Tallinna Tehnikaülikool

Nurkse instituudi teadlased Tiina Randma-Liiv ja Veiko Lember uurisid rahvusvahelise TROPICO projekti raames, milliseid väljakutseid organisatsioonidele ja juhtimisele seab kodanike kaasamine poliitikakujundamisse IKT vahendite abil. Selleks analüüsiti 17 e-osaluse platvormi Euroopa riikides, teiste seas ka Eestist.

Tiina Randma-Liiv & Veiko Lember

Uurimuse tulemusena leiti, et valitsused saavad küll parandada kodanike kaasamist digitaalsete vahendite abil, kuid e-osalusega seotud ootused on vahel ebarealistlikud. Tehnoloogia on kõigest potentsiaalne muutuse käivitaja, mitte iseseisev tegur, mis suudaks automaatselt parandada otsusetegemise protsesse. 

Nii nagu igasugusel kaasamisel on ka e-osaluse arendamisel oluline poliitiline eestvedamine, selge omanikutunne, vastutus, koostöö ja koordineerimine ning piisavate ressursside tagamine. Üksnes kodanike informeerimise ja nendega konsulteerimise tegevustelt minnakse kaasamise arendamisel edasi kodanikele suurema osalus- ja otsustusõiguse andmisele.

E-osalust võidakse ära kasutada ka parteipoliitilistel eesmärkidel. Ja see õõnestab, mitte ei paranda demokraatlikku otsustamist. Poliitikutel ja ametnikel tuleks keskenduda kodanike kuulamisele ning nende vajaduste, ideede ja huvide mõistmisele, mitte ideaalse digitaalse vahendi kujundamisele.

E-osaluse platvormide arendamine ei peaks käima eraldiseisvate projektidena ja isoleeritult ülejäänud poliitikakujundamise protsessist. Need platvormid peaks olema osa nii igapäevastest rutiinidest kui ka pikaajalisest ja laiemast institutsionaalsete muutuste protsessist, mis nõuavad pidevat poliitikute ja juhtide tähelepanu.

Vaata üle-Euroopalist uuringut juhtinud akadeemik ja professor Tiina Randma-Liivi ettekannet TROPICO projekti tulemustest täies mahus:

TROPICO tulemuste esitlus leidis aset Eesti Koostöö Kogu, Riigikantselei ning TalTechi Nurkse instituudi poolt korraldatud inspiratsioonipäeval “KOV: kohaliku osaluse võimalused”.

Ettekande slaididega on võimalik tutvuda siin.

Pikemalt on e-osaluse teemadel võimalik lugeda Tiina Randma-Liivi ning Veiko Lemberi toimetatud värskelt ilmunud raamatust  “Engaging Citizens in Policy Making”.

Mis on TROPICO?
TROPICO on Euroopa Komisjoni Horisont 2020 poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks oli uurida ja võrrelda koostöö praktikaid valitsuse siseselt ning avaliku-, era- ja kodanikuühiskonna osalejate vahel ning IKT võimalusi koostöö arendamisel. 2017 aasta juunist 2021 aasta novembrini väldanud projektis olid kaastegevad 12 partnerit kümnest riigist. Nurkse instituudi teadlased juhtisid projekti tööpaketti, mis tegeles e-osaluse platvormide analüüsimisega 17 erinevas Euroopa riigis.

Laeb infot...