tehnoloogiate kasutamiseks plastijäätmete ringlusse võtmisel. Pentametiga koostöös töötati välja metallkompensaatorite diagnostika süsteem hooldus- ja käidukulude kokkuhoiuks. Eesti kohalike omavalitsustega on hulgaliselt tänavavalgustuse optimeerimise projekte. Lisaks on välja töötatud erinevaid logistikaroboteid, nagu Roxbot tööstusettevõtetele koostöös Kulinaaria OÜga, Iseauto koostöös Silberautoga ning robotlaev NYMO koos MEC Engineering Solutionsi ja Inission Tallinn OÜga.

Kuidas koostöö sünnib?

Tihti tuleb ettevõte ise meie teadlaste juurde sooviga arendada konkreetset toodet või teenust. Kõige sagedamini pöörduvad vilistlased oma probleemide ja ideedega lõputöö juhendaja, õppejõu või labori juhataja poole. Esmase suhtluse eesmärk on selgitada välja, millist toodet või teenust soovitakse arendada ning millisele tulemusele tahetakse jõuda ning kas teadlaste kompetentsidest ja taristust piisab probleemi lahendamiseks. Väga oluline on üksteist kuulata ja üheskoos aru saada, millistele küsimustele vastuseid otsitakse.

narkotestri õppepäev politseile

Kui varasemalt ei ole ülikooliga kokkupuudet olnud või on tegemist eri distsipliine ja teadusasutusi hõlmava projektiga, pöördutakse ka otse ettevõtlusosakonda, ülikooli üldmeilile või ettevõtlusportaali Adapter.ee.

Oluline on teada, et ettevõtte protsesside ja tehnoloogiate digiteerimist ja automatiseerimist, rakendusuuringuid, tootearendust ja muid innovaatilisi tegevusi toetavad mitmed Euroopa Liidu meetmed, mille taotlemise osas pakub tuge ülikooli ettevõtlusosakond.

Oma roll on ka tudengitel

Koostöös ülikooli teadlaste ja üliõpilastega on ettevõtetel võimalus osaleda tudengiprojektides ehk meeskondlikes arendusprojektides, mille käigus tegeletakse süvitsi ettevõttes või organisatsioonis tekkinud probleemide lahendamisega. Aga mitte ainult: Iseauto, tudengisatelliit ja tudengivormel on headeks näideteks, kus ettevõtetel ja tudengitel on ühine põnev teekond, mille tulemusena luuakse võrdlemisi väikeste kuludega lahedate innovaatiliste toodete ja teenuste prototüüpe. Projektiõpe annab tudengitele tootearenduse kogemuse ja võimaluse koolist saadud teadmised kohe käiku panna, tulemused saab aga ettevõte oma äri arendamiseks tootestada ja turule viia.

Lisaks tudengiprojektidele, mis aastast aastasse järjest populaarsemaks muutuvad, ei ole kusagile kadunud ka üliõpilaste praktika ettevõtetes. Üldjuhul vahendab erialadega seotud praktika pakkumisi üliõpilastele Tehnikaülikooli nõustamiskeskus. Kui tudengiprojekti juhib ülikooli nimetatud juhendaja, siis erialapraktika toimub täies ulatuses ettevõttes. See on hea võimalus leida üles oma valdkonna talendid juba õpingute ajal ning meelitada nad enda juurde tööle kohe pärast lõpetamist.

Lisaks meeskonnaprojektidele saavad ettevõtted panustada ülikooli uusettevõtluse keskuse korraldatud tudengite arenguprogrammidesse. Heaks koostöönäiteks on 2020. aasta oktoobri lõpus toimunud uudse formaadiga Tuleviku linna häkaton, kust võttis osa üle saja tudengi kaheteistkümnest õppeasutusest. 25 mentori ja 15 partneri abiga loodi 48 tunni jooksul 18 nutikat tuleviku linna lahendust. Seitse ülesannet, mille alamteemadeks olid mobiilsus, ringmajandus ja kogukond, esitasid häkatonile TalTech, Tehnopol ja Ülemiste City. Kõiki lahendusi aitame eri programmide, partnerite ja mentorite abiga edasi arendada ning ettevõtetes ja linnakutes katsetada.

