Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli maineindeks jätkab tõusuteed, eriti paistab silma TalTechi usaldusväärsus ja populaarsus noorte eestimaalaste hulgas.

Anne Muldme
Anne Muldme, turunduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja

Jälgime oma tuntust ja mainet läbi Kantar Emori uuringu „Eesti ülikoolide tuntus ja maine“. Uuringu metoodika, küsimustiku struktuur ja valimi suurus on olnud läbi aastate sarnane. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool on aastaid tellinud ka uuringu detailvaate, mis annab võimaluse jälgida pikemaid trende. Tehnikaülikooli maine Eesti elanike silmis on ülikooli jaoks olnud oluline mõõdik läbi aastate, on tähtsal kohal uues arengukavas ning ülikool on võtnud endale selge ambitsiooni head mainet veelgi tõsta.

Peamine mainet hindav näitaja uuringus on nn TRI*M indeks. See on maine koondnäitaja, mis arvutatakse viie võtmeküsimuse põhjal ja mille väärtus võib olla alla nulli või küündida 120-ni. Aastal 2016 oli Tehnikaülikooli maineindeks 87, aastaks 2021 oleme jõudnud tasemele 93 ning arengukava sihteesmärk aastaks 2025 on 95. Üldiselt on Eesti ülikoolide maineindeksid heal või väga heal tasemel võrreldes näiteks teiste Baltimaade keskmisega. See näitab, et Eesti inimesed hindavad oma ülikoole kõrgelt ja indeksite arengut vaadates ka järjest enam.

Ülikoolide maineindeks graafikul

TRI*M indeksi põhiküsimuste hulka kuuluvad lisaks üldisele maine tajumisele ratsionaalse suunitlusega kompetentsi hindamine ja emotsionaalne meeldivus. Selleks, et tõuseks maine koondnäitaja, peavad stabiilselt tugevad ja positiivses arengus olema ka kõik uuringus luubi all olevad maine võtmefaktorid: üldine maine, suhtumine, usaldusväärsus, edukus ja hariduse kvaliteet.

Kõige kõrgem Tehnikaülikooli puhul on läbi aastate olnud hinnang meie usaldusväärsusele, kõige rohkem arenguvõimalust on aga suhtumise näitajas. Huvitav on näha, et üldise maine ja hariduse kvaliteedi hinnangud on aastaid käinud käsikäes, viimasel aastal on üldine maine aga teinud suurema positiivse hüppe.

Tehnikaülikooli maine võtmefaktorid graafikul

Kui vaadata Tartu Ülikooli maine arengut läbi aastate, siis üldine pilt on sarnane: kõige kõrgemalt hinnatakse usaldusväärsust ning kõige tagasihoidlikumad ollakse suhtumises ülikooli. Tervikuna on Tartu erinevates näitajates (v.a suhtumine) paar komakohta Tehnikaülikoolist eespool, mis annab TRI*M indeksi tulemuseks üle 100 punkti. Seega tuleb meil maine tõstmiseks tegeleda ühtlaselt kõikide oluliste faktoritega ja teadlikult mainet juhtida. Väga tähtis on sealjuures ära hoida suurte kriiside tekkimist, mis jõuavad ka ajakirjandusse. Pärast terve aasta väldanud teadusprojekti rahastuse kriisi langes 2020. a uuringus ka ülikooli maineindeks 85-le, taastudes küll kiirelt ning tõustes peagi kriisieelsest tasemest kõrgemalegi.

Läbivalt paistab silma, et noored vanuses 15–19 annavad nii maine võtmefaktoritele kui ka täiendavatele omadustele pisut kõrgemaid hinnanguid. Tehnika­ülikooli puhul on läbi aastate teistest tugevamini hinnatud ülikooli uuenduslikkust, ettevõtlikkust, tänapäevast õpikeskkonda ja hariduse praktilisust.

Suure hüppe noorte silmis tegi Tehnikaülikool aastal 2019, mil kõik omadussõnad, mida ülikooli kirjeldamiseks kasutati, tegid väikese või märkimisväärse positiivse nihke. Kui küsida, mis sellise arengu tingis, võib meenutada, et selja taga olid juubelipidustused, mis näitasid Tehnikaülikooli uuendusmeelse ja julge edasiliikujana, tutvustati esmakordselt Iseautot, ülikool oli palju meedias, kasutusele võeti uus lühinimi ja bränd TalTech. Kõik need asjaolud võisid mängida rolli noorte silmis positiivse kuvandi tekkimisel.

