Tallinna Tehnikaülikool

Millistel tingimustel saab taotleda?

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane siis, kui:

 • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
 • ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu 75 protsenti või õpib täiskoormusega esimesel semestril;
 • vastaval semestril jäeti üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus rahuldamata põhjusel, et Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) maksukohuslaste registri andmete kohaselt ületab üliõpilase ja tema perekonnaliikmete keskmine sissetulek kuus vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks kehtestatud arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära (sissetulek pereliikme kohta kuus on väiksem kui 631 eurot bruto); 
 • üliõpilase ja tema perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära, eelkõige kui nimetatud sissetulek on vähenenud seoses üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele võtmisega või töövõime püsiva kaotusega 80–100 protsenti;
 • vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on jäetud rahuldamata eritoetuse taotluse esitamise kalendrikuul.

Kuidas taotleda?

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemisest:

 • Üliõpilane taotleb Haridus- ja teadusministeeriumist (HTM) vajaduspõhist õppetoetust vahetult enne vajaduspõhise eritoetuse avalduse esitamist (jooksva kuu jooksul), et oleks näha samal kuul tagasilükatud taotlus koos põhjusega. Tagasilükatud taotlus tuleb saata koos muude avalduse juurde käivate dokumentidega ülikooli. NB: Väljavõte peab olema digitaalselt allkirjastatud HTM-i poolt.

 • Üliõpilane täidab taotluse vormi ja saadab selle digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vpet@taltech.ee

 • Üliõpilane esitab kõikide pereliikmete sissetulekute EMTA (Eesti maksu- ja tolliameti) tõendi kolme viimase kuu kohta, mis eelnevad taotluse esitamise kuule. Pereliikmeteks arvestatakse inimesi samadel alustel mis vajaduspõhise õppetoetuse puhul. Taotluse esitaja iga pereliige saab EMTA-st ise oma tõendi tellida, logides sisse e-maksuametisse ning liikudes seal järgnevalt: Registrid ja päringud -> Tõendite koostamine -> Uus tõend -> Maksuandmete tõend. NB: Maksutõendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud EMTA poolt.

 • Iga kuu 10. kuupäeval tulevad andmed eelmise kuu kohta EMTAsse. Alati peab esitama EMTA tõendi eelneva kolme kuu kohta. Seega, kui taotleda toetust näites kuupäevadel 1.-9. september, siis ei saa veel esitada augustikuu maksuandmeid, sest neid pole veel EMTAs. Sel juhul peab tõendit koostades valima kolmeks eelnevaks kuuks mai, juuni, juuli. Alates 10. septembrist on juba ka augusti andmed olemas ning siis peab valima kuud juuni, juuli, august.

 • Üliõpilane saadab koos muude avalduse juurde käivate dokumentidega ülikooli Vajaduspõhise õppetoetuse taotluse (kus on välja toodud kõik leibkonna liikmed), mis on kättesaadav Eesti.ee keskkonnast pdf-vormis pärast Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemist.

 • Erandjuhul, kui eelnevad dokumendid ei kajasta kogu infot üliõpilase perekonna koosseisu või majandusliku olukorra kohta, esitab üliõpilane vajadusel muud dokumendid, mis tõendavad taotleja ning tema perekonnaliikmete sissetulekuid taotluse esitamisele eelnenud kolmel kalendrikuul (välja arvatud panga kontoväljavõtted).

Dokumendid saata aadressile vpet@taltech.ee

Taotlusi on võimalik esitada semestri jooksul. Toetust makstakse semestris kuni viis kuud, alates toetuse taotlemise kuust. Toetuse suurus on 135 eurot kuus.

Et saada toetust alates jooksvast kuust, peab taotlus koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentidega olema esitatud enne jooksva kuu 21. kuupäeva (st kõik dokumendid peavad korrektselt vormistatult ja vajalike allkirjadega olema saadetud hiljemalt iga kuu 20. kuupäeval kell 23.59)

Taotlusi määratakse taotlejatele taotluste esitamise järjekorras, kuni Tallinna Tehnikaülikoolile eraldatud vastavas fondis vahendeid jätkub. Toetuse väljamaksmine toimub taotletud kuu viimasel tööpäeval.