Tallinna Tehnikaülikool

Koroonaviiruse puhang on võtnud üleilmsed mõõtmed, Maailma Terviseorganisatsioon on kuulutanud puhangu pandeemiaks ja Eestis on viirus leitud 17 inimesel. Viirusepuhangu kontrolli alla saamiseks on kõikides riikides võetud asjakohaseid meetmeid, mis puudutavad otseselt või kaudselt kõiki inimesi ja asutusi. Nii ka Eestis. Riiklikust poliitikast pidas äsja Riigikogu ees ettekande peaminister Jüri Ratas.

Tehnikaülikoolis oleme kasutusele võtnud mitmed samme viirusepuhangu tõkestamiseks lähtudes eelkõige pädevate ametiasutuste aja- ja asjakohastest soovitustest ning juhindudes teiste ülikoolide parimatest praktikatest. Ülikooli rektor, rektoraadi liikmed ja teised juhid jälgivad igapäevaselt sündmuste arengut ja võtavad vajadusel lisaks soovitustele vastu ka (erakorralisi) otsuseid. Vastavad seisukohad ja otsused on kajastatud uudiskirjas ja ülikooli kodulehel, üliõpilasi on informeeritud õppeinfosüsteemi vahendusel. Palun kõigil ülikooli liikmetel jälgida pidevalt seal avaldatavaid juhiseid, otsuseid ja soovitusi.

Mõistetavalt on ülikooli liikmeskonnal jätkuvalt küsimusi, tajutav on ebakindluse kasv nii ülikoolis kui ka ühiskonnas laiemalt. Kinnitan, et koroonaviiruse puhangust tingitud olukord on kontrolli all ja nii riigi kui ülikooli tasemel on olemas võimekus väljakutsetega toime tulla ka sündmuste ebasoodsa eskalatsiooni korral. Ülikool on valmis ja võimeline rakendama vajadusel erakorralisi meetmeid tuginedes tõenduspõhisele informatsioonile, ametiasutuste juhistele ja parimatele praktikatele.

Hetkel ei ole piisavat alust ülikool igapäevase töö põhjalikuks ümberkorraldamiseks, küll on vajalik kasutusele võtta kõik abinõud kehtivate reeglite raames. Eriti oluline on vältida haigena (õppe)tööle ilmumist ning lisaks perearstiga konsulteerimisele teavitada viivitamatult ka oma töö vahetut korraldajat või vastutavat õppejõudu kõigist olulist tähendust omavatest asjaoludest. Hügieenireeglite järgmisel võiks olla tavapärasest järjekindlam – oleme ülikooli poolt loonud selleks ka täiendavad võimalused. Vältida tuleks füüsilist kontakti, ka tavapärasest käepigistusest või embusest võiks mõneks ajaks loobuda, mõistlik on hoida distantsi kolleegide ja kaasüliõpilaste vahel.

Ülikoolis ei ole üliõpilastel üldist kohustust osaleda auditoorses õppetöös, see on vastutava õppejõu otsustada. Hetkel puudub põhjus auditoorse õppetöö peatamiseks, ent õppejõud peaksid aktsepteerima üliõpilaste otsust auditoorses õppetöös mitte osaleda, korraldades õppe vastavalt ümber. Oleme selleks loonud enamusele õppeainetele ka e-toe. Olen palunud õppedirektorilt toetada kriisipiirkondades olevaid vahetusüliõpilasi ning teha ettepanekuid vajalike muudatuste tegemiseks õppekorralduse eeskirja vältimaks koroona viirusest tingitud võimalikke diskrimineerivaid järelmeid.

Ülikoolis peaks vältima lähetusi kriisipiirkondadesse ja minimeerima kõiki (välis)lähetusi. Lähtudes peaministri soovitustest tuleks ära jätta kõik enam kui 100 inimesega avalikud üritused. Tervitatav on, kui suudame juba plaanis olnud üritused läbi viia elektroonsete kanalite vahendusel. Teiste avalike ürituste puhul palun kõigil vastutavatel isikutel analüüsida vajadust ürituste korraldamiseks ja võtta vastu asjakohased otsused ning informeerida sellest administratsioonidirektorit. Ilmselt ei ole mõistlik korraldada ülikoolis ja ülikooli poolt seltskondlikke üritusi, mis ei ole vahetult seotud ülikooli põhitegevusega.

Samas kutsun kõiki ülikooli liikmeid üles suhtuma kujunenud olukorda rahulikult, püüdes esmalt leida oma küsimustele vastuseid pädevatelt asutustelt ja ülikooli ametiisikutelt ning levitades vaid sealt pärinevat informatsiooni. Ühtlasi tuleks vältida inimeste stigmatiseerimist erinevatel koroonaviiruse levikust tingitud hirmudest lähtuvalt, samuti diskrimineerimist päritolu, rahvuse või muul alusel.

Lisaks kodulehel pidevalt avaldatavale informatsioonile palun kõigil täiendavate küsimuste korral pöörduda esmalt oma vahetu töökorraldaja või vastutava õppejõu poole. Üldisemates küsimustes on töötajaid puudutavalt vastutavaks personaliosakonna juhataja, üliõpilasi puudutavalt õppedirektor, kogu ülikooli tasemel aga administratsioonidirektor.

Head kolleegid,
olen veendunud, et Eesti ühiskond ja tema tehnikaülikool suudavad ühiselt koroonaviirusest põhjustatud probleemidega toime tulla.

Laeb infot...