Site logo

Praktika

Äriinfotehnoloogia õppekava praktikate kuraator on Kristina Murtazin.
Praktika kuraator on nõustaja, kellelt saab infot kogu praktikaprotsessis toimuva kohta. 

Erialapraktika sooritamiseks:

 1. Registreeru moodles ITB1705 Erialapraktika kursusele ning tutvu kursuse infoga.
 2. Leia endale praktikakoht ning lepi praktika pakkujaga kokku täpsed tööülesanded. Erialapraktikas sobivad peaaegu kõik IT-alased praktikad, mida ettevõtted pakuvad. 
 3. Esita ÕIS-is praktikaavaldus.
 4. Praktika läbimine ettevõttes (nõutud maht 6 EAP-d = 156 tundi).
 5. Esita moodlesse ITB1705 Erialapraktika kursusele praktika tõend, -aruanne ja vajadusel muud praktika sooritamist tõendavad dokumendid. Vormid ja juhendid on leitavad moodles.
 6. Praktika kaitsmine toimub semestri lõpus seminari vormis.

 

Lõputöö

Info lõpetajale:

Tähtajad 2020/2021 õppeaasta sügissemestril lõpetajale

 • 5. oktoober - bakalaureusetöö ülesandepüstituse esitamise lõpptähtaeg;
  • Ülesandepüstitus (1 A4 lk) defineerib lõputöö konteksti ning töö täpse eesmärgi.
  • Ülesandepüstituse struktuur on leitav Moodle keskkonnas, vali kursus IABB bakalaureusetöö (jaanuar 2021). Samal kursusel toimub ka ülesandepüstituse esitamine.
 • 14. detsember - bakalaureusetöö kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg ÕIS-is;
 • 4. jaanuar - bakalaurusetöö elektroonilise versiooni (PDF), digiallkirjastatud lihtlitsentsi (BDOC) ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas, vali kursus IABB bakalaureusetöö (jaanuar 2021);
 • Paberkandjal versiooni sellel õppeaastal ei esitata!
 • jaanuar - IABB bakalauresusetööde kaitsmise tähtajad on täpsustamisel. 

Tähtajad 2020/2021 õppeaasta kevadsemestril lõpetajale

 • 1. märts - bakalaureusetöö ülesandepüstituse esitamise lõpptähtaeg;
  • Ülesandepüstitus (1 A4 lk) defineerib lõputöö konteksti ning töö täpse eesmärgi.
  • Ülesandepüstituse struktuur on leitav Moodle keskkonnas, vali kursus IABB bakalaureusetöö (juuni 2021) (kursus loomisel). Samal kursusel toimub ka ülesandepüstituse esitamine.
 • 10. mai - bakalaureusetöö kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg ÕIS-is;
 • 18. mai - bakalaurusetöö elektroonilise versiooni (PDF), digiallkirjastatud lihtlitsentsi (BDOC) ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas, vali kursus IABB bakalaureusetöö (juuni 2021) (kursus loomisel);
 • Paberkandjal versiooni sellel õppeaastal ei esitata!
 • mai - juuni - IABB bakalauresusetööde kaitsmise tähtajad on täpsustamisel. 

Hindamiskriteeriumid kaalukuse kahanevas järjekorras:

 • Sisuline lahendus ja analüüs
  • Ülesande püstitus, teema aktuaalsus/uudsus, teema läbitöötatuse aste (lahenduse mõistlikkus ja teostus, võimalike alternatiivsete lahenduste analüüs), tulemuste valideerimine
 • Sisulise töö maht ja ülesande keerukus
  • Lahendatava ülesande keerukus
  • Tehtud töö maht lahenduse väljatöötamiseks. Lõputöö teksti pikkus ei ole töö mahu mõõduks (eeldus töö mahule (hinne 4) – bakalaureus 5 nädalat tööd, magister 4 kuud tööd)
 • Vormistamine ja töö teostamise protsess
  • Korrektne vormistus
  • Korrektne viitamine, viidatavate allikate kvaliteet
  • Seletuskirja arusaadavus
  • Töö erinevate osade tasakaalustatus
  • Töö kirjutamise protsessi haldamine – ajakavast kinni pidamine, suhtlemine juhendajaga
 • Ettekanne / kaitsekõne
  • Ülesande püstituse ja lahenduse arusaadavus
  • Enda tööpanuse esiletoomine
  • Teema valdamine

 Kui töö on ühe kriteeriumi järgi 0 (puudulik), on lõputöö hinne 0 (puudulik).

Lõputöid hinnatakse skaalas 0-5:

 • Hinne 5 (suurepärane) – ilma selgete puudusteta suurepärane töö, sh üle keskmise keerukuse, lahenduse uudsuse, teadusliku lähenemise vm osas.
 • Hinne 4 (väga hea) – korrektne lahendus, vormistus ja esitlus lõputöö astmele vastavale ülesandele. Pisivead on aktsepteeritavad
 • Hinne 3 (hea) – selgete puudustega töö.
 • Hinne 2 (rahuldav) – suurte, märkimisväärsete või suure hulga puudustega töö.
 • Hinne 1 (kasin) – väga suurte puuduste ja vigadega lõputööd.
 • Hinne 0 (puudulik) – ei vasta lõputöö nõuetele, plagiaat

Hinded määrab komisjon komisjonisisesel arutelul, soovituslikult konsensuslikult võttes arvesse juhendaja ja retsensendi sisulisi arvamusi ning põhjendusi. Eriarvamuse korral, kui komisjonis ei leita konsensust, lähtutakse komisjoni liikmete hinnangute keskmisest.

Juhendaja arvamus

Lühikirjeldus, töö tugevused, töö nõrkused
Kirjeldavad hinnangud ja magistritöö korral hinne kõigile järgnevatele hindamiskriteeriumitele:

 • sisuline lahendus ja analüüs
 • sisulise töö maht ja ülesande keerukus
 • töö vormistus ja töö tegemise protsess

Magistritöö korral soovitus hindele, bakalaureuse töö korral pole see vajalik.

Programminõukoda

 • Indrek Hiie - valdkonna ekspert, SIROWA Group IT juht, nõukoja esimees
 • Epp Immato - valdkonna ekspert, CGI Eesti AS projektijuhtimise kompetentsijuht
 • Külli Raidma - valdkonna ekspert, AS Nortal analüüsi valdkonnajuht
 • Merje Einla - valdkonna ekspert, Swedbank team manager
 • Paul Leis - õppejõud
 • Tõnn Talpsepp - õppejõud
 • Jaak Tepandi - õppejõud
 • Karl-Erik Karu - üliõpilane
 • Elise Lomp - üliõpilane

Õppejõud

Õppejõuga kohtumiseks lepi aeg kokku e-kirja teel.
Õppejõu kontaktandmed leiad TalTech töötaja otsingust.