Mainehinnangute keskmised graafikul

2021. aasta uuringus on sündinud mõned positiivsed läbimurded. Esimest korda oleme Tartu Ülikooliga kohad vahetanud tuntuses – nimelt on TalTech tõusnud kõige tuntumaks ülikooliks Eestis muukeelsete elanike silmis. Tekkinud positsioonide vahet ei saa veel pidada märkimisväärseks, kuid kõnekas on positsioonide vahetuse moment ise.

Teine läbimurre on olulisemgi. Kunagi varem ei ole Tehnikaülikool juhtinud näitajaga „ühtne ja terviklik kuvand“ – Eesti noorte silmis (vanuses 15–19) on just TalTechil aastal 2021 kõige ühtsem ja terviklikum kuvand. Vahe teiste ülikoolidega on tähelepandav ja väljaspool uuringu võimalikku veapiiri. Meenutuseks võib tuua aasta 2017, mil kõige ühtsema ja eristuva kuvandiga noorte silmis paistis Estonian Business School, järgnes Tartu Ülikool ning seejärel jagasid 3. ja 4. kohta Tehnikaülikool ja Sisekaitseakadeemia. Sellele muudatusele on tõenäoliselt oma tugeva tõuke andnud ka uue lühinime ja brändi TalTech tutvustus, mida omakorda on toetanud ülikooli ühtsed sõnumid läbi viimase kolme vastuvõtuperioodi.

Lisaks ülikoolide maineuuringule on mõned allikad, mille järgi saame veel hinnata, kuidas meil läheb. Meie vastuvõtukampaania järeluuringutes annavad Eesti noored vanuses 15–40 juba kolmandat aastat järjest vabatahtlikult ohtralt positiivseid hinnanguid nii kampaaniale kui ka Tehnikaülikooli üldisele kuvandile. Uuringute vabades vastustes tuuakse välja, et ülikooli kampaania ja sõnumid annavad edasi tunnet nüüdisaegsest ja arenevast ülikoolist. Kõige tugevamalt läbi kolme aasta öeldakse TalTechi kampaaniate kohta „selge sõnumiga“. Esile tulevad ka sellised hinnangud: „eristuv“, „meeldejääv“, „räägib mulle olulistest asjadest“.

Kantar Emori Eesti elanike seas läbiviidava üldise brändide meeldivuse uuringu järgi ilmneb juba teist aastat järjest asjaolu, et TalTechi bränd on võtnud sisse koha tehnoloogiabrändide kõrval – Eesti inimesed nimetavad meid tihedasti koos Microsofti, Tesla ja Youtube’iga. Teatavasti figureerivadki maailma brändide edetabelite tipus eelkõige tehnoloogiabrändid, mis ühtlasi markeerib tehnoloogiabrändide väärtust.

Tänaseks pisut üle aasta on ülikooli peahoone fuajees tegutsenud TalTechi meenepood. Kui varasemalt moodustas 80% meenete müügist ülikooli sisekäive, siis meenete toomisega õdusasse poodi on proportsioon sisemise ja välimise kliendi vahel võrdsustunud. Hoolimata pikalt väldanud pandeemiast on pood ühe aastaga jõudnud edukalt isemajandava tegevusmudelini, arendades jõudsalt ka e-poe keskkonda, mis müüb juba täna Saaremaast Kanepini. Järjest kopsakam müügikäive ja laienev tootevalik annab tunnistust, et nii üliõpilased, töötajad kui ka vilistlased on heal meelel TalTechi brändisaadikuteks. Kõige armastatumad müügiartiklid on pusad ja T-särgid, hea vastuvõtu on saanud ülikooli kirjastuse raamatud.

Ülikool on uues arengukavas selgelt seadnud fookusesse kvaliteedi. Kanda on võetud liidriroll Eesti tehnikateadustes ja rohepöördes. Samu arenguid toetab ka meie bränd: TalTech on jätkusuutliku digitaalse tuleviku eestvedaja Eestis ja maailmas.

Laeb infot...