Tallinna Tehnikaülikool

2019. lõpus said tehnikaülikooli õppeprogrammide juhid enda käsutusse kaks uut digitööriista, mis annavad programmijuhile õppeprogrammi näitajatest ja üliõpilaste käekäigust kiire tervikülevaate. See lihtsustab muudatuste või muude otsuste tegemist ja tõhustab programmijuhtide tööd.

Laura Mere ja Inger Pürjema

Üliõpilaste käekäik, rahulolu õppeainete ja -programmiga, edasijõudmine õpingutes ning edukas lõpetamine on ülikooli jaoks äärmiselt olulised. Selleks, et meil oleksid jätkusuutlikud ja ühiskonna arengutega kooskõlas õppeprogrammid, on TalTechis igal õppeprogrammil seda vedav programmijuht, kes koostöös teaduskonnaga vastutab, et õppekava ja õpetamine oleksid kvaliteetsed ning üliõpilastele oleks loodud parimad tingimused õppetöös edasijõudmiseks ja lõpetamiseks.

Arendusotsuseid saab teha ja tulevikuplaane seada ainult info põhjal. Ülikool kogub väga palju andmeid, mis on reeglina laiali mitmetes infosüsteemides või kättesaadav eri rollides. Alates 2019. aasta lõpust saavad kõik programmijuhid kasutada kaht uut töövahendit – õppeprogrammide indikaatoreid ja üliõpilaste vahetulemuste aruannet, mis lihtsustavad programmi juhtimiseks vajalike „pusletükkide“ leidmist ning annavad õppeprogrammi näitajatest kiire tervikülevaate.

Mõlema tööriista loomise põhiajend oli fakt, et ülikooli käsutuses olevat ulatuslikku ja pidevalt kasvavat andmemassiivi pole siiani selle võimalikkusest hoolimata eriti terviklikult kasutatud. Analüüsides ja seostades eri allikais hoitud suuremat hulka andmeid, joonistub tervest õppeprogrammist (ja miks mitte ka ülikooliüleselt) selgem pilt. Mitmekülgne vaade aitab silmata võimalikke riske, olgu see siis oht õpingute katkestamiseks või kitsaskohad õppeainete jaotuses, sisus või eesmärkides. Ohumärkidega tegelemine aitab neid tulevikus ennetada või hoopiski ära hoida.

Õppeprogrammide indikaatorite puhul eristatakse programmijuhti toetavaid informatiivseid näitajaid ja õppeprogrammide tulemuslikkust mõõtvaid konkreetseid tulemusnäitajaid. Viimaste täitmise eest vastutab programmijuht. Nii saabki programmijuht aruannet kasutades kompaktse ülevaate viimaste aastate vastuvõtust, katkestanute arvust ja osakaalust, mobiilsuses osalenud üliõpilastest, ingliskeelsete õppeprogrammide puhul kohalike ja välisüliõpilaste arvust. Samuti on võimalik saada ajakohast teavet selle kohta, kui paljud üliõpilastest õpivad täis- või osakoormusega ja kui paljud on akadeemilisel puhkusel. Üldiste arvnäitajate kõrval kuvatakse konkreetse õppekava üliõpilaste edukust õppeainete läbimisel. Programmijuhil on võimalik vaadata, kas mõne ainega on õppeprogrammis probleeme. Näiteks on aine mittesooritanute hulk liialt suur või tõmbab tähelepanu miski muu, mis vajab lähemat uurimist ja vajadusel korrigeerimist.

Üliõpilaste vahetulemuste aruande abiga saab jälgida edasijõudmist õppetöös. Kui õppeprogrammide indikaatorite aruanne annab programmiülese pildi, siis vahetulemuste aruanne illustreerib eraldi iga üliõpilase hetkeseisu. Raportisse tulevad andmed TalTechi Moodle’isse sisestatud konkreetse õppekava õppeainete vahetulemuste põhjal ja nende pealt on programmijuhil võimalik juba varakult näha, kuidas üliõpilane deklareeritud ainetes toime tuleb. Loomulikult sõltub andmete pealt tehtavate järelduste väärtus Moodle’isse sisestatud vahetulemuste hulgast ja kvaliteedist. Töövahendi eesmärk on leida varakult väljalangemisriskiga üliõpilased, et programmijuhil oleks võimalik operatiivsemalt reageerida ja üliõpilase soovil teda õpingutes toetada. Vahetulemuste aruanne võib olla hea infoallikas ka juhul, kui programmijuht soovib teha õppeprogrammis muudatusi, näiteks vahetada õppeainete õpetamissemestreid või pakkuda mõnes aines lisakonsultatsioone. Edasiarendusena lisatakse aruandesse üliõpilaste Moodle’i kasutamise aktiivsuskomponent, mis näitab konkreetse üliõpilase aktiivsust ühe õppeaine piires. Nii on võimalik näha, kas üliõpilane on keskmisest õppurist aktiivsem või passiivsem. Selle info abil saab programmijuht otsustada, kas üliõpilasega tuleks kontakteeruda või mitte.

Kasutajate tagasiside, kommentaarid, tähelepanekud ja soovitused, mida ja kuidas veel neis raporteis kuvada, on oodatud. Töö käib ja nagu öeldud, mida asjakohasem info, seda kvaliteetsemad järeldused! ■

Laeb infot...