Tallinna Tehnikaülikool

Taltech Virumaa Kolledži Vilistlaskogu

TTÜ Virumaa Kolledži Vilistlaskogu on asutatud 20. aprillil 2013. aastal toimunud asutamiskoosolekul.

TTÜ Virumaa Kolledži Vilistlaskogu eesmärgid on:

 1. TTÜ VK vilistlaste ühendamine ja ühistegevuse korraldamine;
 2. koostöö arendamine TTÜ VK-ga hariduse, teaduse ja praktika valdkonnas;
 3. osalemine Ida-Virumaa tehnikahariduse ning -teaduse kujundamisel;
 4. kaasaaitamine TTÜ VK arengule tingimuste loomisel;
 5. TTÜ VK tehnikadushariduse propageerimine;
 6. TTÜ VK tegevuse nõustamine;
 7. koostöö arendamine TTÜ, Eesti ja välismaa ülikoolide vilistlaskogudega.

Vilistlaskogu liikmeks astumise avaldus

Taltech Virumaa Kolledži Vilistlaskogu põhikiri

I Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing TTÜ Virumaa Kolledži Vilistlaskogu (edaspidi: VKVK) on TTÜ
Virumaa Kolledži (edaspidi: TTÜ VK) vilistlaskonna vabatahtlik ühendus, mis on asutatud
20. aprillil 2013.a. Kohtla-Järvel toimunud asutamiskoosolekul. Mittetulundusühingu nimi
on TTÜ Virumaa Kolledži Vilistlaskogu, nime tõlge inglise keeles on Alumni Association
of Virumaa College of TUT.
1.2 VKVK juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik, Kohtla-Järve linn.
1.3 VKVK eesmärgiks on:
1) TTÜ VK vilistlaste ühendamine ja ühistegevuse korraldamine;
2) koostöö arendamine TTÜ VK-ga hariduse, teaduse ja praktika valdkonnas;
3) osalemine Ida-Virumaa tehnikahariduse ning -teaduse kujundamisel;
4) kaasaaitamine TTÜ VK arengule tingimuste loomisel;
5) TTÜ VK tehnikadushariduse propageerimine;
6) TTÜ VK tegevuse nõustamine;
7) koostöö arendamine TTÜ, Eesti ja välismaa ülikoolide vilistlaskogudega.
1.4 VKVK on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma arvelduskonto ja sümboolika.
1.5 VKVK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.6 VKVK majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.7 VKVK on asutatud määramata tähtajaks.

II Vilistlaskogu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1 VKVK liikmeks võib olla iga TTÜ VK vilistlane ja TTÜ VK viimase õppeaasta üliõpilane,
kes soovib arendada VKVK eesmärgiga kooskõlas olevat tegevust. TTÜ VK vilistlaseks on iga TTÜ VK lõpetanud isik, kes on saanud TTÜ VK diplomi või akadeemilise kraadi.
2.2 VKVK liikmeksastumiseks tuleb esitada VKVK juhatusele (edaspidi: juhatus) juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjalik avaldus. VKVK asutamiskoosolekust osavõtjad on VKVK
asutajaliikmed.
2.3 VKVK liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.4 VKVK-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaastumine jõustub otsuse vastuvõtmise päevast.
2.5 VKVK liikme võib VKVK-st välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei ole viimase kahe aasta jooksul maksnud liikmemaksu või kahjustab VKVK mainet.
2.6 VKVK liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.
Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamusega.
2.7 Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused
3.1 VKVK liikmel on õigus:
1) osaleda VKVK töös;
2) valida ja olla valitud juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude VKVK organite liikmeks;
3) saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet VKVK tegevuse kohta;
4) teha juhatusele ja teistele VKVK organitele ettepanekuid kõigis nende tegevusalasid
puudutavates küsimustes;
5) kasutada VKVK sümboolikat vastavalt kehtestatud korrale;
6) saada soodustusi osalemisel VKVK poolt organiseeritavatel üritustel ja projektides;
7) astuda omal soovil VKVK-st välja.
3.2 VKVK liige on kohustatud:
1) hoidma oma käitumisega au sees TTÜ VK ja VKVK mainet;
2) järgima ja propageerima VKVK tegevuse põhimõtteid;
3) täitma VKVK poolt antud ülesandeid ja sellest vajadusel aru andma;
4) järgima VKVK põhikirja;
5) tasuma liikmemaksu juhatuse poolt kehtestatud tähtaegadeks ja korras;
6) teatama juhatusele VKVK liikmete arvestuse pidamiseks oma aadressi või muud
kontaktandmed ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

IV Üldkoosolek
4.1 VKVK kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Igal üldkoosolekul osaleval VKVK liikmel on üks hääl.
4.2 Üldkoosoleku pädevuses on:
1) põhikirja muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete määramine;
4) revisjonikomisjoni liikmete määramine;
5) juhatuse majandusaasta aruande kinnitamine;
6) revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
7) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes VKVK esindaja määramine;
8) VKVK ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
9) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
1) igal aastal;
2) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 VKVK liikmetest;
3) muudel juhtudel, kui VKVK huvid seda nõuavad.
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt 7 päeva enne selle toimumist posti teel või teabelevivahendite kaudu teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel kui seda nõuavad VKVK huvid või kui seda nõuab kirjalikult vähemalt 1/10 VKVK liikmetest. Erakorralisest
üldkoosolekust teatatakse teabelevivahendite kaudu vähemalt 7 päeva ette.
4.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle 10 % VKVK liikmetest. Kui
vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 10 VKVK liiget.
4.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalevatest VKVK liikmetest.
4.8 VKVK põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmetest.
4.9 VKVK põhikirjas ettenähtud VKVK eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

