Tallinna Tehnikaülikool

9. augustil lahkus igavikuteele Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Enn Loigu. Tema näol kaotasime ühe veeuuringute alustala Eestis, uute ideede väljapakkuja, õpetaja, hea sõbra ja kolleegi.

Enn Loigu
Enn Loigu (24. jaanuar 1946 – 9. august 2022)

Enn Loigu sündis 24. jaanuaril 1946. aastal. Sünnikodust Järvamaa Ollepa külast viis koolitee ta Põltsamaale ja edasi Tartu Ülikooli, mis päädis 1970. aastal geograafi-hüdroloogi diplomiga. Ennu esimene tõsisem kokkupuude loodushoiu valdkonnaga leidis aset Tartu Ülikooli Looduskaitse ringis. Loodushuvi viis ta kokku ka tulevase abikaasa Avega.

Enn Loigu esimeseks ja ka ainsaks töökohaks jäi Tallinna Tehnikaülikool, kus omaaegse sanitaartehnika laboratooriumi noore teaduri amet oli seotud veekvaliteedialastele uuringute ja seda mõjutavate protsesside selgitamisega, mis võimaldas täpsustada nõudeid reovee käitlemiseks. Enn oli üks taimetoitainete transformatsioonialaste uuringute alusepanijaid Eestis.

Anne, suur töövõime ja põhjalikkus viisid Ennu edasi vanemteaduri, sektori juhataja, keskkonnakaitse aluste õppetooli juhataja ning muude enam vastutust vajavate ametite suunas kuni professori ametikohale valimiseni 1997. aastal. Kandidaadikraadi toitainete allikatest ja nende tähtsusest väikejõgede ökoloogias kaitses lahkunu 1982. aastal.

Hilisem uurimisvaldkond on ikka olnud seotud veekvaliteeti ja seda mõjutavate protsesside selgitamise ning jõgede isepuhastusprotsessidega. Enn Loigu koordineerimisel töötati välja Eesti vooluveekogude tüpiseerimise ja klassifitseerimise põhimõtted ning metoodika veekogu füüsikalis-keemilise seisundi üldhinnangu andmiseks ja eutrofeerumise vältimiseks. See võimaldas esitada ökoloogilised standardid (piirväärtused) Eesti jõgedele, mida kasutatakse senini. Uurimistöö tulemused on olnud hindamatuks sisendiks Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel Eestis. Seda laadi uuringud nõudsid suure hulga andmestiku kogumist, statistilist analüüsi ja uudset lähenemist.

Enn Loigu oli paljude aastate vältel vastutav täitja jõgede füüsikalis-keemilise seire korraldamisel riigis ning tema eestvõttel alustati juba 1990. aastate algul kaasaegse täisautomaatse veekvaliteedi seirega põllumajanduslikes väikevalglates.

Uusimaid meetodeid ja tehnoloogiaid on aidanud kasutusele võtta enesetäiendamine UNESCO rahvusvahelistel hüdroloogiakursustel ja USA Keskkonnaagentuuri veemajanduse alastel kursustel. Lisandub osalemine paljudes EL-i uurimis- ja arenguprojektides nii Euroopas kui ka Aasias,  Lõuna- ja Kesk-Ameerikas ning pikaajaline Eesti esindamine teaduslik-tehnilise eksperdina HELCOM-i tegevuses ning piiriveekogude haldamises.

Õppetooli ja ehitusteaduskonna keskkonnatehnika instituudi juhatamise kõrval jätkas ta artiklite publitseerimist rahvusvahelises teadusajakirjanduses, samuti magistri- ja doktoriüliõpilaste juhendamist. Pooleli jäi uudse metoodika arendamine toitainete sisalduse hindamiseks veekogudes.

Enn Loigu ettevõtmisel alustati Läänemere ülikoolide koostöövõrgustiku raames rahvusvahelise ingliskeelse magistriõppeprogrammiga, mis toimib edukalt tänaseni. Ta oli ka paljude teadus- ja arendusorganisatsioonide komiteede, nõukogude, kolleegiumide, komisjonide ja töörühmade liige ning tegutses aktiivselt mitmes ühiskondlikus organisatsioonis nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Nii mõneski neist on olnud täita oluline vastutaja roll juhatustes ja nõukogudes.

2012. aastal pälvis Enn Loigu Valgetähe IV klassi teenetemärgi ning 2016. aastal Tehnikülikooli teenetemedali Mente et Manu. Eesti Looduskaitse Selts valis Ennu aastal 2013 oma auliikmeks.

Tema suunavat kätt, head sõna ja eluks olulisema mõtestamist vajasid lapsed ja lapselapsed. 

Täname Sind väärika panuse eest Eesti arengusse ning mälestame head sõpra ja kaasteelist.

Enn Loigu ärasaatmine toimub kolmapäeval, 17. augustil 2022 kell 13 Tallinna Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5).

Tallinna Tehnikaülikooli kolleegide nimel
Arvo Iital ja Karin Pachel

Laeb infot...