Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledži masinaehituse- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide õppekavade õppejõud ja tudengid töötasid koostöös ettevõtetega välja treeningseadmed, mis võimaldavad tööstuses toimuvaid protsesse jälgida reaalajas.

Veronika Shirokova, masinaehituse- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava programmijuht

Tööstusprotsesside modelleerimiseks ja jälgimiseks loodi reaalajas töötavad digitaalsed treeningseadmed, lisaks koostati kaks digitaalset õpiobjekti: masinaelementide ja ajami õpimudelid. Erinevaid parameetreid sisestades on võimalik modelleerida ajamite erinevaid töörežiime ning seeläbi täpselt ennustada ja kõrvaldada võimalikke rikkeid laagrites ja võllides. Seadmete seisundi monitooring viidi läbi kaugjuhtimise teel, salvestades suuri andmekogusid reaalajas.

Projekt algas sügisel 2021, mil toimus seminar koos Ida-Viru regiooni ettevõtete esindajatega. Ettevõtted tutvustasid reaalseid tehnoloogilisi protsesse, seadmeid ning nende seisundit ja kontrolli ning kirjeldasid tulevaste õpiobjektide struktuuri ja vajalikkust. Objekte loodi ja katsetati aasta jooksul koos ettevõtete pideva nõustamisega, et tagada õpiobjektide võimalikult suur sarnasus tööstuses toimuvate tegelike protsessidega.

Kolme peaeriala üliõpilastega viidi läbi interaktiivseid praktilisi loenguid, koguti, töödeldi ja analüüsiti monitooringuandmeid, sh võimalikud ilmnevad rikked, protsessi seisundi hindamine, rikete ennustamine ja ärahoidmine. Õpiobjektide baasil koostati ka digitaalsed õppematerjalid, mida kasutatakse erinevate ainete, sh digitaalne tootmine, tootmisprotsesside juhtimine, mehhatroonikasüsteemide süntees jt, õpetamisel. Projekti lõpus viidi läbi kaks täienduskoolitust ka spetsialistidele kuuest ettevõttest.

Tehtud projekt võimaldab suurendada tulevaste masinaehituse, energeetika ja telemaatika üliõpilaste ja spetsialistide erialaseid IKT oskusi ja pädevusi, sh programmeerimine, suurandmete monitooring, töötlemine ja kogumine, reaalajas suurandmete hoidmine, analüüsimine, visualiseerimine ning prognoosimudelite konstrueerimine, lisaks aitab see koolitada tööturule konkurentsivõimelisi spetsialiste.

Edaspidi on kavas treeningseadmeid arendada ning realiseerida omandatud kogemust ettevõtetes praktikal reaalsete seadmete peal. Samuti on plaanis jätkata täienduskoolitustega kõikidele huvilistele, sh ettevõtetes töötavatele inimestele, õppejõududele, üliõpilastele.

Projekti toetab Haridus- ja Noorteamet.

Laeb infot...