Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskond korraldab uue aasta alguses kolm tasuta täienduskoolitust, mille eesmärk on eelkõige parandada täiskasvanute  teadmisi,  arendada võtmepädevusi ja oskusi, et toime tulla tööelus esilekerkivate väljakutsetega. Koolitused saavad teoks Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ programmi raames.

Doktorantide seminar

Koolitusel „Tehisintellekti(AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel“, käsitletakse teemasid, kuidas tehisintelekti (AI) tööriistu rakendada organisatsiooni erinevatel tasemetel ning protsessides. Õpitakse organisatsiooni, ettevõtte ja tegevuse seisukohast valima ettevõttele jõukohaseid AI tööriistu ja hindama nende efektiivsust võrreldes traditsiooniliste, manuaalsete või mitte-AI lahendustega. Õppeaine annab oskused AI tööriistade valimiseks, kasutuselevõtuks ja seeläbi efektiivsete äriprotsesside kavandamiseks ning realiseerimiseks. Kursuse käigus kasutatakse ka arvuteid ning sooritatakse mitmeid praktilisi töid. Koolitusele, mis toimub ajavahemikus 23.01 - 27.03.2023, on oodatud kõik era- ja avaliku sektori inimesed, kellele on vajalik digioskuste arendamine. 

Teine tasuta kursus on mõeldud ennekõike spetsialistidele, kes on huvitatud tootmise uutest suundadest ning rohepöörde, aga ka muutunud ressursside kättesaadavusest tulenevatest uute ringmajanduslike võimaluste ära kasutamisest ning kes soovivad omandada uusi metoodilisi oskusi ärimudelite kaardistamisel, võrdlemisel ja sobivuse hindamisel. 

Kursuse esimeses osas käsitletakse ringmajanduse, rohepöörde ja jätkusuutlikkuse valdkonna peamisi mõisteid, trende ja suundi, millega väike ja keskmise suurusega ettevõte peaks arvestama ning millega ettevõtte töötaja peaks kursis olema.  Teise osa kursusest moodustab analüüsimudeli ja töövahendite tundmaõppimine, mille abil valitud tootmissektoris ja vaatlusettevõttes ringmajanduslikke ärimudelite võimalusi kaardistatakse ja hinnatakse. Kolmanda osa kursusest moodustab valitud väike- ja keskmise ettevõtte (SME) ringmajanduslike ärimudelite/võimaluste  ning barjääride kaardistamine ja valikute süstematiseerimine, valikute hindamise aluste leidmine. Koolitus toimub ajavahemikus 18.01 - 15.03.2023.

Kolmas tasuta kursus keskendub kaug- ja hübriidtöö jaoks vajalike üldoskuste arendamisele. Erinevate uuringute 10-aasta prognoosid ennustavad kaugtöö jätkuvat olulisust ja esile on kerkinud uus suuremat paindlikkust võimaldav töötamise vorm – hübriidtöö. Hübriidtöö eeldab aga töötajatelt keskmiselt paremaid digioskusi ja oskust töötada virtuaalsetes keskkondades, mis tähendab suuremat iseseisvust, võimekust organiseerida oma tööd ja tööalaseid suhteid ning võtta ka suuremat vastutust oma töötulemuste eest kui varasemalt. Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes tunnevad vajadust tulla paremini toime muudatustega töökeskkonnas ja töötegemise viisides. Koolitus toimub ajavahemikus 01.02 - 31.03.2023.

Lisainfo ja registreerimine:

Tehisintellekti(AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel

Praktiline ringmajanduse rakendamine ettevõttes

Kaug- ja hübriidtöö jaoks vajalike üldoskuste arendamine

Laeb infot...