Oma ülesande, teemapüstituse või mentoriks hakkamise sooviga võivad kõik huvilised pöörduda TalTechi ettevõtlusosakonna koordinaatorite või uusettevõtluse juhi poole.

Teadlane ettevõttes

Ettevõttes töötavale insenerile või noorteadlasele saab TalTech pakkuda kohta doktoriõppes eeldusel, et teadus- ja arendustöö on ettevõttes juba tema põhitöö sisuks. Ülikool saab pakkuda ettevõttele ligipääsu teadusaparatuurile, akadeemilisele võrgustikule, mitmekülgsele asjatundlikule juhendamisele ja kõigile doktorandi staatusega kaasnevatele võimalustele, hõlmates õigust ka õppetoetusele. Tööstusdoktorantuur on hea võimalus leida ettevõtte arendusväljakutsetele teaduslike meetodite abil lahendusi. Tänaseks oleme käivitanud tööstusdoktorantuuri projekte enam kui 20 ettevõtte ja asutusega. Nende hulka kuuluvad näiteks Jaanus Halliku doktoritöö, mis keskendub soojuskadude minimeerimisele liginullenergiahoone välispiirdes koos ettevõttega Sense OÜ, Priit Uuemaa „Tööstusliku koostootmisjaama optimaalne juhtimine“ koos Graanul Investiga, Sirli Sepperi „Terase valiku mõjurid kuumtsinkimiseks“ koostöös AS-iga Paldiski Tsingipada, kui nimetada mõnda tuntumat.

Kui ettevõttel on huvi kaasata oma teadusprojekti mõnda TalTechi teadlast, siis sedalaadi liikumist toetab sektoraalse mobiilsuse programm. Programm toetab ettevõtteid nii teadlaste palkamisel (palgafond) kui ka laboriteenuste ostmisel.

Nii tööstusdoktorantuur kui ka teadlase lühiajaline töötamine ettevõttes annavad ettevõttele võimaluse tootearenduseks, oma tegevuse laiendamiseks, konkurentsivõime tõstmiseks või muul moel asutuse arengu kavandamiseks, arvestades tehnoloogilisi, majanduslikke, keskkonnakaitselisi jt väljakutseid.

Lisaks pakume võimalust ellu kutsuda sihtrahastusel professuure ettevõtete spetsiifiliste väljakutsete lahendamiseks. Näiteks alustas 2020. aasta veebruaris TalTechis tööd tuleviku linna professor Jenni Partanen, kelle tööd rahastavad Ülemiste City ettevõtted ja kelle eesmärk on leida tuleviku linna lahendusi Ülemiste City linnaku arendamiseks.

Teadmiste koosloomet toetame ja arendame ka ettevõtete esindajate kaasamisega lektoritena õppetöösse ning õppekavade loomisse ja arendamisse.

Koostöö Arengufondiga

Ettevõtte töötajate ja järelkasvuga seotud küsimused on iga edumeelse ettevõtja jaoks pidevalt laual. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond vahendab ettevõtete, asutuste ja vilistlaste välja antavaid stipendiume üliõpilastele, luues silla ettevõtete, ülikooli ja üliõpilaste vahele. Igal õppeaastal annab Arengufond välja stipendiume ligi 200 000 euro väärtuses. Arengufondi stipendiumid võimaldavad ettevõtetel luua otsekontakte ülikooli parimate tudengitega ja seejärel kaasata neid ka oma tegemistesse.

Lisaks on võimalik rahaliselt toetada juba olemasolevaid ettevõtte töötajate järelkasvuks olulisi õppekavasid või ülikoolis arendatavaid uurimissuundi ja tehnoloogiaid.

Võta ühendust!

Ka Sinu ettevõttel on võimalus mõjutada globaalset digi- ja rohepööret ning edendada elu Eestis ja maailmas tervikuna. Koostöö ülikooliga aitab avada uusi uksi ning läbi ühise teadus- ja arendustegevuse suudame leida lahendusi keerulisena näivatele probleemidele.

Võta ühendust meie ettevõtlusmeeskonnaga:

tel: +372 513 8868
saada e-kiri
koduleht 

Laeb infot...