Tallinna Tehnikaülikool

27. jaanuaril kohtusid Tallinna Tehnikaülikoolis riigi, ettevõtete ja teadlaskonna esindajad, et sõnastada ühine sisend valmivasse teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegiasse (TAIES). 

Picture of Jaak Aaviksoo.

TalTechi rektori akadeemik Jaak Aaviksoo sõnul määrab kavandatav strateegia kindlaks teaduse-ülikoolide-ettevõtluse koostöö ja selle riikliku toetamise põhijooned eelseisvateks aastateks. „Ühise tuleviku eesmärgistamine peab sündima kõigi kolme partneri ja riigi ühistes huvides. Meie soov on seada ühiseks sihiks kasvatada tööviljakust ja rahva heaolu läbi innovatsiooni ja parima ettevalmistusega ülikoolilõpetajate, millele aitab kaasa tipptasemele pürgimine kõigis Eestile olulistes teadussuundades,“ sõnastas rektor Aaviksoo seminari eesmärgid. 

Seminaril kohtusid TalTechi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eksperdid, et läbi arutada teekond, kuidas teaduse ja innovatsiooni kaudu tööstuse ja tehnoloogiavaldkonnas tõhusalt koostööd teha.

Picture of Renno Veinthal.

„Saame koos mõelda, kas strateegias kavandatavad sammud on piisavad töötleva tööstuse lisandväärtuse ja seotud sektorite tööviljakuse tõstmiseks. Tööviljakuse kasvu pidurdumine viimastel aastatel on ilmne märk sellest, et vaja on suurendada tööstusettevõtete valmisolekut tehnoloogiliseks innovatsiooniks ja uute teadmiste ja tehnoloogiate tulemuslikuks rakendamiseks,“ sõnastas TalTechi teadusprorektor Renno Veinthal ühe loodetava eesmärgi järgmiseks arengukava perioodiks. Teadusprorektor lisas, et ette valmistatav strateegia peab otsima sisulisi ja realistlikke lahendusi ühiskondlikele, majanduslikele ja sotsiaalsetele väljakutsetele. See on võimalik ainult vastavate tööstussektorite ja akadeemilise teaduse praktilises koostöös.

Picture of Erkki Karo.

 Prof. Erkki Karo TalTechi Nurkse instituudist on uurinud nii väärtusahelate toimimist, seiranud kasvuahelaid kui ka hinnanud ettevõtlus- ja innovatsioonimeetmeid Eestis ja rahvusvaheliselt. Karo sõnul on tööstuse radikaalseks innovatsiooniks vaja tõhusat sünergiat teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse vahel, kus kriitilist rolli mängivad ka poliitikakujundajad. „Meie kodumaise koostöövõimekuse tugevdamine on peamine eeldus rahvusvaheliseks koostööks ja konkurentsivõime tõstmiseks,“ usub Karo.

Esmaspäevase kohtumise laiem eesmärk oli panna paika lähtealus teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukavale aastateks 2021-2035. TAIE loob raamistiku, mille alusel kujunevad konkreetsed toetusmeetmed nii akadeemia kui ettevõtluse jaoks. 

Laeb infot...