Tallinna Tehnikaülikool

TiVo on TalTechi Inseneriteaduskonna Vesiniku Organisatsioon, mis tegeleb vesiniku tehnoloogia arendamise ja populariseerimisega ja toob kokku valdkonnast huvi tundvad ja sellesse panustada soovivad tudengid.

TiVo asutajad
TiVo asutajad TalTech Energy Conference´il, vasakult Jagnar Jürgenson, Mihkel Reinula, Martin Poks

TiVo asutajates tärkas suurem huvi vesiniku vastu esimest korda siis, kui kõik kolm liiget lõid kaasa TalTechi Energy Conference´i korralduses ning vedasid eest vesiniku teemalist töötuba. Noored leidsid, et vesinik on äärmiselt loodussõbralik kütus ja energiasalvestuse viis. Vesinik võiks lahendada mitmed taastuvenergia laialdasema kasutamisele võtmise probleemid, kuid tehnoloogia kõrge hinna ning kohati suurte energiakadude tõttu pole selliste suurte energiasüsteemide, mis baseeruksid täielikult vesinikul, loomine majanduslikult tulusad ega atraktiivsed.

TiVo eesmärgiks ongi keskkonnasõbraliku tehnoloogia arendamine ja ühiskonnas teadlikkuse ning huvi tõstmine. Tehnoloogia arendamine on oluline, et nii elektrolüüsi protsess kui ka kogu süsteemi efektiivsus oleks kõrgem. Teadlikkuse ja huvi tõstmine loob ühelt poolt eeldused, et uute energiasüsteemide loomisel kaalutakse vesiniku kasutamist tõsisemalt. Teiselt poolt tekitab see rohkem võimalusi tehnoloogia õppimiseks ning kasvataks järelkasvu, kes tegeleks tulevikus arendustööga ning õpiks vesinikuga seotud erialadel.

TiVo annab oma panuse kõikides valdkondades, mis on kas otseselt või kaudselt seotud vesiniku rakendamise, arendamise, teadlikkuse suurendamise või järelkasvu loomisega. Mõningad esialgsed sihid on teadustöö laboris, projektid ja koostööd, informatiivsed üritused, töötoad ja väljasõidud ning erinevate huvigruppide vahel ühenduslüliks olemine.

Teadustöö laboris – ülikoolis on palju motiveeritud ning heade teadmistega tudengeid, kes sooviksid laiemalt tehnoloogia arengusse intensiivsemalt panustada ning õppida tuleviku erialadel. Suur osa tudengitest pole teadlikud sellise teadustöö olemasolust ning ei pruugi osata leida võimalusi, kuidas oma teadmisi rakendada. Samuti otsib TalTech pidevalt tudengeid, keda ollakse valmis ka stipendiumiga motiveerima, et jätkata oma õpinguid magistri- ja doktoriõppes. TiVo soovib omalt poolt jõuda just nende tudengiteni, tekitada neis suuremat huvi vesiniku vastu ja anda neile infot erinevatest võimalustest valdkonnas tegutsemiseks. Tudengid soovivad luua ka oma uurimisrühma, mis tegeleks pidevalt uute lahenduste ning ideede arendamisega.

Projektid ja koostööd – noored veavad ise eest ja suunavad oma organisatsiooni liikmeid läbi viima projekte, mis täidavad organisatsiooni eesmärke. Mõningad näited on koostöös Mereakadeemiaga laevade diiselgeneraatorite vesiniku elemendiga asendamine ja ülikooli hoonesse informatiivse, lihtsasti mõistetava ning reaalajas töötava vesiniku stendi rajamine. Pikemas perspektiivis tegelevad nad ülikoolis toimiva vesiniku labori loomisega ning TalTechi rohepöörde protsessis vesiniku kasutamise metoodikate välja töötamisega. Sidemed luuakse ka välisorganisatsioonidega, et jagada kogutud teadmisi ja kogemusi ning luuakse otsene kontakt Euroopas vesinikuga seotud organisatsioonidega.

Informatiivsed üritused – plaanis on korraldada tudengitele ja laiemale kuulajaskonnale konverentse, seminare jms, mis võiksid ülesehituselt olla huvipakkuvad ja informatiivsed, et seletada lahti vesiniku kasutamise võimalused ning hetkel aktuaalsed arengusuunad.

Töötoad ja väljasõidud – plaanis on korraldada väljasõite tudengitele ja kooliõpilastele, et näidata olemasolevaid energialahendusi, mis kasutavad vesinikku. Koolidele pakutakse töötubade võimalust, kus õpilased saavad midagi ise valmis teha, näha vesinikuga seotud mõnda atraktiivset eksperimenti ning õpetatakse vesinikutehnoloogia kohta midagi uut. Väljasõidud ja töötoad aitavad muuta uue tehnoloogia noorte jaoks käegakatsutavamaks ning äratab huvi valdkonnas tegutsemise vastu.

Ühendav lüli – lisaks eelnevale kavatseb TiVo olla ühendavaks lüliks ülikoolide, koolide, tudengite, ettevõtete ja välispartnerite vahel, et soodustada vesinikku puudutavate teemade arengut ning muuta nende vaheline kommunikatsioon sujuvaks.

TiVo liikmeteks on teemast huvitundvad tudengid. Tudengitel on suur tahe midagi ise ära teha ning nad soovivad olla kaasatud tähtsatel teemadel. Kaastudengitega arutledes on saadud aru, et vesiniku teemade vastu on huvi suur. Organisatsiooni kasvu suhtutakse avatult ning liikmeskonna suurusele piire ei seata. Organisatsiooni kasvades plaanitakse ka enda tegevusega laieneda ning kasutada ära tudengite motivatsioon ja ressurss, et valdkonna arengusse ühiselt panustada. Hoolt kantakse selle eest, et TiVo liikmetel oleks võimalus valdkonnas toimuvaga kursis olla, kaasates neid erinevatele seminaridele ja kohtumistele.

Tutvu TiVo tegevustega nende Facebooki lehel: www.facebook.com/TalTechTiVo

Laeb infot...