Tallinna Tehnikaülikool

Kvalifitseeritud tööjõuvajadus on Eestis väga suur ning eriti suur on vajadus pädevate ehitusvaldkonna spetsialistide järele. Tallinna  Tehnikaülikool pakub ainulaadset võimalust ehituse valdkonna esimese kõrgharidusastme lõpetajatel ehk bakalaureuse või rakendusliku kõrghariduse omandanutel jätkata õpinguid kaheaastases erialases magistriõppeprogrammis.

Insener_tark linn

„Ehitusvaldkond sobib inimesele, kes julgeb mõelda suurelt, ei karda vastutust ning omab ambitsiooni midagi silmaga nähtavat ja  käega katsutavat ära teha. Tööpõld selles vallas on lai ning nõudlus ehitusinseneride järele on väga suur,” ütleb TalTechi hoonete ja  rajatiste magistriõppekava programmijuht Simo Ilomets. „Rõõm on tõdeda, et nii meie sisseastujate kui ka lõpetajate arv on aasta- aastalt suurenenud, mis näitab inimeste siirast huvi ehitusvaldkonna vastu, samuti on kasvanud tudengite rahulolu õppekava ja  õppainete sisu, õppejõudude ja õppetöö korralduse üle. Enamik magistriõppekava peaeriala lõpetajatest saab vastavalt Euroopa  kvalifikatsiooniraamistikule kutseala 7. taseme esmase kutse. Pärast lõpetamist tuleb paar aastat töötada ning seejärel on võimalik  taotleda juba n-ö päris 7. taseme kutset, mis annab õiguse pädeva isikuna ehitusvaldkonnas tegutseda.” 

Ta lisab, et tänane ja tuleviku ehitus on teadmistepõhine, kus uuteks fookusteks on lisaks energiatõhususele ehitiste keskkonnamõju, ringmajandus, kvaliteetne ruum (sh sisekliima ja ligipääsetavus) ning lisandväärtused. Muutumas on senine  olukord, kus me olevikus projekteerime ehitisi tulevikuks, kasutades mineviku kliima andmeid – täna käib töö selle nimel, et ehitatud keskkonna projekteerimisel arvestada tuleviku kliimaprognoose, seda nii hoonete toimivuse, hoolduse- ja remondivajaduse kui ka kasutusea hindamiseks, samuti nii hoonete kui ka linnakeskkonna sademeveesüsteemide dimensioneerimiseks. 

TalTechi hoonete ja rajatiste magistriõppekavas on kaheksa peaeriala, mis katavad laia spektri kogu ehitusvaldkonna vajadustest: 

