Tallinna Tehnikaülikool

TalTech nõuab Postimehelt valetamise lõpetamist ja kavatseb oma õiguseid kaitsta Postimehe valeväidete ja halvustavate väärtushinnangute vastu. TalTech esitas Postimehele vastulause seoses 13. novembril ilmunud Postimehe artikliga.

Postimehe toimetus

Täna, so 13.11.2019, Postimehe paberlehes avaldatud artikkel „Euroopa Komisjon nõuab aru kogu tehnikaülikoolilt“ ning Postimees Online portaali avalehel olev pikem uudis pealkirjaga „Aaviksoo nõudis TTÜ nõukogult vilepuhuja näidishukkamist“ rikub oluliselt ajakirjanduseetika koodeksi punkte:

  • 1.4., sest sisaldab ebatäpset, moonutatud ja eksitavat informatsiooni;
  • 4.1., sest uudis, arvamus ja oletus ei ole selgelt eristatavad;
  • 4.11., sest artikli pealkiri, juhtlause ja foto allkiri on auditooriumit eksitav.

Postimehel tuleb viivitamatult lõpetada ebaõigete väidete esitamine TalTechi kohta ja kõrvaldada need enda veebiväljaandest. Avaldage homses paberlehes ning Postimehe online-portaalis uued tekstid, milles lükkate ebaõiged väited ümber ning mis on täpselt võrdsed nii oma nähtavuselt, positsioonilt, kirjasuuruselt, ilmumise ajalt (sh samadel kellaaegadel).

Kui Postimees jätkab ebaõigete andmete avaldamist ja ebakohaste hinnangute esitamist avalikkusele, kaalub TalTech enda õiguste kaitseks kohtusse pöördumist!

Postimehel üleriigilise meediaväljaandena lasub kohus oma toodud väidete tõendamiseks nii selles kui ka kõikides varasemates artiklites.

Konkreetsemalt:

1. „Euroopa Komisjon nõuab aru“ – auditooriumi eksitav pealkiri ning ebatäpne, moonutav ja eksitav informatsioon artikli tekstis

Artikli pealkirja ja artikli juhtlausega („skandaal tõi Euroopa Komisjoni kaela kogu ülikoolile“) luuakse auditooriumis eksitav arusaamine, nagu oleks TalTechi suhtes Euroopa Komisjoni poolt käimas kõigi Euroopa Komisjoni poolt rahastatud teadusprojektide laiapõhjaline ja lausaline kontroll. Mingit sedalaadi kontrolli Euroopa Komisjoni ega mõne muu asutuse poolt läbi ei viida! Seoses teadusprorektor R. Veinthali kirjaga, milles teavitati Euroopa Komisjoni TalTechi uurimiskomisjoni lõppjäreldustest, on Euroopa Komisjon palunud anda teada, kui TalTechi enda poolt läbiviidavate kontrollide käigus selgub midagi täiendavat Euroopa Komisjoni poolt rahastatud teiste teadusprojektide kohta. Sedalaadi koostööd ei saa mitte kuidagi nimetada „Euroopa Komisjoni kaelatoomist kogu ülikoolile“. Tegemist on teadvalt eksitavate ja moonutatud väidete esitamisega Postimehe poolt.

Sarnased väited on esitatud ka artikli tekstis:

  • „TTÜ pole seni avalikult välja öelnud, et Euroopa Komisjon (EK) on võtnud Nurkse skandaali tõttu ette kõik ülikooli eurorahastusega projektid“;
  • „Nüüd ongi EK teavitanud ülikooli ulatuslikust kontrollist, millega neidsamu aruandeid küsitakse.“
  • „On selgunud, et Euroopa Liidu tasemel on meile tõepoolest esitatud nõue üle kontrollida kõigi projektide raames tehtud kulutused ja esitada vastavad aruanded,“

Kõik eelnevalt esitatud väited on ebaõiged ja jätavad täiesti eksliku mulje sellest, mis laadi koostöö on praegu Euroopa Komisjoni ja TalTechi vahel käimas. Kindlasti ei ole seda võimalik kirjeldada sõnadega „Euroopa Komisjon on võtnud Nurkse skandaali tõttu ette kõik ülikooli eurorahastusega projektid“ või Euroopa Komisjon küsib „neidsamu aruandeid“. Sellise moonutatud ja eksitava informatsiooni esitamisega, milles Postimehe ajakirjaniku enda oletused ei ole faktidest eristatavad, luuakse avalikkuses ettekujutus, et TalTech ei soovi mitte midagi ise teha, et välja selgitada, kuidas on kasutatud seni EL poolt teadusprojektidele edastatud rahasid. Niisuguse ettekujutuse loomine ei ole õige ja kahjustab TalTechi mainet. TalTech on alati olnud Euroopa Komisjoniga avatud ja koostööaldis.

