Tallinna Tehnikaülikool

FinEst Targa Linna Tippkeskuse projekt GreenTwins eesmärk on lisada Tallinna ja Helsingi linnade digitaalsetele kaksikutele haljasalade ja puude kihistus ning mudelid. Projekti teine eesmärk on arendada kaks nutirakendust, mis toimivad osalusplaneerimist toetava liidesena digitaalsete linnamudelite ja kasutajate vahel. Projekt sai alguse ülemaailmse pandeemia ajal, mis tõi eriti välja vajaduse inimeste virtuaalseks kaasamiseks.

GreenTwins Expo

Avalikkuse osalemine linnaplaneerimises on lääneriikide arenenud demokraatiates muutunud üldlevinud praktikaks. Ammu ei arutata enam selle üle, kas kodanikke tuleks planeerimisotsustesse kaasata, vaid millised on selleks parimad meetodid ja vahendid vastavalt arutluse all olevale teemale ning kohalikule kontekstile.

Käimasolev tervisekriis on vaieldamatult kiirendanud digitaalset üleminekut osaluses ning teistes kaasava planeerimise taktikates. Näiteks ei toimu avalikud arutelud enam linnaosavalitsustes, vaid internetis, mis võimaldab inimestel kuulata või kaasa rääkida kõikjalt, kus on olemas internetiühendus. Siiski on "digitaalsel" osalemisel, nagu ka "traditsioonilisel" osalemisel teatud eelised ja puudused. Ühest küljest võimaldab see pandeemia ajal vältida kontakti võõrastega ning vähendada koosolekule minemiseks kuluvat aega. Teisest küljest suurendab “digitaalne” osalus veelgi ruumiliste kogukondade liikmete vahelist võõrandumist ja välistab tehniliselt vähemkogenud inimeste aruteludel osalemise.

GreenTwins toob linnaplaneerimise inimestele lähemale

Targa Linna Tippkeskuse GreenTwins pilootprojekt, mis käivitati 2021. aasta jaanuaris pandeemiaegse keerukuse ja ebakindluse tingimustes, püüab ühendada "digitaalse" ja "traditsioonilise" osalusmeetodi parimad küljed.

Projekt on Tallinna ja Helsingi linna ja FinEst Targa Linna Tippkeskuse ühine algatus. Pilootprojekti peamiseks eesmärgiks on linnade digitaalsete kaksikute jaoks arendada välja haljasalade ja puude kihistus ning mudelid. Lisaks arendatakse välja kaks nutirakendust, Urban Tempo ja Virtual Green Planner, mis toimivad osalusplaneerimist toetava liidesena digitaalsete linnamudelite ja kasutajate vahel.

Urban Tempo on välja töötatud erinevat tüüpi rohealade ja avaliku ruumi projekteerimiseks ja kujundamiseks. See võimaldab taimede realistlikku visualiseerimist ning simuleerib nende kasvu, hooajalisi ja ajalisi ning hooldusest tingitud muutusi.

Virtual Green Planner on välja töötatud suuremõõtmelisemate linnaplaneerimisprojektide koostamise tarbeks. See võimaldab luua ja analüüsida digitaalseid kolmemõõtmelisi visandeid arendatavatest aladest.

Kõiki eespool nimetatud töövahendid võetakse kasutusele Tallinna linna kaasamiskeskuses (participation HUB), mis avatakse kevadel 2023, Euroopa rohelise pealinna aastal. Keskus saab olema näituse- ja koosloomeruum südalinnas, Vabaduse väljaku kõrval, mis on varustatud moodsaima visualiseerimistehnoloogiaga ning mille eesmärgiks on hõlbustada kodanike osalemist linnaruumi kujundamise protsessides ning soodustada seeläbi sisukat diskussiooni linna, arendajate, erialaspetsialistide ja elanike vahel.

Arutelude ja teiste erinevate osalusplaneerimise tegevuste fookuses on üldjuhul arendatav ala või piirkond. Metoodika, mille abil taolisi koosloomeprotsesse võiks luua ning juhtida, jääb sageli seetõttu vaeslapse ossa. FinEst GreenTwins pilootprojekti meeskond väidab, et osalusprotsesside kujundamisse on oluline kaasata erinevaid sidusrühmi esmajärjekorras. See, kuidas osalusprotsesse juhitakse ja struktureeritakse, kui kaasavad, läbipaistvad ja õiglased need on, määrab sageli nende lõpptulemuse ning kujundab sellega ka laiemalt usaldust linna juhtkonna ja planeerimissüsteemi osas.

Seetõttu arendab meeskond digitaalseid töövahendeid tihedas koostöös tulevaste kasutajatega: linnaplaneerijatega, maastikuarhitektidega, kinnisvaraarendajatega, kodanikega ja kodanikuaktivistidega, kes on aktiivselt kaasatud ruumilise planeerimisega seotud aruteludesse. Taolised eesmärgipäraselt kavandatud kasutajauuringud heidavad valgust olulistele erinevate koosloome töövahendite kasutatavuse ja kasulikkuse aspektidele ning paljastavad huvigruppide osalemise või mitteosalemise motiivid.

Kaasamise kitsaskohad

Ajavahemikus mai – detsember 2021 korraldas piloodi meeskond kuus veebipõhist töötuba, veebiküsimustikke ja veebiintervjuusid. Töötoad toimusid Zoomi konverentsiplatvormi vahendusel eesti, soome ning inglise keeles. Töötubades ning sellele järgnevates küsimustikes ja intervjuudes paluti osalejatel jagada oma kogemusi osalemise ja koostöö kohta linnaplaneerimises ning avaldada oma arvamust uute digitaalsete töövahendite osas.

Kõige olulisemad kasutajate poolt esile tõstetud väljakutsed on digitaalsete vahendite legitiimsus ja kasutamine ametlikes planeerimisprotsessides. Sageli jääb kasutajate jaoks ebaselgeks kuidas ja kas üldse nende tagasisidet lõpplahenduses arvestati. Samuti selgus, et arendatavate töövahendite esialgne kontseptsioon oli liiga keeruline, et vastata lõppkasutajate, näiteks kodanike või linnaaktivistide, sageli väga praktilistele vajadustele.

Lähenemisviis, mille puhul kasutajauuringud viiakse läbi osana linnaplaneerimiseks vajalike digitaalsete tööriistade ja digitaalsete kaksikute arendamisprotsessist, on uuenduslik ja aitab oluliselt kaasa demokraatlikuma ja "digitaalsema" koosloome tekkimisele linnaruumi tuleviku vormimisel.

Kui soovite saada lisateavet FinEst GreenTwins pilootprojekti kohta, jälgige meid internetis finestcentre.eu/greentwins ja Facebookis www.facebook.com/GreenTwinsProject.

Pilootprojekti rahastatakse Euroopa Liidu regionaalarengufondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi (grant nr. 2014-2020.4.01.20-0289) toetatud projekti Targa Linna Tippkeskuse raames.

Laeb infot...