Tallinna Tehnikaülikool

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) sõlmisid hankelepingu, mille alusel pakutakse järgneva kolme aasta jooksul 500 perearstile ja pereõele arvutikasutuse ja digivõimaluste efektiivsema kasutamise koolitusi.

„Eesti tervishoiusüsteem eeldab tervishoiutöötajatelt head digitaalset kirjaoskust, kuna patsientide raviinfo talletatakse infosüsteemi, retsepte ja saatekirju väljastatakse elektrooniliselt, ka konsultatsioonid pere- ja eriarstide vahel toimuvad sageli elektrooniliselt. Arvestades, milline on tehnoloogia areng olnud täna töötavate tervishoiutöötajate väljaõppe järel, siis peame panustama nende inimeste IKT baasoskuste arendamisse,“ selgitas IKT asekantsler Siim Sikkut.

2017. aastal leidis Eesti tervishoiusektoris Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) teadaolevalt aset 32 küberturbejuhtumit, millest haiglate või perearstide tööd mõjutasid otseselt kümme. 2018. aastal krüpteeriti ühe perearstikeskuse infosüsteemid lunavaraga, mistõttu oli häiritud ka patsientide vastuvõtt. „Infoturve on tänapäeval igas eluvaldkonnas aina tähtsamal kohal, eriti aga tervishoius. Arvestades, et arstid puutuvad igapäevatöös pidevalt kokku suure hulga delikaatsete isikuandmetega, on nende andmete õige töötlemine ja kaitsmine äärmiselt oluline,“ selgitas RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Lauri Aasmann. „Perearstid, kes peamiselt on ka ise ettevõtjad või enda tööandjad, peavad teadma, kuidas andmeid koguda, hoida ja töödelda, milleks on vaja tarkvarauuendusi, millised ohud varitsevad küberruumis ja kuidas neid vältida. On palju arste, kes käivad delikaatsete isikuandmetega suurepäraselt ümber, kuid on ka neid, kes vajavad koolitusi,“ põhjendas väljaõppe vajalikkust Aasmann. 

Koolitushanke võitnud Tallinna Tehnikaülikooli hinnangul võivad tagasihoidlikud digioskused takistada ka tervishoiutöötajate tööalast arengut. „Raskus perearsti infosüsteemi ja e-tervise teenuseid igapäevaselt kasutada koormab perearsti ja -õde ning väljendub eelkõige puudulikus dokumenteerimises ja digilahenduste väheses kasutamises,“ märkis TalTechi e-tervise professor Peeter Ross. „Arvutist ja nutiseadmetest suurema kasu saamiseks vajavad õed ja arstid nii digitaalse dokumenteerimise oskuste täiendamist, ülevaadet digilahenduste uuematest võimalustest kui ka üldiseid IKT-oskusi ja eriti teadmisi infoturbest ja selle olulisusest,“ lisas Ross.

„IT on üks kiiremini arenevaid valdkondi, millega praktiliselt kõik elualad kokku puutuvad, ka meedikud. Seni on meedikud IT-teadmisi peamiselt intuitiivselt omandama pidanud ja on selge vajadus korraliku koolituse järele. Nüüd oleme koostöös TalTechi ekspertidega kokku pannud koolituskava ja võime öelda, et nii süsteemset ja põhjalikku IT-alast koolitust ei ole varem arstidele tehtud. Usume, et koolitatud arstidel ja õdedel on edaspidi lihtsam dokumenteerida, patsientide andmeid kaitsta ja ennast IT-maailmas turvaliselt tunda,“ ütles Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller.

Koolituse sihtrühmaks on Eestis tegutsevad perearstid ja/või peremeditsiini arst-residendid ning pereõed, kes on registreeritud Terviseameti riiklikus registris. Koolitused algavad 2020. aasta kevadel. Info koolituste kohta avaldatakse Eesti Perearstide Seltsi kodulehel ja vastavates listides.

Riik on meditsiinivaldkonna küberhügieenile ka varasemalt tähelepanu juhtinud. 2018. aasta juulist saavad perearstid täiendada teadmisi küberturvalisuse vallas tasuta õppekeskkonnas digitestimine.ria.ee.

Hange valmis koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ning Riigi Infosüsteemi Ametiga. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“. Projekti kogumaksumus on 348 960 eurot.

Laeb infot...