Tallinna Tehnikaülikool

Selle nädala alguses toimus oluline läbimurre TalTechi Nurkse juhtumis – ajakirjanduse eneseregulatsiooni organina taunis Pressinõukogu Postimehe eksitavat ja valeväidetel põhinevat käsitlust.

Peale väga ränki süüdistusi alates eelmise aasta augustist seoses nn Nurkse juhtumiga on mitmed TalTechi teadlased asunud oma õiguseid kaitsma. Esimesena tegi Pressinõukogu otsuse TalTechi teadlase Ralf-Martin Soe avalduse osas, leides, et Postimehe ajakirjanikud on rikkunud ajakirjanduseetika head tava ja käsitlenud juhtumit eksitavalt.

Selguse huvides olgu mainitud, et Pressinõukogu tegi otsuseid Ralf-Martin Soe kaebusest lähtuvalt ja selle piires ning otsuse täistekst on ligipääsetav siit.

„Pressinõukogu sõltumatu tegevuse tulemusena leidis kinnitust, et Postimees levitas mitmetes artiklites faktide pähe valeväiteid Ralf-Martin Soe tegevuse ja seeläbi Nurkse juhtumi kohta tervikuna, mis on kahtluseta kahetsusväärne. See viitab vajadusele suhtuda kriitiliselt ka ülejäänud Nurkse juhtumit käsitlevates artiklites toodud väidetesse ja antud hinnangutesse. On tänuväärne, et Ralf-Martin Soed puudutavad alusetud süüdistused said viimaks Pressinõukogu sõltumatu otsusega ümber lükatud,“ ütles TalTechi Nurkse juhtumi uurimiskomisjoni juht ning teadusprorektor Renno Veinthal.

Veinthal lisas: “Kuus kuud tagasi toimunud endiste Postimehe ajakirjanike skandaalne süüdistus Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste suunas ei vasta tõele. Ajakirjanikud esitasid Nurkses juhtunut eksitavate faktide ja ajakirjanike isiklike arvamuste seguna, hinnates ülikooli ning teadlaste tegevust kuritegelikuna. Sealjuures jäeti kasutamata võimalus juhtumi tausta mitmekülgselt ja tasakaalustatult avada, mis oleks märkimisväärselt suutnud ära hoida tekitatud segadust ja mainekahju ülikoolile ning teadlastele. Täna hakkab see pahatahtlikult ülesehitatud narratiiv koost lagunema. Jah, põhjust teema tõstatamiseks oli ning OGI projektis tuvastati mitmeid probleeme, kuid see, mis jõudis lugejani, oli ilukirjanduslikult suureks puhutud väljamõeldis. Postimehe väiteid uuris TalTechi enda uurimiskomisjon, samuti Pressinõukogu Ralf-Martin Soe kaebusele tuginedes. Nii ülikooli uurimiskomisjon kogu juhtumi kajastuse raames kui Pressinõukogu Ralf-Martin Soed puudutavate artiklite raames tõdesid, et enamus Postimehes esitatud süüdistusi ei pea paika ning ajakirjanikud on selle juhtumi käsitlemisel tõde kõvasti moonutanud.“

TalTechi teadusprorektor nentis, et juhtumi käsitluse stiil ja valefaktide laialdane levik on teinud korvamatut kahju paljudele teadlastele, ülikoolile ning häirinud oluliselt ülikooli igapäevast toimimist. „On arusaadav ja vajalik, et meie teadlased on asunud oma õigusi kaitsma. Esimene lahend Pressinõukogult kinnitab seda, et muuhulgas on juhtumi käsitlemisel eksitud teadlaste nii töiste kui eraelu puudutavate faktide osas. Lähiajal on Pressinõukogus arutlusel ka järgmised TalTechi Nurkse instituudi teadlaste kaebused,“ sõnas Veinthal.

Picture of several newspapers.

Pressinõukogu andis 6. jaanuaril avalikkusele teada oma otsusest, millega leidis kinnitust, et Postimees on esitanud erinevates artiklites Ralf-Martin Soe ning tema töise tegevuse kohta suurel hulgal eksitavaid ja ebaõigeid väiteid. Pressinõukogu otsus on tunnistus sellest, et Postimehe endised ajakirjanikud on teinud oma tööd ebaprofessionaalselt, pealiskaudselt ja avalikkust eksitavalt.

Pressinõukogu otsuse järgi rikkus Postimees kõigis Ralf-Martin Soed puudutavates artiklites ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis sätestab, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info.

“Pressinõukogu tauniv otsus Postimehe suhtes tõestab, et ajakirjanikud eksisid mind puudutava kajastusega. Augusti lõpus avaldati kolmes artiklis kokku 22 minu era- ja tööelu otseselt puudutavat fakti ilma neid sisuliselt kontrollimata. Need faktid ei vastanud enamasti tõele, mida selgitasin ka Pressinõukogule oma kaebuses. Kaebusega tutvumise järel otsustasid Pressinõukogu liikmed, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika head tava, kuna mind puudutavas käsitluses esitati ebaõigeid ja eksitavaid väiteid. Pressinõukogu otsus kohustas Postimeest oma vigu ka avalikult tunnistama,” kommenteeris Ralf-Martin Soe.

Kõnealused artiklid ilmusid 2019. aasta 22. ja 24. augustil: „TTÜ hämar saladus: tippteadlased petsid süsteemselt välja euroraha“; „Nurkse instituudi teadlane: doktorant ei pea teadma, kust palk tuleb“; „Edumeelsed bandiitharitlased“.

Tallinna Tehnikaülikool teeb koostööd kõikide asjasse puutuvate organisatsioonidega, et juhtumi osas selguksid kõik vajalikud asjaolud ning lõplik tõde saaks välja selgitatud. Ülikool seisab hea oma teadlaste õiguste ning õiglase kohtlemise eest.

Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi.

Laeb infot...