  • Hoonete energiatõhusus – äärmiselt aktuaalne sektor, eriti arvestades meie vananeva elamufondi kehva energiatõhusust ja sisekliimat ning sellest tulenevat renoveerimise vajadust, mis renoveerimise mahtusid lähema kümnendi jooksul kordades  suurendab. Ühest küljest on oluline kavandada energiatõhusaid ja vähese keskkonnamõjuga hooneid, mida ei ole võimalik saavutada põhjalikult analüüsitud piirdetarindite, tehnosüsteemide ja taastuvenergia allikateta. Teisalt on nii olemasolevate kui ka uute projekteeritavate hoonete puhul energiatõhususe alased väljakutsed seotud laiemalt elukeskkonna kvaliteedi tõstmisega, arvestades uute lahenduste ja ehitusmaterjalidega ning nende võimalikku ringlussevõttu tulevikus.
  • Hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid – aina tähtsam on kavandada hea sisekliimaga energiatõhusaid hooneid, mida ei ole võimalik  saavutada professionaalselt kavandatud, ehitatud ja hooldatud kütte-, ventilatsiooni- ning õhukonditsioneerimise süsteemideta.  Viimaste aastate kuumad suved ning külmad ja lumerohkem talved ilmestavad hästi, et soovitud sisekliima tagamine nii suvel kui ka  talvel on tõsine väljakutse, tagamaks elanikele soovitud sisekliimat. 
  • Kinnisvara korrashoid – valdkond, millega Eestis ei ole seni väga palju tegeletud ning kus on vajadus magistriõppega inimeste vastu  eriti suur. Selleks, et ehitatud keskkonna CO2 jalajälge vähendada, peame pikendama hoonete kasutusiga, mille puhul on määravaks  muu hulgas kinnisvara korrashoid. Samuti tuleb ehitatud keskkonna korrashoiu puhul arvestada muutuva kliima ning uute ehitus- ja  viimistlusmaterjalide püsivuse ning hooldamise ja remondi vajadusega. Hästi korrashoitava kinnisvara väärtus on suurem ja see on  atraktiivsem ka investeeringuna.
  • Teede- ja sillaehitus – kui ei ole ühendusteid ja sildu, ei ole ka riiki. Majandus saab areneda ainult juhul, kui selleks on olemas asjakohane ja heas seisukorras teedevõrk ning muu tehniline taristu, näiteks sillad, viaduktid, ökoduktid, kergliiklusteed, Tänavad, katendid jms. See kõik nõuab tegijatelt loovat insenerimõtet, planeerimist, projekteerimist, teadmisi materjalidest, uuenevast ehitustehnoloogiast ning ehituskvaliteedi tagamise võimalustest ja hooldusmeetoditest. 
  • Vee- ja keskkonnatehnika – see eriala hõlmab veehaarete, vee edastamise, jaotamise ja vee töötlemise ning reovee, ärajuhtimise ja  puhastamise arendamist, samuti kõike, mis seondub sademevee korraldamisega. Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid on  tegevad hoonete kavandamisel ja ehitamisel, linnade vee- ja reoveepuhastite ning välisvõrkude projekteerimisel ja rajamisel.
  • Ehitusgeodeesia – seoses järjest keerukamate ehitiste püstitamisega suureneb ka ehitusgeodeesia osatähtsus. Ehitusgeodeetilised tööd algavad ehitise jaoks planeeritud maa-ala mõõdistamisega ja detailse topograafilise plaani koostamisega, mis on projekteerijate töö aluseks. Samuti tegeleb geodeesia ehitatud keskkonna täpse ülesmõõdistamise, kartograafia ja  geoinformaatika arendamisega. Seoses hoonete renoveerimisel kasutatavate uute meetoditega on tekkinud vajadus hoonete täpseks ülesmõõdistamiseks kolmemõõtmelise punktipilve abil. 
  • Ehitiste projekteerimine – sellel erialal õpetatakse konstruktsioonide, ehitusmaterjalide, ehitusfüüsika ja energiatõhususe aineid.  Õppetöö käigus saab teoreetilised ja praktilised põhiteadmised betoon-, puit-, metall- ja kivikonstruktsioonidest, modelleerimise ja  projekteerimise tarkvaradest FEM, CAD ja BIM, samuti piirdetarindite soojus- ja niiskusfüüsikast, akustikast ja  energiasimulatsioonidest. 
  • Ehitusjuhtimine – iga ehitusprojekt on eelkõige investeerimisprojekt, mis algab kulude kalkuleerimise ning eelarvete koostamisega ehitise tellijale. Ehitusjuhtimisele spetsialiseerumine valmistab ette tööks arendusprojekti targa tellijana, ehitustööde juhtina, eelarvestajana, järelevalve insenerina. Õpe kohandub valdkonna ja turu vajaduste muutustega, millest tulenevalt on suurenenud näiteks ehitusinfo modelleerimise (BIM), uute ehitustehnoloogiate ja -materjalide aga ka ärimudelite,  ettevõtluse ja innovatsiooni teemade osakaal. 

Kasuta kandideerimisel eelnevaid töökogemusi ja täiendkoolitusi.

Hoonete ja rajatiste magistriõppe nominaalõpiajaks on kaks aastat ning kui see nõutud mahus läbida, on tegemist tasuta õppega.  Õppeained on jagatud moodulitesse üldistest ainetest spetsiifilisemateks, jagunedes üldõppeks, põhiõppeks, eriõppeks, vabaõppeks,  praktikaks ja lõputööks. „Tegu on päevase õppega ja tunniplaani tuleb sobitada muude kohustuste, näiteks töö ja pereeluga. Samas on viimased aastad toonud meie majjagi juurde omajagu e-õpet, nii et õppimise sobitamine oma igapäevaellu on mõnevõrra lihtsam kui  varasemalt. Oleme olnud õppetöö korraldamisel paindlikud, eriti pandeemia tingimustes. Õppejõud võimaldavad loengute distants- ja e-õpet ning õppekava uuendamine on pidev protsess,” ütleb Ilomets.

