Tallinna Tehnikaülikool

Eesti on digiriik ja Tallinna Tehnikaülikool on algatanud programmi TalTech Digital, mille eesmärk on kasutada kõige kaasaegsemaid tehnoloogilisi võimalusi oma igapäevase tegevuse – õppimise, õpetamise ja uurimistöö – paremaks korraldamiseks. Virumaa Kolledž on aktiivne digilahenduste rakendaja ja kasutaja nii õppe- kui ka arendustöös. Oskused ja kogemused on selleks, et neid jagada, sh väljapoole Eestit.  2018. aastal sai ülikooli rahvusvahelise koostöö talitus partnerlussoovi Polotski Riiklikust Ülikoolist. Samal ajal kuulutati välja välisministeeriumi arengukoostöö programm. Asjaolude kokkulangemise tulemusena taotles Virumaa Kolledž toetust oskusteabe jagamiseks Valgevenes ja sellega pandi alus kaheaastasele projektile „Uute tehnoloogiate, sh IKT rakendamine õppekavaarenduses Valgevenes“.

Mare Roosileht, Virumaa Kolledži direktor | Foto: Virumaa Kolledž

Kogemus võtab õpetamise eest igal juhul suure tasu, kuid ka õpetab kõikidest õpetajatest paremini.

Thomas Carlyle, šoti filosoof, matemaatik ja õpetaja

Polotski Riiklik Ülikool sarnaneb Virumaa Kolledžiga: paiknedes pealinnast kaugel, koolitatakse seal spetsialiste riigi jaoks olulistes tehnikavaldkondades; õppejõudude arv on piiratud, mis ei võimalda keskenduda ainult ühele teadussuunale, vaid tuleb arendada end mitmes valdkonnas. Juba esimesel kohtumisel leidsid partnerülikoolide töötajad ühise keele ja lepiti kokku koostöö tegevusalad.

Mare Roosileht ettekannet tegemas

Õppearendustegevus toimus neljas valdkonnas: infotehnoloogia, automaatika, mehaanika ja keemia. Kahel visiidil Valgevenesse viidi läbi koolitused ja seminarid Polotski Ülikooli töötajatele. Väga suur oli partnerülikooli juhtkonna huvi haridustehnoloogiliste kogemuste, e-õppe, sh Moodle’i rakendamise, tööaja arvestuse ja tasustamise vastu. Üks eesmärke oli veenda Polotski Riikliku Ülikooli juhtkonda e-õppe olulisuses õppeprotsessis ning vajaduses motiveerida õppejõude sellega tegelema. E-kursuste väljatöötamine on Valgevenes suur probleem, kuna seal puuduvad õppejõududel piisavad digipädevused ja ei jätku haridustehnolooge. Samuti puudub ülikoolis motivatsioonipakett, et suunata õppejõude e-kursuseid koostama. Nii nagu TalTechis aastaid tagasi, on ka Valgevenes tulihingelisi õppejõude, kes kinnitavad, et nad ei hakka iialgi e-kursust looma ja veebi teel õpetama, kuid... Ära iial ütle iial! Saabus COVID-ajastu.

Partnerdelegatsioon külastas ka Eestit, et tutvuda IKT kasutamisega TalTechi ja Virumaa Kolledži õppetöös ning rakendada saadud kogemusi ja teadmisi Polotski Riiklikus Ülikoolis õppekvaliteedi tõstmiseks. Valgevenelastele tutvustati peamiselt Tööstus 4.0 ja IT valdkonna spetsialistide koolitamist. Kohtuti kolledži partnerettevõtetega ning jagati kogemusi koostööst praktikakorralduses ja õppekavaarenduses, külastati ka ülikooli innovaatlilisi metoodika- ja tehnikalaboreid ning Mektoryt.

Mõlema partnerülikooli õppekavadel rakendatakse projekti raames loodud ühiseid õppematerjale, nt e-kursuseid Moodle’i keskkonnas: Arukate süsteemide elementide projekteerimine ja väljatöötamine, Süsteemide automatiseerimise ja juhtimise alused, Arvutimodelleerimine ja projekteerimine, Masinamehaanika ja masinaelemendid.

Edaspidi on plaanis teha rohkem koostööd teadus- ja arendusvaldkonnas. Projektiperioodil õnnestus saada ka positiivsed otsused kahele ERASMUS+ taotlusele, mis pandeemia tõttu on küll jäänud esialgu rakendamata.

Virumaa Kolledži delegatsioon Valgevenes

Kui 2020. a oktoobris kuulutas välisministeerium välja arengukoostöö piiratud taotlusvooru Valgevene kodanikuühiskonna toetamiseks, siis otsustasime koos Polostki Ülikooliga taotleda rahastust ka järgnevaks kaheks aastaks. Kuna info positiivsest koostööst oli Valgevenes levinud, siis avaldas soovi projektiga liituda ka Vitebski Riiklik Ülikool.

Projekt „Eesti parimate digilahenduste ja õppemetoodikate jagamine ja rakendamine Valgevene ülikoolide insenerivaldkonna õppekavadel” sai toetust kuni 2022. aasta lõpuni summas 184 947 eurot. Koostöö eesmärk on kahe Valgevene ülikooli insenerivaldkonna erialade õppekvaliteedi tõstmine Virumaa Kolledži kaasabil, kasutades uusimaid IKT vahendeid. Koostöö hõlmab nii õppe- ja arendustegevust kui ka üldiste koostöö- ja pedagoogiliste teadmiste ja oskuste edastamist. Projekti tulemusena laienevad Valgevene ülikoolide üliõpilaste ja õppejõudude teadmised ja oskused digiõppevahendite rakendamisel õppetegevuses tehnika valdkonnas. Õppetegevus viiakse läbi tänapäevasemate digiõppe- ja tehniliste vahendite ja õppemeetoditega, koostatakse nüüdisaegsed digiõppematerjalid. Ühistegevuse kaudu toetatakse Valgevene ülikoolide rahvusvahelistumist ja koostööd, sh rakendades distantsõppe vahendeid, ja viiakse läbi rahvusvaheline digikonverents.

Tasemeõppe andmise kõrval on Virumaa Kolledžil ka laiem missioon: jagada tehnikaharidust ja -teadmisi Ida-Virumaal. Nüüd on lisandunud piiriülene kogemuste ja teadmiste vahetus. Tsiteerides Johann Wolfgang von Goethet: „Ei piisa sellest, et teatakse – teadmisi tuleb ka rakendada. Ei piisa sellest, et tahetakse – tuleb ka vastavalt tegutseda.“

Laeb infot...