Tallinna Tehnikaülikool

Kompetentsus on kindlal töökohal tööalases tegevuses kõrgel tasemel toimetulekuks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste, hoiakute, suutlikkuse ning võimekuse kogum. Nii mõndagi sellest loetelust saab omandada töökohal, kuid kindlasti on oluline teadmiste ja oskuste pidev täiendamine. Detsembrist märtsini viis läbi Virumaa kolledž koostöös inseneri- ja loodusteaduskonnaga mitu erialaspetsiifilist täienduskoolitust.

Woman sitting behind computer.

Katrin Kruut, Virumaa kolledži taseme- ja täiendusõppe peaspetsialist | Foto: Dmitry Matveev

Mäeinseneride täienduskoolitust korraldas kolledž juba kaheksandat korda. Viimasel kolmel aastal on osalejaid igas grupis üle Eesti 30 ringis. Mitmed mäeinsenerid osalesid juba teist korda, kuna see võimaldab neil praktiliste ja uute teadmiste omandamise kõrval taotleda ka mäeinseneri kutset. Nimelt on kursuse uue koolituskava kinnitanud ja kooskõlastanud ka Eesti Mäeselts ning see annab 30 TPd. Seekord oli lisatud rohkem finants- ja juhtimiskompetentse, samuti laiendasime õppurite oskusi IT valdkonnas. Õppijad kiitsid uuendusi nii suulises kui ka kirjalikus tagasisides.

Teiseks uuenduseks oli koolituse pikkus: neli päeva varasema kolme asemel. Õppepäevad ei olnud enam nii pikad ja väsitavad ning see aitas kaasa info paremale omandamisele.

Analüüsimetoodikate valideerimise koolitust tegi kolledž esimest korda, soov tuli kohalikult keemiaettevõttelt. Kuigi koolitus oli väga kitsa profiiliga, kogunes üllatavalt suur õppegrupp – kokku 30 inimest. Õppetöö viis läbi TalTechi loodusteaduskonna vanemteadur Maria Kulp. Tänu suurepärasele õppejõule, kolledži IT-võimalustele (sh mobiilne arvutiklass) ja infrastruktuurile oli tagasiside väga positiivne.

Kursuse Andmeanalüüs statistikapaketiga R viis esmakordselt läbi kolledži doktorikraadiga õppejõud Olga Dunajeva, kes valmistas ette ja juhtis sisekoolitust Eesti Energia töötajatele Tallinnas. Koostöö koolituse tellijaga oli meeldiv ja asjalik ning kolledž on valmis ka edaspidi pakkuma erialaseid täienduskoolitusi nii Eesti Energiale kui ka teistele ettevõtetele.

Kõige pikemaajalisem on Viru Keemia Grupi tellitud sisekooli­tus Seadmete remont, materjalid, mehhanismide ja masinate teooria. Kursus algas 2018. aasta novembris ning kestab kuni 2019. a märtsi lõpuni. Kursus on mõeldud kesk- ja keskeriharidusega töötajatele tutvustamaks mehhanismide ja masinate teooriat, tehnomaterjale, konstruktsioonide materjalide tehnoloogiat ja mehhanismide remonti. ■

Laeb infot...