Tallinna Tehnikaülikool

Ingrid Pappel on tarkvarateaduse instituudis digiriigi tehnoloogiate õpperaja kaasprofessor alates 1. juulist.

Ingrid Pappel

Palun tutvusta ennast.

Olen infotehnoloogia teaduskonna magistriõppe prodekaan, õppekomisjoni liige ja rahvusvahelise magistriõppekava „E-riigi tehnoloogiad ja teenused“ programmijuht, TalTechis toimetanud aastast 2011. Lisaks olen Digiriigi uurimisrühma juht ning enam kui 20 aastat toimetanud e-riigi lahenduste arendusprojektidega nii Eestis kui ka mujal, näiteks uurinud, kuidas riik saaks tehnoloogiliste lahendustega rahuldada oma kodanike vajadusi, mismoodi tuleks inimeste igapäevaelu mitmesuguste digilahendustega paremini korraldada ja kuidas seda mõõta, ning millised on peamised mõtte- ja murekohad teenuste digiteerimisel ja edukal rakendamisel (info)ühiskonnas.

Millistest Sinu kogemustest ja teadmistest õpperaja kaasprofessorina kasu on?

Pika akadeemilise karjääri jooksul olen kokku puutunud eri valdkondade asjatundjatega nii akadeemiast kui ka era- ja avalikust sektorist. Juhtides arendusprojekte, olen teoreetilisi teadmisi saanud tavaelus rakendada. Usun, et see loob minu jaoks hea vundamendi, et oma tudengitele jagada teadmisi vägagi praktiliste näidete varal nii Eesti avalikust sektorist kui ka väljaspool Eestit tehtud projektidest.

Mida tahad professorina korda saata?

Kaasprofessorina on mul võimalus olla digiriigi uurimisvaldkonna eestvedaja, viies läbi teadus- ja arendustegevust infoühiskonna arengute teemadel, mis on oluliseks veduriks nii rohepöörde vaates kui ka Eesti digisaavutuste promootorina mujal maailmas. Kaasates oma uurimisrühma liikmeid ja teaduskonna tudengeid nii ülikoolis kui muudes projektides, on meil võimalus jagada digiriigi kogemust avaliku sektori otsustusprotsesside automatiseerimisel ja edukalt digiriigi lahenduste juurutamisel. On mitmeid initsiatiive, nagu näiteks Euroopa Komisjoni toetatud GovStack, kus pean oluliseks tuua TalTechi Eestit esindama selle teadusstrateegia väljatöötamisel. See kõik annab meile võimaluse saada tudengitele häid uurimisteemasid igal kolmandal õppeastmel. Pean oluliseks tuua tudengite igapäevaellu eri osapoolte (riik, ettevõtted jne) probleemistikke, mis annavad hea sisendi magistri- ja doktoritöödeks. See tagab, et toimuks jätkusuutlik kvaliteetne teadustöö areng ning kindlustatud oleks sealjuures akadeemiline järelkasv. Kokkuvõtvalt: oluline on tutvustada üliõpilastele rohkem projektipõhist lähenemist, mis annaks võimaluse avaldada arvamust, saada tagasisidet ja kinnitada oma teoreetilisi teadmisi praktikas.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Olulisi üllatusmomente ei ole jõudnud veel nautida – antud positsioonil alustasin juulist, samas olen töötanud dotsendina aastast 2016, mis iseenesest on olnud sarnane positsioon tänase ametikohaga. Seega toimetan edasi nii teadus- ja õppetegevusega kui ka jätkan koostööd oma toreda tiimi ja teaduskonna meeldiva kollektiiviga.

Laeb infot...