Tallinna Tehnikaülikool

Standardimise põlevkivivaldkonna tehniline komitee kinnitas 2019. aasta tööplaani, mille järgi töötatakse välja algupärane Eesti standard põletatud põlevkivi kasutamiseks plastitööstuses, vaadatakse üle üks Eesti algu­pärane standard ning võetakse üle üks rahvusvaheline standard.

Annely Oone, TalTechi Põlevkivi Kompetentsikeskus

Uus Eesti algupärane standard koostatakse põlevkivituha kasutamiseks polümeermaterjalide täiteainena. Standardimise tehniline komitee algatab oma 3aastase tegevuse jooksul uue algupärase standardi koostamise esmakordselt. „Standardi „Põletatud põlevkivi plastikutööstusele“ koostamisettepaneku tegi Eesti Standardikeskusele Eesti Energia AS. Standardi koostamiseks moodustatakse tehnilise komitee juurde töörühm, kuhu kuuluvad valdkonna eksperdid ja tööstusharu esindajad,“ selgitas Põlevkivi Kompetentsikeskuse intellektuaalomandi ekspert ja komitee sekretär Anu Nuut.

„Standardi eesmärk on suunata edaspidisesse kasutusse keskkonda potentsiaalselt koormavad materjalid, mille kasutamise tulemusena on võimalik ühelt poolt toota standarditele vastavaid materjale ning teiselt poolt vähendada kohalikku keskkonnakoormust,“ ütles Eesti Energia AS primaarenergia osakonna tehnoloog Arina Koroljova. „Lisaks suurele turupotentsiaalile on põletatud põlevkivil plastitööstuses kasutatavate looduslike materjalidega võrreldes olulised konkurentsieelsed, nagu see, et tuhk ei vaja täiendavat töötlemist niiskuse vähendamiseks ning põletatud põlevkivi saab mineraalses graanulis kasutada vähemalt 85% ulatuses,“ lisas Koroljova.

Rahvusvahelistest standarditest soovitakse üle võtta ja lisada Eesti märkused standardisse EVS-EN-ISO 29541:2015, mis käsitleb tahkete mineraalsete kütuste süsiniku, vesiniku ja lämmastiku määramise instrumentaalseid meetodeid. Standardile EVS 652:1994 „Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod“ tehakse võrdlusanalüüs kehtivate rahvusvaheliste standardite osas ning koostatakse standardikavandi uustöötlus. ■

Komiteest lähemalt

Põlevkivivaldkonna standardimise tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlev­kiviproduktide töötlemine“ loodi Eesti Standardikeskuse juurde 2015. aastal. Komi­tee vaatleb standardeid, mis on seotud põlevkivi kaevandamise ja töötlemise tehnoloogiatega, põlevkiviõli tootmise, põlevkivikeemia ja põlevkivienergeetikaga ning aheraine ja jääkproduktide töötlemisega. Komitee tegevuse tulemusena on tänaseks trükist ilmunud viis standardit: osa neist Eesti algupäraste standardite uustöötlused, osa ülevõetud rahvusvahelised ISO standardid. Nendes standardites on esitatud teiste tahkete mineraalsete kütuste kõrval põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemisega kaasnevad eripärad Eesti märkustena.

Laeb infot...