Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi kuulutab välja 2024. aasta sportlasestipendiumi konkursi spordiga seotud teadmiste ja oskuste omandamise ning võimete arendamise soodustamiseks. Stipendiumi maksmise periood on 01. jaanuar - 31. detsember 2024. Stipendiaadile on 2024 kalendriaastal tulumaksuvabalt lubatud sportlasestipendiumi maksta maksimaalselt kuni 9840 eurot (12 x 820 eurot).

Taotlused stipendiumile kandideerimiseks palume esitada Spordiklubi juhatajale Rait Käbinile või saata e-posti aadressil rait.kabin@taltech.ee

Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi sportlasestipendiumi statuut

Stipendiumi eesmärk

Stipendiumi määramise eesmärk on toetada Stipendiaadi sporditegevuse (spordialal, mis on nimetatud stipendiumi taotlemise ankeedis) arengut ning kõrgete sportlike tulemuste saavutamist läbi treening- ja võistlustegevuse.

Stipendiumi tingimused, määramine ja maksmine

  1. Sportlasestipendiumile saab kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi saavutussporditasemel arendavate spordiala(de)ga tegelev sportlane.
  2. Stipendiaadi sportlike tulemuste arengut hinnatakse üks kord aastas, enne uue stipendiumiperioodi algust.
  3. Stipendiaadid valib Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi, stipendiaadid ja stipendiumide suurus määratakse juhatuse otsusega.
  4. Väljamakseid tehakse igakuiselt Stipendiaadi arveldusarvele kuu viimasel tööpäeval, kui juhatuse otsusega ei ole määratud teisiti.

Stipendiaadi kohustused:

  1. Osalema stipendiumi kehtivuse ajal treeningtegevuses ning esindama Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi võistlustegevuses, sh vastavalt stipendiumi määraja kehtestatud võistlusplaanile.
  2. Teatama Stipendiumi määrajale või tema esindajale kõikidest asjaoludest, mis muudavad võimatuks osalemise võistlus- ja treeningtegevuses kas ajutiselt või alaliselt.
  3. Hoiduma käitumisest, mis on vastuolus Euroopa spordieetika koodeksiga või muul moel võiks kahjustada Stipendiumi määraja ja/või temaga reklaami ja/või sponsorlepingu sõlminud kolmanda isiku mainet ning head nime.
  4. Täitma Stipendiumi määraja ja kolmanda isiku vahelisest reklaami- ja/või sponsorlepingust tulenevaid Stipendiumi määrajaga seotud mitterahalisi kohustusi (nt osalema Stipendiumi määraja ja temaga reklaami- ja sponsorlepingu sõlminud isikut tutvustaval esindus- ja reklaamiüritustel).
  5. Ilma Stipendiumi määraja nõusolekuta ei ole Stipendiaadil lubatud esindada mõnda teist spordiklubi või organisatsiooni üle-eestilistel ja rahvusvahelistel võistlustel ega sõlmida reklaami- või sponsorlepinguid ning spordialaseid töö- ja/või stipendiumilepinguid kolmandate isikutega.

Taotluse saad alla laadida SIIT.

Laeb infot...