Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping allkirjastas koostööleppe, mille siht on Eesti sotsiaalsete ettevõtete/mõjuorganisatsioonide ja sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine.

Akadeemiline kalender

Kokkuleppe allkirjastajad, teiste hulgas riigi esindajad, omavalitsused, ülikoolid, sihtasutused, liidud, MTÜd ja ettevõtted tõdesid, et Eestis on sotsiaalne ettevõtlus ja selle toetusmeetmed jätkuvalt nn varajases arengustaadiumis. Et tuvastada süsteemi puudused ja ühiselt arutada parimate lahenduste loomist, on vaja sektorite ülest, erinevaid partnereid kaasavat koostööd.

Koostööleppe osalised tegutsevadki edaspidi ühiselt, et korraldada valdkonna tugiprogramme ja arendustegevusi, arendada välja erinevaid rahastusmeetmeid sotsiaalsete ettevõtete ja sotsiaalse innovatsiooni toetamiseks, viia läbi uuringuid, analüüse ja kaardistusi ning tutvustada nende tulemusi avalikkusele. Nii valdkonna visiooni seadmine, tugiprogrammide loomine kui ka rahastusmeetmete arendamine peab olema andmete ja teadmuspõhine ning teostatud koostöös teaduspartnerite ning praktikute vahel, leiavad leppe allkirjastanud 23 valdkonda esindavat organisatsiooni.

„Tarbijatel on kasvavad ootused, et ettevõtetele pakutavad teenused ja tooted lähtuvad eetilistest ja keskkonda säästvatest printsiipidest,“ lausus prorektor Helen Sooväli Sepping. „Seetõttu on oluline, et Tehnikaülikool oma teadmiste ja parimate praktikatega panustab nende printsiipide loomisesse ning väärtustamisesse ettevõtluses.“

Kavandatava koostöö laiem siht on saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke (aastani 2030), järgida Euroopa Komisjoni eelistusi (aastani 2024) ning panustada Eesti tasakaalustatud ja kestlikku arengusse (strateegia Eesti 2035)

Laeb infot...