Tallinna Tehnikaülikool

Täna algab teine nädal, kui viiruspuhangust tingitud eriolukorra tingimustes toimub ülikooli õppetöö oluliste piirangutega – auditoorne õppetöö on peatatud ja valdavalt asendatud e-õppega.

Võime kinnitada, et raskustele ja kohatistele takistustele vaatamata õppetöö toimub, mille eest tuleb tänada kõiki õppejõude ja üliõpilasi, eriti õppeainete vastutavaid õppejõude, kellele on langenud ümberkorralduste peamine koormus. Selle väljakutsega on tänuväärselt aidanud paremini toime tulla juba kahe aasta eest alanud üleülikooliline e-tugede koostamine kõigile kohustuslikele õppeainetele.

Arusaadavalt on eriolukorra tingimustes ülesse kerkinud rida õppekorralduslikke probleeme, mida on üksnes e-õppele tuginedes raske kui mitte võimatu rahuldavalt lahendada. Eriti on põhjendatult mures sel kevadel lõpetama asuvad üliõpilased. Olen nendest muredest teadlik ja püüame operatiivselt viia õppekorraldusse sisse täiendusi, mis lihtsustaksid üleskerkinud probleemide lahendamist. Muuhulgas on ette valmistatud ka senati vastav erakorraline otsus.

Rektoraat on kõigi nende probleemide lahendamisel lähtunud kolmest põhiprintsiibist. Esiteks, lähtuda tuleb üliõpilaste ja töötajate tervise kaitse nõuetest, tuginedes riiklikele suunistele ja ülikoolide parimatele praktikatele. Teiseks, rakendatavad meetmed ei tohi panna üliõpilastele ebaproportsionaalset või ebamõistlikku täiendavat koormust ning ülikoolipoolsed nõuded peavad arvestama muutunud olukorraga, vältimaks lubamatut diskrimineerimist. Kolmandaks, õppejõud ja üliõpilased peaksid õppetöö ümberkorraldamisel jätkuvad seadma eesmärgiks kindlaks määratud õpiväljundite saavutamise.

Eriolukord kestab suure tõenäosusega veel kuus nädalat, 1.maini, ja välistatud ei ole ka eriolukorra pikendamine. Vastavalt kehtivale akadeemilisele kalendrile lõpeb kevadsemester 14.juunil, sellele eelneb mitmed olulisi õppetegevust puudutavaid lõpptähtaegu. Arusaadavalt loob niisugune ajaline perspektiiv äärmiselt pingelise olukorra ja ilmselt tuleb ülikoolis eelseisva nädala jooksul analüüsida vajalikke ja võimalikke muudatusi akadeemilises kalendris. Loodame seejuures jätkuvalt sisulisele koostööle üliõpilasesinduse ja teiste osapooltega.

Oleme teiste ülikoolide rektoritega leppinud kokku, et püüame kujundada ühise seisukoha peamistes õppekorralduslikes küsimustes ja kooskõlastada need seejärel ka teiste partneritega, eelkõige haridus- ja teadusministeeriumiga.

Tänase teadmise põhjal tuleks siiski lähtuda eesmärgist jõuda soovitavate õpiväljunditeni kehtivas raamistikus ja ühiselt selle eesmärgi nimel pingutada. See ei ole lootusetu ja kindlasti oleks parim, kui me sellega toime tuleks, ent kõik ei ole meie kätes.

Soovin keerulise olukorraga toimetulemiseks kõigile meelerahu, eelkõige aga tervist kõigile teile ja teie lähedastele.


Lugupidamisega
Jaak Aaviksoo
23.03.2020

Laeb infot...