Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse ja ettevõtte Ecometal ühine uuring kinnitas pliiakude raskeplasti jääkide sobivust pürolüüsiks põlevkiviga ilma et muutuks õli kvaliteet võrreldes põlevkiviõliga.

akud
Pliiakude suhteliselt lihtsa ja unifitseeritud ehituse tõttu on nende taaskasutus jõudnud tööstuslikule tasemele. Foto: Ecometal

Eesti ettevõte Ecometal AS töötleb igal aastal kuni 20 000 tonni kasutatud akusid ning toodab seeläbi pliid ja erinevaid plii sulameid, naatriumsulfaati ja polüpropüleeni. Lisaks toodetele tekivad akude separaatoritest ka raskeplasti jäätmed. Võimalus on need jäätmed purustada ja suunata energeetilise komponendina tsemenditööstusse. Samas need jäätmed ei sobi oma koostise poolest otsepõletamise teel energia tootmiseks jäätmepõletusjaamas. Seoses ringmajanduse põhimõtete laialdasema rakendamisega ja kasvava huviga plastijäätmete toormena kasutamisel on mõttekas otsida võimalusi raskeplasti jäätmete ringlusse võtmiseks.

Plasti ja põlevkivi koostöötlemise uuringute kompetentsi omav Põlevkivi Kompetentsikeskus ja Ecometal AS seadsid koostööprojekti eesmärgiks selgitada välja raskeplasti jäätmete sobivus õlitootmise toormena. Selleks viidi läbi jäätmete eeltöötluse ja koospürolüüsi katsed koos tulemuste interpreteerimisega lähtuvalt kompetentsikeskuse labori varasematest kogemustest.

Uuringu kokkuvõtteks saab öelda, et akumulaatorite plastjäätmed sobivad hästi koos põlevkiviga pürolüüsimiseks, sest:

  • see suurendab õli ja kerge fraktsiooni koguse saagist;
  • saadud õli on stabiilne;
  • väävli sisaldus õli fraktsioonides väheneb;
  • plastjäätmete lisamisel koospürolüüsi segule ei muutu saadud õli kvaliteet võrreldes põlevkiviõliga.

Lisaks selgus, et puudub vajadus plastjäätmete eelnevaks neutraliseerimiseks.

Hea koostöö ja täiendava partneri Eesti Energia kaasamisega sujus kogu projekt edukalt. Olulisi teadmisi said nii akude ümbertöötlejana Ecometal, samuti plastjäätmete ümbertöötlemist kavandavad ettevõtted (Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, Kiviõli Keemiatööstus) kui rakendusuuringute läbiviija ise.

Lisaväärtusena on projekt Põlevkivi Kompetentsikeskuse jaoks oluline, kuna annab võimaluse konkreetsete jäätmete näitel lahendada nende sobivuse hindamise õlitoormena. Nii saab keskus alusuuringutest siirduda rakendusuuringute tasemele ja kasutada omandatud kogemust sarnaste uuringute läbiviimisel. Projekti "Pliiakude raskeplasti õlitööstuses kasutamise uuring" elluviimist toetas Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Kalle Pirk, kalle.pirk@taltech.ee, tel 502 4714

Laeb infot...