Tallinna Tehnikaülikool
  • Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks.
  • Akadeemilise puhkuse avalduse esitab üliõpilane ÕISis.
  • NB! Omal soovil ja tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibimise ajal võivad üliõpilased ühes semestris esitada õpingukavas aineid ja osaleda õppetöös 18 EAP ulatuses. Keskmise, raske või sügava puudega isikul, alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanemal või eestkostjal ja üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega, on õigus täita õppekava piiranguteta.
  • Omal soovil akadeemilist puhkust saab võtta ainult üliõpilase nominaalse õppeaja jooksul.
  • Akadeemilise puhkuse korralduse TalTechis määratleb TalTechi õppekorralduse eeskiri § 31.

Pane tähele!

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on võetud tervislikel põhjustel või seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni (kehtib lapsevanemale, kes on vormistatud lapsehoolduspuhkusele).

Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused? Kontrollige oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee või helistage haigekassa klienditelefonile (+372)  669 6630.

Akadeemilise puhkuse liigid

omal soovil kuni kaks semestrit igas kõrgharidusastmes, üliõpilase nominaalse õppeaja jooksul. Akadeemilisele puhkusele omal soovil võivad kõigi kõrgharidusastmete üliõpilased minna alates teisest õppetööst osavõtu semestrist. Avaldust saab esitada ainult kuni akadeemilises kalendris näidatud omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõppkuupäevani.
Õppeaineid võib akadeemilise puhkuse semestriks deklareerida kuni 18 EAP mahus.

aja- või asendusteenistuse korral kuni kaks semestrit (aluseks teatis aja- või asendusteenistusse kutsumisest). Aja- või asendusteenistuskohutuse täitmiseks  lubatakse üliõpilane akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta jooksul. Akadeemilisele puhkusele minekuks tuleb esitada ÕISis akadeemilise puhkuse avaldus seoses ajateenistusega ning lisada ÕISis avaldusele manusena teatis aja- või asendusteenistusse kutsumisest. Kui üliõpilasel on sel hetkel kehtiv deklaratsioon, siis tal on õigus see tühistada, esitades dekanaadile avalduse. (Vt ka Kaitseväeteenistuse seadus).

tervislikel põhjustel igal ajal semestri jooksul, kuid hiljemalt kaks tööpäeva enne semestri lõppu. Enne poolsemestri lõppu esitatud avalduse korral lubatakse üliõpilane akadeemilisele puhkusele üheks või mitmeks semestriks, peale poolsemestri lõppu esitatud avalduse korral lubatakse akadeemilisele puhkusele mitte vähem kui kaheks semestriks. Üliõpilane võib soovi korral  semestriks deklareerida või jätta juba esitatud õppeainete deklaratsiooni aineid kuni 18 EAP mahus. Enne avalduse esitamist ÕISi kantud lõpphinded jäävad kehtima. Tervislikel põhjustel  akadeemilise puhkuse taotlemisel peab üliõpilane lisama ÕISi akadeemilise puhkuse avaldusele manusena arstitõendi, millel on arsti soovitus akadeemilisele puhkusele jäämiseks. Tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibimist ei saa katkestada õpingute jätkamiseks.

seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni: lapse hooldamiseks lubatakse üliõpilane akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta jooksul. Akadeemilise puhkuse avaldus tuleb esitada ÕISis ja avalduse tuleb lisada manusena lapse sünnitunnistus. Kui üliõpilasel on sel hetkel kehtiv deklaratsioon, siis tal on õigus see tühistada, esitades dekanaadile avalduse.