Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi õiguse instituudis alustas tööd eraõiguse professor Thomas Hoffmann.

Sügis tõi TalTechi hulga uusi professoreid. Küsisime kõigilt neli küsimust. Rahvusvahelise taustaga töötajate vastused jätsime rahvusvahelisse keelde usus, et lugejad mõistavad: TalTechis on töötajaid 51 riigist ja 61% teadusartiklitest valmib rahvusvahelises koostöös.

Thomas Hoffmann

Õiguse instituut, eraõiguse professor, kes vastas küsimustele kahes keeles

Esimene tööpäev professorina: 01.09.2019

Tutvusta end, palun, viie lausega. / Please introduce yourself in five sentences.

Eesti hakkas mind paeluma juba 2005. aastal, kui tulin siia oma Heidelbergi doktorantuuriõpingute raames teadusvisiidile. Otsustasin mitte päriselt lahkuda ja pärast mõnda aastat õiguspraktikat Kiievis ja Berliinis ning Saksamaa akadeemilistes ringkondades asusin 2011. aastal Eestisse tööle. 2016. aastal liitusin täiskohaga TalTechiga. Lisaks Eesti tõhusale töökultuurile ja digiarendustele otsustasin siia kolida, kuna tunnen, et mind köidab ka Eesti eriline kultuuriline mitmekesisus: kaasaegne Eesti on otsustanud oma põhjamaist eluviisi veelgi täiustada. Eesti traditsioonides, keeles ja ajaloos leian palju paralleele ka enda Põhja-Saksa taustaga ning riigi Ida-Euroopa mõõde annab sellele vürtsi, mida ma ilmselt taga igatseksin, kui elaksin täielikult küllastunud heaoluühiskonnas.

Estonia started to fascinate me as early as 2005, when I came here for a research visit within my PhD-studies in Heidelberg. I decided not to leave for good, and after some years in an international law firm in its real estate department in Kyiv and Berlin as well as in German academia I settled down in Estonia in 2011. In 2016, I joined TalTech full-time. Beyond the efficient hands-on-mentality of Estonian working culture – and its digital implementations –, I decided to move here because I feel attracted by its specific kind of cultural diversity: contemporary Estonia is determined to further perfectionate its Nordic way of life, in Estonian traditions, language and history I find much from my own northern German background, and the East-European dimensions of the country give it a twist I would probably miss if I lived in an entirely saturated society.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi oma uuele töökohale tood? / What kind of knowledges and experiences you bring to TalTech from your previous jobs?

Olen viimase 16 aasta jooksul uurinud, õpetanud ja praktiseerinud eraõigust erinevates õigussüsteemides ning arvestades enamiku Eesti kohtupraktika valdkondade väheseid inimressursse ja sellest tulenevat tungivat vajadust teadmiste järele paljudes väga erinevates valdkondades, on mul üsna mitmekesine profiil, mis ulatub õigusajaloost pankrotiõiguse, intellektuaalomandi õiguse, lepingu- ja tarbijaõiguse kaudu seaduste ja digitaliseerimiseni, osutudes siin töötades reaalseks tugevuseks. Peaaegu igakuine võimalus sukelduda uutesse teemadesse – nagu hiljuti tehisintellekt ja tervishoid – on tegelikult minu üks TalTechi töö aspekte, mida ma naudin kõige rohkem.

I have been researching, teaching and practicing private law in various legal systems over the last 16 years, and given the scarce human resources in most fields of jurisprudence in Estonia and the resulting pressing need for expertise in a multitude of very different fields, my rather diversified profile reaching from legal history via insolvency law, intellectual property law, contract and consumer law to law and digitalization proved to be a real asset working here. Having the opportunity to plunge into new issues on an almost monthly basis – as recently AI and healthcare – is actually one of the aspects of my work at TalTech I enjoy most.

Mida tahad TalTechi tenuuriprofessorina korda saata? / What are your goals in your position in TalTech?

Meie ühiskonna digitaliseerimine nõuab eri õigusvaldkondade kohandamist uute nõudmistega. Oma uuel ametikohal keskendun ma selle ülemineku kontekstis usaldusväärsete ja sidusate eraõiguslike kontseptsioonide väljatöötamisele – ning ootan selles valdkonnas viljakat koostööd nii TalTechi kui ka teiste sidusrühmadega.

The digitalisation of our society requires the adaptation of various fields of law to novel demands. Within my new position, I focus on developing sound and coherent private law concepts for this transition – and looking forward to fruitful cooperation on this with TalTech and beyond.

Üks üllatus, mis professorina töötades on olnud? / One surprise that you have had as a professor in TalTech?

Olin meeldivalt üllatunud siinsete teadlaste autonoomia ulatusest oma tööd tehes. Loeb see, mida teadlane loob. Seda, kas tööd tehti kontoris, kodus või lennukis, peetakse ebaoluliseks ja minu arvates õigustatult. Pealegi olin tõesti üllatunud, kui paljud Eesti õigusteadlased töötavad minuga üsna sarnaselt, s.t töötatakse mitmes eri asutuses ja mitmesuguste töökohustustega, mis on omakorda seotud paljude ülesannetega, ja kui palju kasu toob selline teooria ja praktika vaheline rööprähklemine õppetöös.

I was happily surprised about the extent of autonomy researchers enjoy while doing their work. It is what you deliver that counts – whether you did your work in the office, at home, or on an airplane is considered irrelevant, and rightly so. Besides, I was really surprised how many Estonian legal scholars work quite similarly as I do, i.e. dealing with a multitude of different tasks in various functions at different institutions, and how many benefits this multi-tasking between theory and practice gives to teaching. ■

Thomas Hoffmann

Laeb infot...