Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuur kiitis programmi RITA tegevus 1 raames heaks uuringu “Kliimamuutuste leevendamise võimalused süsiniku püüdmisel ja kasutamisel tööstuses”.

Kaks aastat vältava uuringu teostajaks on TalTech (professor Alar Konist, energiatehnoloogia instituut) ja selle eelarve on pea 950 000 eurot. Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Eesti majandus on elaniku kohta üks kõige kõrgema kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) heitega ning ressursi- ja süsinikumahukusega majandus Euroopa Liidus. Samas on rahvusvaheline keskkonna- ja kliimapoliitika teel järjest ambitsioonikamate eesmärkide poole, mis rõhutavad kasvuhoonegaaside vähendamise ja ressursitootlikkuse suurendamise tähtsust. Seetõttu on Eesti majanduse pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks vajalik leida võimalusi meie ressursikasutuse tõhustamiseks ja KHG heite vähendamiseks.

Rahastatav uuring peaks andma vastuse, milliste eelduste realiseerumisel on võimalik kulutõhusalt rajada ja käitada süsiniku püüdmistehnoloogiaid, kas ja millistel tingimustel oleks võimalik CO2 sisendina kasutada Eesti tööstuses või kas on majanduslikult mõistlik antud sekundaarset toorainet eksportida kasutamiseks teiste riikide tööstussektorites. Tulemusi saavad kasutada Eesti tööstussektori ettevõtted, ülikoolid ja teadusasutused edasiseks teadustööks ja riigiasutused ja –institutsioonid planeerimisprotsessi sisendina.

Uuring on tellitud koostöös Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteeriumi ning Rahandusministeeeriumiga.

Lisainfo:

Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
telefon 731 7383
liina.eek@etag.ee
http://www.etag.ee/

Laeb infot...