Tallinna Tehnikaülikool

11. veebruaril on fookuses naised teaduses – siit kaleidoskoop TalTechi majandusteadlaste uurimistööst. Tähtsa päeva puhul on välja toodud just naisteadlased, nii need, kes on tööpostil kui ka need, kes on lapsehoolduspuhkusel.

Naised majanduses
Vasakult: Marianne Kallaste ja Dr Merli Reidolf

Ettevõtluse uurimisrühma tähelepanu keskmes on meetodid, mille abil väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad võiksid saavutada jätkusuutlikku kasvu nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Erilist huvi pakuvad ettevõtete ülemineku, teadmiste juhtimise, kriisijuhtimise, ärimudelite uuendamise, digitaliseerimise, loovuse ja innovatsiooni ning teadmiste ja innovatsiooni ökosüsteemide roll, mis soodustavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kasvu ja rahvusvahelistumist.

Uurimisrühma naisteadlased: Susanne Durst, Urve Venesaar, Sirje Ustav, Merli Reidolf, Marianne Kallaste.

Finantskäitumise, turgude ning konkurentsivõime uurimisgrupp panustab finantsökonoomika valdkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse teemadele, mis seonduvad rahanduse digitaliseerumisega (näiteks ühisrahastus, ICOd, krüptoraha, digitaalsed rahakotid, robotnõustamine), FinTechide ärimudelite ning ökosüsteemidega ning jätkusuutliku rahandusega. Traditsioonilisi ning käitumusliku rahanduse teooriaid rakendatakse ettevõtte ja eraisikurahanduse, finantsturgude ning pangandusega seotud teemade uurimisel eesmärgiga mõista paremini indiviidide, ettevõtete ja finantsvahendajate käitumist ning nendevahelisi seoseid.

Uurimisrühma naisteadlased: Laivi Laidroo, Mari Avarmaa, Karin Jõeveer, Mari-Liis Kukk, Triinu Tapver.

Haldusjuhtimise ja halduspoliitika uurimisrühm on eesmärgiks seadnud Eesti avaliku halduse ja avaliku poliitika asetamise võrdlevasse konteksti, millel on ka praktiline väljund Eesti riigivalitsemise tugevuste ja nõrkuste võrdlemiseks teiste riikidega. Kuigi avalik haldus on traditsiooniliselt väga riigikeskne distsipliin, peetakse just võrdlevate uuringute läbiviimist teooria edasiarendamise võimaluseks, kuna need aitavad välja tuua erinevaid riigivalitsemise toimimismustreid ja põhjus-tagajärg seoseid. Võrdlevaid uuringuid on läbi viidud avaliku sektori koostöö ja koordineerimise, eelarvekärbete juhtimise ja digitaalse kaasamise alal. Eriliseks fookuseks on Eesti kui väikeriigi valitsemise eripära uurimine.

Uurimisrühma naisteadlased: Tiina Randma-Liiv, Külli Sarapuu, Leno Saarniit, Külli Taro, Riin Savi.

Fiskaalse valitsemise grupp uurib uurib fiskaalse valitsemise arenguid Eestis ja Euroopas. Teadlasi huvitab, kuidas eelarvestamise reformid, innovatsioonid ja eksperimendid erinevates riikides toimivad ning kas need saavutavad eesmärgi. Lisaks uuritakse, kuidas valitsused reageerivad kriisidele, kasutades eelarvepoliitika instrumente, ja kuidas seletada erinevusi nendes mustrites. Uuritakse ka seda, kuidas tehnoloogia muutudes kõige paremini finantssektorit reguleerida ning kuidas peaks tulevikus välja nägema sotsiaalkindlustuse süsteem.

Uurimisrühma naisteadlased: Ringa Raudla, Johanna Vallistu, Kati Keel, Kerli Onno, Nastassia Harbuzova.

Andmelabor uurib andmetehnoloogiatega (andmed, algoritmid, tehisintellekt) seotud tähendusi, tagajärgi ja muutusi ühiskonnas ja valitsemises. Anu Masso hiljutine uurimus otsib vastuseid pakilistele küsimustele seoses andmete liikumisega ühest kohast teise: millised muutused valitsemises on vajalikud, et andmetehnoloogiate ümberpaigutamine oleks võimalik? millised muutused toimuvad ühiskondades, kui selline ümberpaigutamine õnnestub või vastupidi, ebaõnnestub? Sellise andmemigratsiooni näiteks on algoritm, mis pakub parima võimaliku piirkonna elamiseks põgenikele, et suurendada töösaamise võimalusi. Selline algoritm on ühest küljest ’rännanud’ ehk üle võetud teistest valdkondadest (nt kohtingurakendused). Teisalt on algoritmi katsetatud ja rakendatud geograafiliselt eri piirkondades (nt Sveits, USA), kus selle efektiivsus, aga ka sotsiaalne aktsepteerimine on erinev.

Uurimisrühma naisteadlased: Anu Masso, Mergime Ibrahimi, Pauline Baudens.

Tootlikkuse, investeeringute ja konkurentsivõime uurimisrühm analüüsib, millised investeeringud ja toetusmehhanismid annavad parima tulemuse teadus- ja arendustegevuse, kõrghariduse ja innovatsiooni valdkonnas, aga ka seda millised teadmised ja oskused on need, mis aitavad inimestel kaasaegses majanduses paremini rakenduda ning sellesse tulemuslikumalt panustada. Teadusrühma töö annab tõenduspõhist sisendit poliitikakujundusele ning laiemalt ühiskondlikku majanduse kestliku kasvu arutellu.

Uurimisrühma naisteadlased: Kadri Männasoo, Simona Ferraro, Heili Hein, Katriin Ranniku, Svetlana Ridala, Kirsti Rumma, Helery Tasane, Kaja Lutsoja , Jelena Matina.

Laeb infot...