Insener_projekteerija

Kandideerimiseks on vajalik kõrgharidus ehituse või tehnika valdkonnas olenevalt peaeriala valikust. Kui teie varasem kõrgharidus ei  ole peaerialale otseselt sobilik, saab varasemale haridusele lisaks arvestada täiendkoolitusi või töökogemust. Seega tasub aegsasti ehk  hiljemalt 10. juuniks 2022 esitada Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine (VÕTA) taotlus, sest enne sisseastumist võib  olla vajalik mõne vahemooduli läbimine. 

Vastuvõtt on lävendipõhine ja toimub suuline vestlus. Ilometsa sõnul on oluline tõsine huvi eriala vastu ning motiveeritus läbida  õppekava edukalt nominaalajaga. Kasuks tulevad eelnenud õpingud ja tööalane kogemus ning nende seotus õppekava eesmärkide ja  õpiväljunditega. Samuti laiem üldisem vaade valdkonnale ja enda perspektiivile erialases töös. 

Mida TalTech tudengitele pakub?

„Õppetöös kasutame tipptasemel simulatsioonitarkvarasid, laboreid ja katsetaristut, õpetame töötama FEM, CAD, BIM,  ehitusfüüsika- ja energiasimulatsiooni tarkvaradega, mille valdamine on ehitusinseneri elementaarne kirjaoskus,” tutvustab Ilomets. „Meil on tihe koostöö ehitusfirmadega, mis võimaldab üliõpilastel külastada ehitusplatse ja taristuobjekte, mille abil kinnistada teoreetilisi teadmisi ning analüüsida reaalsete projektide elluviimist. Tudengitel on võimalus kandideerida  ehitusfirmade ja eraisikute nimelistele stipendiumitele. Välisõpingutest ja -praktikast huvitatutel on võimalus õppida  vahetustudengina erinevates välisülikoolides ning leida kontakte praktika sooritamiseks välisriikides.” 

Insener_Nullenergia Akadeemia tee 5a

Ülikool pakub tudengitele  praktilise suunitlusega lõputööde teemasid ja kaasab neid võimalusel erinevatesse uurimisprojektidesse. Õppejõud on oma valdkonna tunnustatud tippspetsialistid, kellede osalusel on muu hulgas viidud viimastel aastatel TalTechi linnakus ellu mitmeid  suundanäitavaid pilootprojekte. Näiteks innovatiivsel meetodil Eesti esimeseks liginullenergiahooneks rekonstrueeritud kortermaja Akadeemia tee 5a või Eesti esimene tervikliku niiskusturvalisuse tagamise protsessi meetodil tellitud, projekteeritud ja  ehitatud ja kasutusse võetud Ehituse Mäemaja õppe- ja teadushoone Mäepealse 3. Samuti osaletakse mitmes tulevikku vaatavas  siseriiklikus või rahvusvahelises projektis, kus lisaks uusehitiste temaatikale uuritakse ja töötatakse välja lahendusi olemasolevate  hoonete tervikrenoveerimiseks või siis ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutuseks, liikumaks ringmajanduse suunas. 

Insener_Ehituse Mäemaja

TalTechi  lõpetanud on pärast kutse saamist hinnatud spetsialistid, nad tulevad tööalaselt toime ja tunnevad end tööturul konkurentsivõimelisena. Lõpetajate töötasu pole mõtet keskmise palgaga üldse kõrvutada, sest esiteks ei ole tehnikaülikooli magistriõppe lõpetaja keskmine inimene ja teiseks on TalTechi lõpetajate töötasu on keskmisest oluliselt kõrgem.

Artikkel ilmus esmakordselt Äripäevas 16.03.2022

Kui sina ei taha olla keskmine inimene ja su unistus on nii enda kui kogu Eesti tulevik paremaks ehitada, siis Hoonete ja rajatiste eriala on just sulle!  Esita sisseastumisavaldus Hoonete ja rajatiste magistriõppesse juba täna. Vastuvõtt on avatud kuni 6. juuli kell 12.00. 

Laeb infot...