Tallinna Tehnikaülikool

Standardimise põlevkivivaldkonna tehniline komitee kinnitas 2019. aasta tööplaani, mille järgi töötatakse välja algupärane Eesti standard põletatud põlevkivi kasutamiseks plastitööstuses, vaadatakse üle üks Eesti algupärane standard ning võetakse üle üks rahvusvaheline standard.

Standardimise tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ algatab oma 3-aastase tegevuse jooksul esmakordselt uue algupärase standardi koostamist. „Eesti algupärase standardi „Põletatud põlevkivi plastikutööstusele“ koostamisettepaneku tegi Eesti Standardikeskusele Eesti Energia AS. Standardi koostamiseks moodustatakse tehnilise komitee juurde töörühm, kuhu kuuluvad valdkonna eksperdid ja tööstusharu esindajad,“ selgitas Põlevkivi Kompetentsikeskuse intellektuaalomandi ekspert ja komitee sekretär Anu Nuut.

„Uus Eesti algupärane standard koostatakse põlevkivituha kasutamiseks polümeermaterjalide täiteainena. Standardi eesmärk on suunata edaspidisesse kasutusse keskkonda potentsiaalselt koormavad materjalid, mille kasutamise tulemusena on võimalik ühelt poolt toota standardite nõuetele vastavaid materjale ning teiselt poolt vähendada kohalikku keskkonnakoormust,“ ütles Eesti Energia AS primaarenergia osakonna tehnoloog Arina Koroljova. „Lisaks suurele turupotentsiaalile on põletatud põlevkivil plastitööstuses kasutatavate looduslike materjalidega võrreldes olulised konkurentsieelsed nagu see, et tuhk on sekundaarne materjal ehk tuhaga tootmine vähendab kordades CO₂ jalajälge võrreldes looduslike materjalidega ning tuhk on looduslikest materjalidest odavam. Tänaseks on saadud polümeergraanul, kus kasutatakse 85% põlevkivituhka,” lisas Koroljova.

Tehniline komitee soovib tööplaani järgi üle võtta rahvusvahelise standardi EVS-EN-ISO 29541:2015 ümbertrüki meetodil ja lisada sellele Eesti märkused. Standard käsitleb tahkete mineraalsete kütuste süsiniku, vesiniku ja lämmastiku määramise instrumentaalseid meetodeid. Standardile EVS 652:1994 „Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod“ tehakse võrdlusanalüüs kehtivate rahvusvaheliste standardite osas ning koostatakse standardikavandi uustöötlus. 

Põlevkivivaldkonna standardimise tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ loodi Eesti Standardikeskuse juurde 2015. aastal. Komitee vaatleb standardeid, mis on seotud põlevkivi kaevandamise ja töötlemise tehnoloogiatega, põlevkiviõli tootmise ja põlevkivikeemiaga, põlevkivienergeetikaga ning aheraine ja jääkproduktide töötlemisega. Komitee tegevuse tulemusena on tänaseks trükist ilmunud viis standardit: osa neist on Eesti algupäraste standardite uustöötlused, osa ümbertrükina ülevõetud rahvusvahelised ISO standardid. Nendes standardites on esitatud lisaks teistele tahketele mineraalsetele kütustele põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemisega kaasnevad eripärad Eesti märkustena.

Põlevkivivaldkonna standardimisest saab lugeda lähemalt: https://old.taltech.ee/asutused/polevkivi-kompetentsikeskus/teadus-ja-arendus-4/standardimine/

Annely Oone
kommunikatsioonispetsialist, tel: 5210802

www.pkk.ee

Laeb infot...