Tallinna Tehnikaülikool

30. märtsil kinnitas keskkonnaminister Madis Kallas Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala nõukoja ja toimekeskused. Nõukoda koosneb 12 inimesest, kelle liikmete hulka kuulub ka Kuressaare kolledži direktor Merit Kindsigo. Nõukoja ülesanneteks on nõustada biosfääri programmiala tegevuskava koostamist, kinnitada tegevuskava ning hinnata igal aastal selle täitmist. Saaremaa toimekeskuseks määrati TalTech Kuressaare kolledž ning Hiiumaa toimekeskuseks on SA Hiiumaa Arenduskeskus.

Mis on Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala? 1

Alates 1990. aastast kuulub UNESCO 2 „Inimene ja biosfäär“ programmi võrgustikku Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala, mis hõlmab meie suurimad saared: Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi ja Ruhnu. Haldusüksuste hulgast koondab see enda alla Saare- ja Hiiu maakonnad tervikuna, lisaks Lääne maakonda jääva Vormsi valla ning ümbritsevad merealad Läänemeres, Väinameres ja Liivi lahes.

Lääne-Eesti saartel on säilinud kestliku looduskasutuse pärandkultuuri ning sellega seotud külamaastikke ja pärandkooslusi rohkem kui mitmel pool mujal Eestis. Tuleviku majandusarengu väljavaadetes on olulisel kohal kohalikud loodusvarad – mets, meri ja puhas keskkond, mida tuleb kasutada vastutustundlikult ja jätkusuutlikult.

UNESCO „Inimene ja biosfäär“ programmi 4 strateegilist eesmärki:

· Taastada ja säilitada bioloogiline mitmekesisus, tõhustada ökosüsteemi teenuseid ning edendada loodusvarade jätkusuutlikku kasutamist.

· Toetada jätkusuutlikke kogukondi ning aidata kaasa elujõulise majanduse arendamisele, mis on kooskõlas biosfääri programmiga.

· Edendada bioloogilise mitmekesisuse ja jätkusuutliku arenguga seotud teadust ja haridust.

· Aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele

1 Loe rohkem: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/wp-content/uploads/2023/02/UNESCO-Laane-Eesti-saarte-biosfaariala-programm-2030.pdf

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, eesti keeles Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon

Laeb infot...