Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna linn kuulutas märtsi alguses välja 2020. aasta Raestipendiumi konkursi. Kandidaate oodatakse allpool 1. aprillini 2020 (kaasa arvatud).

Stipendiumi eesmärgiks on:

 • toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele;
 • propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrandide ja doktorandide poolt;
 • toetada heal tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilasteleKandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal.

Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.

Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrandidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorandidele kuni 6 stipendiumi (iga stipendium 1500 eurot).

Magistrant või doktorant ennast ise kandidaadiks esitada ei saa.

Stipendiumi kandidaat peab vastama järgmistele tingimustele:

 • õppima kõrghariduse teisel õppeastmel (magistriõppes) või kolmandal õppeastmel (doktoriõppes);
 • magistriõppes õppija peab õppima täiskoormusega ega tohi viibida akadeemilisel puhkusel;
 • doktoriõppes õppija õppe nominaalkestuse lõpuni peab olema jäänud neli või vähem semestrit;
 • tema uurimistöö peab käsitlema Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse seisukohast olulist ja selle tegevusvaldkondadega seonduvat probleemi ning aitama kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Stipendiumikonkurss ja nõutavad dokumendid

Üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja saadab hiljemalt 1. aprilliks e-posti aadressile raestipendium@tallinnlv.ee järgmised eestikeelsed dokumendid:

 • digiallkirjastatud kinnitus selle kohta, et üliõpilane vastab määruse § 2 lõikes 3 esitatud nõuetele;
 • ülevaade planeeritavast või kirjutatavast uurimistööst: kuidas uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, milline on selle rakenduslik väärtus linnaelu korraldamise seisukohast ning kuidas see aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele, millised on uurimistöö meetodid, eesmärgid, hüpotees või uurimisküsimused ja lahenduseni jõudmise teed (ülevaate pikkus 3–5 lk, kirjatüüp Times New Roman, kirjasuurus 12, reavahe 1);
 • elulookirjeldus (CV);
 • üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja digiallkirjastatud soovituskiri (kuni 1 lk).
 • tõend magistri- ja doktoriõpingute kaalutud keskmise hinde kohta.

NB! Taotlemistingimuste kohta saab infot veebiaadressilt: https://www.tallinn.ee/est/ylikoolid/Raestipendiumi-konkursil-osalemine ja vastavast ÕIGUSAKTIST

(Palume kindlasti lähtuda seal nimetatud tingimustest ja esitada dokumendid korrektselt).

Uurimisteema võib olla üliõpilase ja tema juhendaja poolt sõnastatud, kuid mõned võimalikud uurimisteemad on välja pakutud ka Tallinna linna asutuste poolt. Neid näeb samuti ülalnimetatud veebilehel: UURIMISTEEMAD

Palume taotlemist puudutavad dokumendid saata e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee

Dokumentide saatjale saadetakse vastu kinnituskiri.

Ootame kandideerima!

Täiendav informatsioon:
Liina Kilemit
raestipendium@tallinnlv.ee

Laeb infot...