V Juhatus
5.1 Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib VKVK tegevust ja teda esindab juhatus, milles on 3 kuni 7 liiget. TTÜ VK direktor kuulub juhatuse koosseisu ametikoha tõttu.
5.2 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Juhatuse liige võib lihtkirjaliku
volikirjaga volitada end esindama teist juhatuse liiget, näidates ära volituste ulatuse ja tähtaja.
5.3 Juhatus korraldab VKVK praktilist tegevust ning esindab VKVK-d kõigis õigustoimingutes.
5.4 VKVK nimel teostatava tehingu, mille suurus ületab 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.5 Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees. Juhatuse koosolekuid peetakse vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Juhatuse koosolekust koos selle
päevakorraga teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.
5.6 Juhatuse koosolekuid juhatab esimees, aseesimees või esimehe poolt nimetatud üks juhatuse liige. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.
5.7 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik kohalolijate poolthäälteenamus.
5.8 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija.
5.9 Juhatuse pädevuses on:
1) oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe valimine;
2) üldkoosoleku otsuste täitmine;
3) korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute kokkukutsumine, nende päeva- ja töökorra
ettevalmistamine;
4) töörühmade moodustamine ja ekspertide kaasamine;
5) VKVK finantsmajandusliku tegevuse juhtimine, tema eelarve ja tegevuskava koostamine
ja kinnitamine, VKVK pangakonto avamine ja sulgemine;
6) majandusaasta aruande koostamine ja selle üldkoosolekule esitamine;
7) VKVK esindamine riigi ja kohaliku omavalitsuse organites, muudes organisatsioonides ja kohtus, samuti rahvusvahelistes suhetes;
8) VKVK liikmemaksu iga-aastase suuruse kehtestamine.

VI Juhatuse esimees
6.1 Juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget koos esindavad VKVK-d kõikides
õigustoimingutes.
6.2 Juhatuse esimehe pädevuses on:
1) üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise korraldamine;
2) juhatuse töö planeerimine ja korraldamine, juhatuse koosolekutel arutatavate küsimuste ettevalmistamine;
3) juhatuse liikmete töö ja nende tööjaotuse korraldamine;
4) üldkoosoleku otsustest tulenevalt, kooskõlastatult juhatusega VKVK vahendite
käsutamine.
6.3 Juhatuse esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid juhatuse aseesimees või juhatuse otsusel üks juhatuse liikmetest.

VII Vahendid ja nende kasutamine
7.1 VKVK vahendid moodustuvad:
1) liikmemaksudest;
2) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja eraldistest;
3) VKVK ürituste korraldamisest;
4) muudest laekumistest.
7.2 VKVK-l on õigus välja anda stipendiume, preemiaid ja auhindu.
7.3 Kogutud vahendeid kasutatakse käesoleva põhikirja p.1.3 toodud eesmärgi realiseerimiseks kusjuures VKVK eesmärgiga kooskõlas oleva sihtotstarbelise annetuse või eraldise puhul vastavalt annetaja või eraldaja nõudel tema poolt määratud otstarbeks.

VIII Revideerimine
8.1 Kolmeliikmeline revisjonikomisjon on VKVK sõltumatu kontrollorgan volituste tähtajaga kolm aastat. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.
Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel kuid juhatuse koosseisu nad kuuluda ei tohi.
8.2 Revisjonikomisjon revideerib vähemalt üks kord aastas VKVK finants- ja majandustegevust, põhikirja ja juhtorganite otsuste täitmist ning esitab vastava kontrolli tulemused juhatusele ning üldkoosolekule.
8.3 Jooksvat revideerimist võib teostada juhatuse või juhatuse esimehe otsusel. Jooksva
revideerimise tulemused teeb revisjonikomisjon teatavaks juhatusele koos ettepanekutega edasise tegevuse parandamiseks.

IX Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine
9.1 VKVK ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
9.2 VKVK tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud VKVK liikmetest.
9.3 VKVK tegevuse lõpetamise otsuse järel määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. VKVK likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.4 VKVK likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsuse alusel TTÜ VK-le käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärgi realiseerimiseks.
 

Põhikiri on kinnitatud TTÜ VK Vilistlaskogu üldkoosolekul 20.04.2013.a

Asutajad:
EES- ja PEREKONNANIMI ALLKIRI

Vilistlaskogu juhatus

 1. Anton Dijev, 2012 Informaatika
 2. Olga Pihl, 2010 Kütuste tehnoloogia
 3. Oksana Samsonova, 2007 Automaatikasüsteemid
 4. Natalja Selivjorstova, 2007 Informaatika
 5. Anni Sihver, 2011 Ehitustehnika
 6. Jevgeni Solovjov, 2010 Energiatehnika
 7. Roman Tjurin, 2008 Informaatika

Vilistlaskogu liikmed

 1. Artyom Antipov
 2. Anton Dijev
 3. Кonstantin Dõkov
 4. Jekaterina Hansman
 5. Evald Israel
 6. Andrei Jeršov
 7. Jevgeni Kazantsev
 8. Ivo Okas
 9. Olga Pihl
 10. Aleksandr Plehhanov
 11. Oksana Samsonova
 12. Natalja Selivjorstova
 13. Anni Sihver
 14. Jevgeni Solovjov
 15. Rоman Tjurin