Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledž on olnud Tallinna Tehnikaülikooli käepikenduseks pea 22 aastat, pakkudes maakonnas eelkõige taseme- ja täiendõpet. Kolledži töötajad osalevad ka erinevate strateegiate koostamisel ja elluviimisel ning tehnikahariduse populariseerimisel. Seoses Ida-Virumaa õiglase ülemineku kavaga on aga ülikool otsustanud panustada maakonna teadusplaanide elluviimisse koostöös Virumaa kolledži, sh Põlevkivi Kompetentsikeskuse (PKK) ja Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate innovatsioonikeskusega (ViDRIK).

Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor

Mai lõpus tutvustasid maakonna kõrg- ja kutseharidusasutused ning Eesti ülikoolid HTM-i ja rahandusministeeriumi esindajatele ja ettevõtetele oma haridus- ja teadusplaane järgneva seitsme aasta jooksul. Näiteks Virumaa kolledži baasil on plaanis lisaks olemasolevatele avada vastuvõtt jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse bakalaureuse- ja neljal magistriõppekaval: jätkusuutlik tööstus, jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, rohelised energiatehnoloogiad ning meditsiinitehnika ja -füüsika.

PKK_seadmed3

Kohtumine oli seotud õiglase ülemineku fondi teadmusmahukuse meetmega. Õiglase ülemineku eesmärk on kasvatada maakonna kolledžite teadusvõimekust ning luua tarku töökohti, kaasates välisja emaülikoolide teadlasi. Ida-Virumaale suunatud teadus- ja arendusplaanide koostamine on kestnud ülikoolis ligi aasta ning suure panuse on andnud kõikide teaduskondade uurimisrühmad. Koostöös emaülikooli teadlastega on plaanis kolledžis välja arendada roheenergeetika katse- ja õppelabor. Tööstus 5.0 arendus- ja õppekeskus võimaldab uurida ja arendada Tööstus 4.0 kontseptsiooni kuuluvaid uusi tehnoloogilisi lahendusi, sh autonoomsed süsteemid, digikaksikud jms. Prototüüpimiskeskuses toimub kaasaegsete tehnoloogiate arendamine ja katsetamine. Robottehniliste süsteemide ja tehisintellekti laboris on plaanis arendada tööstuse robotiseerimise ja automatiseerimise optimaalseid ja efektiivseid lähenemisi.

Maakonna jaoks spetsiifiline uurimissuund on kasulike komponentide eraldamise tehnoloogiate arendamine. Plaanis on jätkata kolledži rakenduskeemia uurimisrühma teadussuunda CO2-st keemiatööstuse toorme, keraamiliste katalüsaatorite ja keraamiliste kondensaatorite alusmaterjalide tootmisel. PKK Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor on võtnud suuna taaskasutamist vajavate jäätmete ringi laiendamisele ja uuringutele laboratoorsete stendikatsete tasemel reaalsete plastjäätmete, bioloogiliste materjalide, mineraalsete maavarade tootmisjääkide jne toormevaruna ringlusse võtmiseks.

Uudseks uurimissuunaks on õiglase ülemineku seire ja analüüs, selle mõju hindamine Ida-Virumaa ühiskondlik-majanduslikule arengule. Tervisetehnoloogiate kompetentsikeskuse loomine Ida-Virumaale võimaldab väsimuse, unehäirete, südame-veresoonkonna haiguste ning teiste kutsehaigusi soodustavate terviseriskide ennetust ja varast diagnostikat.

Tänan TalTechi kolleege, kes on suunanud oma pilgu ja teadusplaanid Ida-Virumaale. Usun, et sellest võidavad kõik osapooled: maakond, ettevõtted ja ülikool.

Mare Roosileht ja iseauto

Laeb infot...