Tallinna Tehnikaülikool

Kes on Tallinna Tehnikaülikooli värsked doktorid ja mis teemadel nad oma töid kaitsesid? Kellele saame lähiajal kaasa elada?

doktoritööd

2022. aastal kaitstud ja ka lähiajal kaitsmisele minevate doktoritöödega* saab põhjalikumalt tutvuda SIIN.

26. jaanuar – Eensalu, Jako Siim „Päikesepatareides rakendatavate Sb2S3 õhukeste kilede sadestamine ultrahelipihustuspürolüüsi meetodil“ (Deposition of Sb2S3 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Photovoltaic Applications)

28. jaanuar – Küünal, Siim „Taime ekstrakti abil sünteesitud hõbedal põhinevad nanoosakesed ning nende kasutus antimikroobse vahendina keskkonnasõbralikes rakendustes“ (Plant Mediated Synthesis of Silver-Based Nanoparticles and Their Use as Antimicrobial Agent in Environmentally-Friendly Applications)

7. märts – Leinakse, Madis „Ülekandevõrgu sõlmekoormuste staatiliste koormusmudelite määramine ja teisendamine“ (Estimation and Conversion of Static Load Models of Aggregated Transmission System Loads)

8. märts – Manninen, Henri „Ülekandevõrgu õhuliinide andmepõhine varahalduse ja seisundi hindamise metoodika“ (Data-driven Asset Management and Condition Assessment Methodology for Transmission Overhead Lines)

17. märts – Sadam, Helle „Hulgiskleroosi ja tüüp 1 narkolepsiaga seotud immunodomineerivad antikeha epitoopide analüüs järgmise põlvkonna faagidisplei abil“ (Immunodominant Antibody Epitopes Associated with the Development of Multiple Sclerosis and Type 1 Narcolepsy – A Next-Generation Phage-Display Analysis)

29. märts – Rosenberg, Merilin „Mikroobide interaktsioonid tahkete eluta pindadega: metoodiline käsitlus“ (Microbial Interactions with Inanimate Solid Surfaces: A Methodological Approach)

31. märts – Khan, Sikandar Muhammad Zulqarnain „Kitsaribaline asjade internet (NB-IoT): raadiovõrgu katvusest seadme energiatarbe modelleerimise ja energiasäästliku rakenduseni“ (Narrowband Internet of Things (NB-IoT): from Radio Network Coverage to Device Energy Consumption Modeling and Energy-Efficient Application)

7. aprill – Heidari, Hamidreza "Sünkroonreluktantsmootorite juhtimismeetodite edasiarendus" (Development of Control Methods for Synchronous Reluctance Motors)

20. aprill – Bağbaba, Ahmet Çağrı "Meetodid autotööstuse kiipide funktsionaalse ohutuse hindamise optimeerimiseks" (Methods to Optimize Functional Safety Assessment for Automotive Integrated Circuits)

3. mai – Sõmer, Tiia "Finantsiliselt motiveeritud küberkuritegevuse modelleerimine" (Modelling Financially Motivated Cyber Crime)

3. mai – Balakrishnan, Aneesh "Sünteetiline, hierarhiline lähenemine keerukate süsteemide kvaliteedi ja töökindluse modelleerimiseks ja haldamiseks" (A Synthetic, Hierarchical Approach for Modelling and Managing Complex Systems’ Quality and Reliability)

18. mai – Tsap, Valentyna "eID avalik aktsepteerimine: edutegurid, kodanike pertseptsioon ja elektroonilise identiteedi mõju" (eID Public Acceptance: Success Factors, Citizen Perception, and Impact of Electronic Identity)

25. mai – Dwivedi, Vimal Kumar "Arukate lepingute jaoks õiguslikult asjakohane sotsiaal-tehniline keelearendus" (A Legally Relevant Socio-Technical Language Development for Smart Contracts)

26. mai – Suran, Shweta "Kollektiivse intelligentsuse süsteemide üldine raamistik" (A Generic Framework for Collective Intelligence Systems)

1. juuni – Spycher-Krivonosova, Iuliia "E-hääletamise mõju valimiste korraldajatele: korralduse õnnestumise või läbikukkumise suunas juhtimine" (The Impact of Internet Voting on Election Administration: Directing Implementation Towards a Blessing or a Curse)

3. juuni – Li, Xiaofeng "Cu2Ge(S,Se)3 ja Cu2CdGe(S,Se)4 monoterapulbrite uurimine ning kasutamine päikesepatareides" (Study of Cu2Ge(S,Se)3 and Cu2CdGe(S,Se)4 Monograin Powders for Photovoltaic Applications)

3. juuni – Hamburg, Anti "Eesti korterelamute renoveerimisel energiatõhususe eesmärkide saavutamine" (Realisation of Energy Renovation Targets of Estonian Apartment Buildings)

6. juuni – Olowa, Theophilus Oluwarotimi Olatunde "BIM’i kasutamine ehitusinseneride koolituses" (Facilitating BIM-enabled Learning in Construction Education)

7. juuni – Mishra, Kamini Atindrakumar "Kiraalsete uurea-põhiste molekulaarsete mahutite süntees ja rakendus" (Synthesis of Chiral Urea-based Macrocycles and their Application as Molecular Containers)

7. juuni – Eha, Kairit "Lühiajalise termilise töötluse mõju karragenaanide struktuurile ja funktsionaalsetele omadustele" (Impact of Short-term Heat Treatment on the Structure and Functional Properties of Carrageenans)

