Tallinna Tehnikaülikool

Euroopa Komisjonilt (EK) saabus Tallinna Tehnikaülikoolile kiri, milles anti teada, et see osa OpenGovIntelligence'i (OGI) projekti teise perioodi töötasudest, mille tõendamine polnud nõuetekohaselt vormistatud, tuleb tagasi maksta

Dokument

Otsus puudutab kuue inimese tasusid mahus 73 406 eurot, millele lisandub osa juhtimiskuludest - EK hinnangul polnud projekti juhtimine piisavalt hästi korraldatud - ning töötasudega seotud projekti üldkulu. Tagasinõude kogusumma on 91 758 eurot.

Projekti kogutoetus 12-le partnerorganisatsioonile oli 2 788 012 eurot, millest Tallinna Tehnikaülikooli osa oli 267 500 eurot.

Euroopa Komisjoni tagasinõude põhjus on TalTechist erinev arusaam OGI projekti teise poole tööjõukulude dokumenteerimisel. Tööajatabelite lõplike õigeaegselt allkirjastatud versioone projekti kontrollimisel ei esitatud ning tehnikaülikool on toetuslepingu artiklit 18.1  tõlgendatud teisiti kui Euroopa Komisjon seda tõlgendab. Juhtumit analüüsis European Anti-Fraud Office (OLAF), otsuse tegi Euroopa Komisjoni teadusagentuur European Research Executive Agency. Vaatamata eelnimetatud puudustele täitis OGI projekt Euroopa Komisjoni hinnangul oma eesmärgi. EK aktsepteeris projekti tulemused ja luges selle lõpetatuks.

Tallinna Tehnikaülikool on otsustanud mitte vaidlustada otsuse põhialuseid, kuid palub Euroopa Komisjonil täpsustada tagasinõude kalkulatsiooni. Pärast OGI projektis ilmnenud probleeme on ülikool kontrollinud ülikooli teiste Horisont 2020 projektide täitmist, muutnud tugistruktuuri toetuste süsteemi, korrastanud protseduure ja loonud tugimaterjale. Tehnikaülikoolis viidi sisse ka vihje andmise ja kontrollimise kord, telefoni- ning vihjeliiniid.

Laeb infot...