Tallinna Tehnikaülikool

TTÜs kaitses hiljuti Bharat Maharjan doktoritööd ‟Stormwater Quantity and Quality of Large Urban Catchment in Tallinn” (Sademevee kvaliteet ja kvantiteet suure linna valgalal Tallinna näitel).

Seni on keskkonnareostusest rääkides sademevesi olnud tagasihoidlikuma tähelepanu all, kuna seda on pikka aega peetud n.ö tinglikult puhtaks veeks ja seega loodusele ning veekogudele ohutuks. Tänaseks on arusaamad muutunud ning sademeveele kui võimalikule reostusallikale on hakatud enam tähelepanu pöörama (osutades rõhutatud tähelepanu nii vee vooluhulgale kui ka võimalikule saasteohule).

Kaitstud doktoritöö üks juhendajatest, TTÜ inseneriteaduskonna vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma juht, professor Karin Pachel: „Seadsime doktoritöö käigus tehtava teadustöö eesmärgiks uurida sademevee äravoolu ja veekvaliteeti nii olemasolevate kui ka uute seireandmete statistilise hindamise teel ning analüüsida ja teha kokkuvõtteid lühiajalistest (kuni 10 aastat) ja pikaajalistest (18–19 aastat) suundumustest.“

Tallinna sademevee äravoolu ja kvaliteedi andmed lasevad kinnitada, et enamiku reostusnäitajate sisaldused sademevees on üldjuhul lubatud piirväärtustest väiksemad ning suundumus on veelgi vähenemise suunas. Eelkõige saab vähenemise põhjuseks pidada tänavate paranenud heakorda, kanalisatsioonivõrgu uuendamist ja tootmise vähenemist linnalähedastes põllumajanduspiirkondades.

„Tehtud eksperimentaaluuringud võimaldasid välja töötada sademevee äravoolu kvaliteedi mudeli Tallinnas Mustoja valgala näitel. Saadud uuringu tulemused aitavad riiklikel ametkondadel, veemajandusspetsialistidel ja vee-ettevõtetel arendada sademevee haldamise strateegiaid, planeerida ning kavandada optimaalset seiret ja tõhusaid andmekogumissüsteeme, mis võimaldab valida sobivaimaid sademevee äravoolu korraldamise, ning vajadusel ka puhastamise meetmeid,“ selgitab professor Pachel.

Kaitstud doktoritöö tulemused lubavad kinnitada, et Tallinna ümbruses on sademevee olukord normnäitajate vaates viimasel kümnendil paranenud. Uurimistöös saadud andmed aitavad saada usaldusväärsemat ja ühtsemat infot sademevee hulga ja kvaliteedi kohta, see omakorda lubab tõhustada jätkusuutlikku planeerimist, projekteerimist ja sademevete regulatsioonipoliitikat juba riiklikul tasemel.

Doktoritöö juhendajad olid professorid Enn Loigu ja Karin Pachel (TTÜ).
Oponendid olid Peeter Ennet (Eesti Keskkonnaagentuur) ja professor Pekka E. Pietilä (Tampere Tehnikaülikool, Soome).

Doktoritöö on avaldatud raamatukogu digikogus https://digi.lib.ttu.ee/i/?7131

Kersti Vähi, TTÜ teadusosakond

Laeb infot...