2. „Vilepuhuja hukkamõistmine“ – auditooriumi eksitav fotoallkiri, moonutatud ja ebatäpne informatsioon artikli tekstis

Artikli pealkirjale järgneva foto allkirjas seisab: „Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo soovis nõukogult ka vilepuhuja hukkamõistmist,….“ Artikli tekstis on lause: „Aaviksoo palus nõukogult pettusest teataja hukkamõistmist.“ Nende lausetega jäetakse artikli lugejatele mulje, et rektor Aaviksoo soovib Keegan McBride tegevust hukka mõista seoses tema poolt Nurkse instituudi kohta antud teabega. Selliste väidete esitamine on ebaõige ja lubamatu! Rektor Aaviksoo ei ole kordagi palunud, et TalTechi nõukogu mõistaks hukka Keegan McBride tegevuse seoses väidetavalt Nurkse instituudis toimunud eurorahade väärkasutamisega. Rektor on selles osas olnud sirgjooneline – läbi on viidud TalTechi sisesed uurimised (uurimiskomisjon ja nõukogu auditikomitee) ja edaspidi tehakse igakülgset ning avatud koostööd Eesti uurimisorganite ja EL pädevate institutsioonidega. Rektorile teeb muret Keegan McBride ebakonstruktiivne tegevus pärast nö skandaali lahvatamist, ning soovimatus teha TalTechiga koostööd. K. McBride’i hilisem tegevus ei ole kõige vähemalgi määral seotud varasema nö vilepuhumisega. Neid küsimusi nõukogus arutatigi.

3. „Vilepuhuja näidishukkamine“ – täielikult vale ja ebaprofessionaalne väide

Näidishukkamine tähendab, et kellegi suhtes rakendatakse väga karme repressioone, millega soovitakse heidutada ja hirmutada ka teisi inimesi. Keegan McBride suhtes ei ole seoses nn vilepuhumisega mingeid repressioone rakendatud ja kindlasti ei soovi TalTech neid ka rakendada! Vastupidiselt – tänu tema tegevusele on TalTech loonud sisese vihjeandmise süsteemi, viib läbi Euroopa Komisjoni rahade kasutamise kontrolli ja korrastab sisemisi regulatsioone. Keegan McBride on viidud tema enda soovil üle tööle teise instituuti ja ta jätkab käesoleval ajal seal töötamist. Ei ole mingit põhjust rääkida tema ega kellegi teise näidishukkamisest ja jätta TalTechist muljet kui Stalini-aegsest külanõukogust. Tegemist on teadliku ning väga rängalt ebaõigete väidete ning täielikult ebakohaste hinnangute esitamisega!

4. „Karo salvestist pole vaja“ – moonutatud ja eksitav informatsioon

Artikli eel-eelviimasest lõigus on kahetusväärselt ja lubamatult esitatud lugejatele moonutatud ja eksitav informatsioon nagu ei olekski TalTechi uurimiskomisjon soovinud salvestusi, mida McBride tegi ilma E. Karo nõusolekuta nendevahelisest vestlusest. Tegelik olukord erines Postimehe poolt kirjeldatust olulisel määral. Uurimiskomisjon loobus tõepoolest intervjuu käigus salvestuse nõudest kuna McBride ei väljendanud soovi salvestist uurimiskomisjonile avaldada. Kuid hilisemalt jõuti järeldusele, et see oleks siiski vajalik uurimise igakülgsuse ja objektiivsuse tagamiseks. Selleks saadeti McBridele e-kirjaga vastav palve. Sellele kirjale ei ole Postimees oma artiklis kõige vähematki tähelepanu pööranud jättes väärmulje, et TalTech süüdistab McBride´i alusetult salvestise esitamata jätmises. E-kirjaga esitatud palvele vastas McBride lepinguline esindaja eitavalt, tehes ebamääraselt viite käimasolevale kriminaaluurimisele. Seega keeldus Keegan McBride koostööst. Seejuures jääb täiesti arusaamatuks, kuidas oleks TalTechile salvestise avaldamine kahjustanud käimasolevat kriminaaluurimist, aga samal ajal Postimehe poolt salvestise osaline avaldamine seda ei teinud. Sellist käitumist – ajakirjandusele avaldatakse rohkem, kui TalTechile – peabki TalTech McBride´i poolt koostööst keeldumiseks. On ilmselge, et Keegan McBride keeldumine oli otsitud.

Postimehel tuleb viivitamatult lõpetada ebaõigete väidete esitamine TalTechi kohta ja kõrvaldada need enda veebiväljaandest, lisaks avaldada uued artiklid, milles lükkate ebaõiged väited ümber!

Laeb infot...