8. juuni – Häring, Tobias "Energiasalvestite juhtimisstrateegiate uurimine ja arendamine elamupiirkondade mikrovõrkudele" (Research and Development of Energy Storage Control Strategies for Residential Area Microgrids"

13. juuni – Silm, Estelle "Tsüklopentaan-1,2-diooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid" (Asymmetric Organocatalytic Reactions of Cyclopentane-1,2-dione)

13. juuni – Tõnismann, Teele "Teadusrahastuse reformid Balti riikides: institutsionaalne pärand, rahvusvahelistumine ja konkurents perioodil 1988 kuni 2010-ndate keskpaik" (Research Funding Reforms in the Baltic States: Institutional Heritage, Internationalisation and Competition from 1988 to mid-2010s)

15. juuni – Kivima, Evelin "Eesti mete iseloomustamine ja botaanilise päritolu määramine" (Characterising and Determining the Botanical Origin of Estonian Honeys) 

16. juuni – Najafzadeh, Mahdiyyeh "Multifunktsionaalne energiaruuter eramutele" (Multifunctional Energy Router for Residential Applications)

17. juuni – Onga, Liina "Orgaaniliste molekulide oksüdeerimine gaasifaasilise koroona-impulss elektrilahendusega: töörežiimi parameetrite mõju" (Oxidation of Aqueous Organic Molecules in Gas-Phase Pulsed Corona Discharge: Impact of Operation Parameters"

17. juuni – Matiushkin, Oleksandr "Alalis- ja vahelduvvoolu mikrovõrkudega ühilduv universaalne muundur päikese-elektrijaamadele" (Photovoltaic String Converter with Universal Compatibility with AC and DC Microgrids)

17. juuni – Hallik, Jaanus "Õhulekete ja külmasildade mõju hindamise ja arvutamise põhimõtted hästi soojustatud piirdetarindite projekteerimisel" (On Design Principles and Calculation Methods Related to Air Leakages and Thermal Bridges in Well-insulated Building Envelopes)

17. juuni – Lai, Xinhui "Riistvaraprojektide turva- ja töökindlusaspektide ekstrafunktsionaalse verifitseerimise lähenemisviisid" (Approaches to Extra-Functional Verification of Security and Reliability Aspects in Hardware Designs)

20. juuni – Masood, Ali "Seadmetevahelise sidesüsteemi rakendamine ja demonstreerimine hädaolukorra ja kriitiliste juhtumite jaoks" (Implementation and Demonstration of a Device-to-Device Communication System for Emergency and Critical Scenarios)

21. juuni – Alao, Percy Festus "Külmligu kanepikiudude karakteriseerimine kasutamiseks sarrusena biokomposiitides" (Characterisation of Frost-Retted Hemp Fibres for Use as Reinforcement in Biocomposites) 

21. juuni – Kukk, Villu "Soojus- ja niiskustehnilised kriteeriumid tuulduva fassaadiga ristkihtliimpuidust välisseinte projekteerimiseks" (Hygrothermal Criteria for Design of Cross-Laminated Timber External Walls with Ventilated Facades)

21. juuni – Mwakwata, Collins Burton "Raadioressursside planeerimine massiivse masin-masin tüüpi kommunikatsiooni korral" (Scheduling in Radio Resource Management for Massive Machine-Type Communications)

21. juuni – Sepúlveda Luque, Abel "Uudne töövoog projekteerimise algfaasis, et tagada päevavalgus ja suvine soojusmugavus hoonetes" (A Novel Workflow for Early Design Stages to Ensure Daylight and Summer Thermal Comfort in Buildings) 

27. juuni – Ess, Juri "Liikluskäitumise analüüs ja targa ülekäiguraja tõhususe hindamine jätkusuutliku liiklusohutuse parandamiseks" (Analysing the Behaviour of Road Users and Estimating Efficiency of Smart Pedestrian Crossing as a Tool for Sustainable Road Safety Improvement)

30. juuni – Pihl,Olga "Eesti põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüs" (Co-pyrolysis of Estonian Oil Shale with Polymer Wastes)

30. juuni – Shabbir, Noman "Taastuvenergiaallikate kasutustihedust toetav energiahaldussüsteem" (Residential Energy Management System to Support Increased Renewable Penetration)

Kaitsmisele minevad tööd

4. juuli – Volokhova, Maria "Magnetiliste nanomaterjalide süntees ja funktsionaliseerimine biomeditsiiniliste rakenduste jaoks" (Magnetic Nanomaterials Synthesis and Functionalization for Biomedical Applications)

6. juuli – Mikola, Alo "Terviklikult renoveeritud korterelamute ventilatsioonisüsteemide toimivus" (Ventilation Performance in Deep Renovation of Multifamily Apartment Buildings)

27. juuli – Pattanaik, Vishwajeet "Töökindlad veebiannotatsioonid teadmiste ühisloome toetamiseks" (Robust Web Annotations in Support of Knowledge Co-Creation)

26. august – Ghisani, Fairouz "Tetraedriitsete Cu10Cd2Sb4S13 monoterapulbrite süntees ja iseloomustamine kasutamiseks päikesepatareides" (Synthesis and Characterization of Tetrahedrite Cu10Cd2Sb4S13 Monograin Powders for Photovoltaic Applications)

*nimekiri täieneb jooksvalt

Laeb infot...