Tallinna Tehnikaülikool

28. aprillil algusega kell 10 toimub TalTechi aulas suurim seni siinkandis nähtud vesinikukonverents. Vesinik ei ole enam pelgalt ulmefilmide teema, vaid juba praegu maailma eri paigus toimiv viis kahjulike heitgaaside vältimiseks.

vesinikukonverents 2023

Konverentsi korraldab värskelt ülikoolis tegutsemist alustanud TalTechi Vesinikuorganisatsioon. Koostatud sisukas kava annab valdkonna potentsiaalidest ja kitsaskohtadest hea ülevaate. Valdkonda aitavad tundma õppida üle 20 vesinikuga seotud esineja, kelle hulgas on valdkonna ettevõtete esindajaid, eksperte, haridusvaldkonna esindajaid kui ka riigijuhte. Konverents käsitleb vesinikku kui ühte alternatiivi kliimaeesmärkide täitmisel ning võimalust dekarboniseerida sektoreid, mis seni on olnud silmitsi ületamatu takistusega. 

Registreerimine ja lisainfo kodulehel: https://www.litfestival.ee/lit-23/konverents

Mitmed Euroopa riigid, eesotsas Holland ja Saksamaa, on leidnud viise energiasektori jätkusuutlikuks ja keskkonnasõbralikuks muutmisel. Välja on arendatud üleriigilisi vesiniku infrastruktuure, mis kõik aitavad kaasa valdkonna kiiremale arengule nii kohalikul tasandil kui mujalgi, olles oma edulugude ning kitsaskohtade väljaselgitamisega eeskujuks ka teistele riikidele. Sarnaselt Hollandile ja Saksamaale on vesinik aktuaalne ka Eestis ning kogub üha rohkem populaarsust. Kohalikul tasandil on loodud erinevaid ühendusi ja toetusgruppe, mis tegelevad ettevõtete vahel koostöö arendamisega ning haridusvaldkonnas vajalike teadmiste edasiandmise ja süvendamisega. Eesti initsiatiiviks on aidata kaasa Eesti energiasektori roheliseks muutmisel luues esimene üleriigiline Vesinikuorg. Vesinikuoru kohta saab lähemalt lugeda ühenduse kodulehel https://vesinikuorg.ee.

21. aprillil tähistas TalTechi Vesinikuorganisatsioon esimest sünnipäeva. Kolme elektroenergeetika ja mehhatroonika tudengi loodud organisatsioon näeb valdkonnas palju potentsiaali, aga ka vajadust selle kiiremaks arenguks, ühendades tudengeid, ülikoole, eksperte ja ettevõtteid. Möödunud sügisel liitus organisatsiooniga 30 liiget ning esimese aasta jooksul on viidud läbi erinevaid projekte vesiniku valdkonnas teadlikkuse tõstmiseks ning tugeva järelkasvu tekitamiseks. Organisatsiooni üheks missiooniks on vesinikutehnoloogiate valdkonna süvendamine lisaks Tartu Ülikoolile ka Tallinna Tehnikaülikoolis. Tudengiorganisatsioon on avatud pakkumistele ja läbirääkimistele, et liita haridusvaldkonna esindajaid, ettevõtteid ja tudengeid valdkonna arengu soodustamise eesmärgil. TalTechi Vesinikuorganisatsiooni tegemistega saab lähemalt tutvuda ning ühendust võtta kodulehel https://tivo.ee/.

Laeb infot...